sl  en

četrtek, 17. maj 2018 Mesto mladega raziskovalca na področju kriptografije - Position of Young Researcher in the field of Cryptography

Mesto mladega raziskovalca na področju kriptografije

Univerza na Primorskem bo naslednji teden objavila razpis za izbor kandidata za mladega raziskovalca, ki se bo usposabljal v okviru raziskovalnega programa na UP Inštitutu Andrej Marušič za pridobitev doktorata znanosti.

Raziskovalno področje bo KRIPTOGRAFIJA, študentov mentor pa prof. dr. Enes Pasalic, ki sodi med vodilne znanstvenike na področju kriptografije simetričnih ključev.

Štiriletno doktorsko izobraževanje, ki se bo pričelo v študijskem letu 2018/19, predvideva ob študiju tudi raziskovalno delo, objavo člankov v mednarodni znanstveni reviji, projektno delo in poučevanje vaj kot asistent.

Doktorski študent bo raziskoval na področju moderne kriptografije, ki vključuje nekatere sodobne smeri, kot na primer post-kvantna kriptografija in/ali homomorfna enkripcija. Prva veja kriptografije se večinoma ukvarja z definiranjem varnih kriptografskih primitivov, ki so odporni na kvantne računalnike. Ti bi imeli zelo kvaren vpliv na kriptografijo javnih ključev, zato so bili nedavno razviti številni alternativni pristopi (kriptografija, bazirana na mrežah, kodah in več spremenljivkah), ki naj bi ščitili te primitive, ko kvantni računalniki naposled postanejo resničnost. Homomorfna enkripcija, ali bolj natančno popolna homomorfna enkripcija, je bila razvita v zadnjem desetletju, vendar še vedno ne obstaja učinkovita rešitev za izvajanje standardnih matematičnih operacij nad zašifriranimi podatki razen če se podatki dešifrirajo, operacije izvedejo in nato podatki ponovno zašifrirajo.

Vse potrebne informacije za prijavo na razpis bodo objavljene v kratkem.

 

Center za kriptografijo UP FAMNIT

Raziskovanje na področju kriptografije je v sodobnem svetu izjemno pomembno, saj kriptografske kode varujejo informacije pred nepooblaščenimi dostopi, spremembami in drugimi zlorabami, zaradi česar je uporaba kriptografije v ekonomiji in industriji bistvena tako na državnem kot na mednarodnem nivoju.

Z njo se raziskovalci Univerze na Primorskem ukvarjajo že vrsto let, zato je bil letos na UP FAMNIT ustanovljen Center za kriptografijo. Cilj centra je občutno povečati možnosti sodelovanja med univerzo, industrijo in širšo družbo, saj sta v moderni družbi izmenjava in hranjenje informacij na učinkovit, zanesljiv in varen način bistvenega pomena.

 


Position of Young Researcher in the field of Cryptography

Next week, the University of Primorska will publish a public tender for Young Researcher candidate in the field of CRIPTOGRAPHY to be trained in the research programme at University of Primorska Andrej Marušič Institute (UP IAM) for obtaining a doctorate of science. Student’s mentor will be Prof. Enes Pasalic, PhD, one of leading experts in symmetric-key cryptography.

The four-year doctoral study, which will begin in the Academic Year 2018/19, includes research work, publication of articles in international scientific journals, project work and teaching exercises as assistant.

The PhD student will conduct research in modern cryptography that include some contemporary directions such as post-quantum cryptography and/or homomorphic encryption. The former branch of cryptography mainly concerns problem of specifying secure cryptographic primitives which are resistant in presence of quantum computers. In particular, the standard public key cryptography is affected and therefore many alternative approaches have been developed (lattice-based, code-based, multivariate-based cryptography) recently to protect these primitives once quantum computers become reality. Homomorphic encryption or more precisely Fully Homomorphic Encryption has been developed during the last decade but there still do not exist efficient solution for performing standard mathematical operations on the encrypted data instead of decrypting the data, performing such operations and encrypting the data again.

More detailed information about the application procedure will be published shortly.

 

UP FAMNIT Center of Cryptography

In the modern world, intense research activity in the field of cryptography is extremely important, since cryptographic codes protect information from unauthorized access, alterations and other abuses, making the use of cryptography in economy and industry essential on the national and international levels. Researchers from the University of Primorska have been working for many years in the field of cryptography, and the establishment of the Center of Cryptography is the result of their work. The Center will aims to significantly increase the possibilities of cooperation between the university, industry and the wider society, as in the modern society, the exchange and storage of information in an efficient, reliable and safe way, is essential.

 


ponedeljek, 11. december 2017 Povabilo k oddaji ponudbe za svetovanje za pripravo komunikacijskega, raziskovalno-razvojnega in inovacijskega plana na področju bio-osnovanih gradbenih materialov

S tem povabilom Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič, izvajalec projekta FP1303 “Performance of Biobased building materials”,  išče izvajalce za naslednje storitve na področju svetovanja bio-osnovanih gradbenih materialov:

 • uporaba belega papirja pri bio-osnovanih gradnjah stanovanjskih in poslovnih stavb;
 • identificiranje in razoj komunikacijskih kanalov za raziskovanje področja bio-osnovanih gradbenih materialov na UP IAM;
 • svetovanje glede razvoja raziskovalno.razvojnega in inovacijskega plana UP IAM na področju bio-osnovanih gradbenih materialov.

Največje možno ocenjeno število ur: 50

Najvišja možna ocenjena vrednost: 6.400 eur

Dokumenti in seznami, navedeni zgoraj, morajo biti predani UP IAM najkasneje v 15 delovnih dneh od oddaje naročila (predvidoma 12. januar 2018).

Pogoji in zahteve za izvajalca:

 • večletne izkušnje na raziskovalnem področju na mednarodni ravni,
 • doktorat iz biotehniških znanosti,
 • večletne izkušnje na področju mreženja in svetovanja.

Ponudba mora vsebovati:

 • CV in reference,
 • opis možnih rezultatov,
 • pričakovano število osnutkov, partnerjev in projektov.

Ponudbe pošljete na naslov martina.m.kos@iam.upr.si najkasneje do 15. decembra 2017 do poldneva.

_______________________________________________________________

Subject: Invitation for offer for Consulting in field of consultancy for preparation of communication, research development and innovation plan in field of Biobased building materials

With this public bid University of Primorska, Andrej Marušič Institute, who is executing the FP1303 project “Performance of Biobased building materials”,  is searching for the following services in field of Consultancy in field of Biobased building materials:

- white paper in the use of biobased building materials in residential and non residential buildings

- identification and development of communication channels for UP IAM research related to bio-based building materials

- consultancy on development of the  research development and innovation plan of UP IAM in the filed of bio-based building materials.

Highest estimated hours: 50

Highest estimated value: 6.400 eur

Documents and lists of ideas should be presented to UP IAM no later than in 15 work days after submitting the order (presumably 12th January 2018).

Conditions and requirements for the service:

 • long term experience in research field on international level,
 • PhD in natural od biotechnical sciences,
 • long term experiences in cooperation and consulting.

The offer should contain:

 • CV and references of person,
 • description of possible outcome,
 • anticipated number of drafts, partners and projects.

Offers should be send to e-mail address martina.m.kos@iam.upr.si no later than on 15th December 2017 til noon. 


petek, 24. november 2017 UP IAM zaposluje sodelavca v IKT službi

UP IAM je objavil razpis za naslednjo delovno mesto:

Samostojni strokovni delavec VII/2 (III)

Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim delovnim časom, 40 ur na teden (100 %), za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja. Pričetek dela bo predvidoma 1. 1. 2018 oziroma po dogovoru. Ključno delovno področje je delo v IKT službi.

Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) s področja računalništva oziroma informacijskih tehnologij oziroma sorodnega področja,

 • znanja za delo z računalnikom (dobro poznavanje LINUX informacijskega sistema, dobro znanje programiranja (PHP, JAVASCRIPT), izkušnje s podatkovnimi bazami (MYSQL, POSTGRESQL), izkušnje z modernimi SPA spletnimi tehnologijami (ANGULARJS, REACT),

 • izkušnje na IKT področju (3 leta),

 • znanje angleškega jezika.

Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

 • razvoj novih funkcionalnosti obstoječih aplikacij,

 • koordinacija razvoja aplikacije s strokovnimi službami članic,

 • koordinacija z IKT službami članic glede urejanja dostopa na novo zaposlenim,

 • podpora zaposlenim pri uporabi aplikacij,

 • podpora strokovnim službam pri uporabi aplikacij,

 • spremljanje industrijskih standardov za uporabo tehnologije uporabljene pri razvoju aplikacij in razvoj ustreznih sprememb,

 • spremljanje varnostnih napak pri uporabljenih tehnologijah in posodabljanje programske opreme, razvoj potrebnih sprememb aplikacij,

 • redno posodabljanje programske opreme spletnih in podatkovnih strežnikov na katerem tečejo aplikacije,

 • razvoj potrebnih sprememb aplikacij,

 • skrb za varnostne kopije podatkov, izvorne kode, nastavitev uporabljene programske opreme.

Posebni pogoji: Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo izkušnje na področju IKT.

Kandidatke oziroma kandidati lahko pisne ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo najkasneje do petka, 1. 12. 2017.

Pisne ponudbe pošljite na elektronski naslov kontaktne osebe ali neposredno na naslov: UP IAM, Muzejski trg 2, 6000 Koper.

Prosto delovno mesto je objavljeno tudi na Zavodu RS za zaposlovanjeRazpis je odprt od 23. 11. 2017 do 1. 12. 2017.

Kontaktna oseba:
Lara Gorela, Kadrovska služba
e-mail : lara.gorela@upr.si
telefon: 05 611-75-77   


sreda, 20. september 2017 Javni razpis za mlade raziskovalce v letu 2017

Rok prijave: 4. oktober 2017 do 14. ure

Javni razpis
Prijavni obrazec
Izjava
Navodila
Ocenjevalni list za mentorja MR

MENTOR

RAZISKOVALNO PODROČJE

RAZISKOVALNI PROGRAM

ČLANICA UP

PREDSTAVITEV MENTORJA IN PROGRAMA USPOSABLJANJA MR

izr. prof. dr. Klavdija Kutnar

1.01. Naravoslovje / Matematika

P1-0285 Algebra, disekretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger

Inštitut Andrej Marušič

predstavitev

         

Več o programu mladih raziskovalcev na http://star.www.upr.si/index.php?page=ac_content&item=124


Public Tender for Young Researchers Candidates for the Year 2017

Deadline: 4th October 2017 by 2 p.m.

MENTOR

RESEARCH FIELD

RESEARCH PROGRAMME

INSTITUTE OF THE UNIVERSITY OF PRIMORSKA

Assoc. Prof. Klavdija Kutnar, PhD

1.01 Natural sciences and mathematics / Mathematics

P1-0285 Algebra, discrete mathematics, probability and game theory

UP Andrej Marušič Institute

       

Public tender
Instructions on how to apply
Application form
Statement
Confirmation and evaluation sheet (completed by mentor)


petek, 16. junij 2017 Javni razpis za mlade raziskovalce

Univerza na Primorskem je objavila Javni razpis za mlade raziskovalce, ki se bodo usposabljali za pridobitev doktorata znanosti na Univerzi na Primorskem v okviru raziskovalnega programa P1-0285 Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger.

Za mesto mladega raziskovalca lahko kandidirate pri dveh mentorjih, ki znanstveno-raziskovalno oziroma pedagoško delujejo na UP FAMNIT in na UP IAM:

Kandidati morajo vloge oddati do vključno petka, 28. julija 2017 do 14.00 ure.

Vse informacije in obrazce najdene tukaj.


torek, 6. junij 2017 Gostili in vodili koordinacijsko srečanje vodilnih partnerjev največjih projektov iz OBZORJA 2020

V četrtek, 1. junija, je na UP potekalo prvo koordinacijsko srečanje vodilnih partnerjev desetih največjih raziskovalno razvojno inovacijskih projektov iz okvirnega programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020. Med njimi je tudi projekt »Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja (InnoRenew CoE)«, ki ga vodi izr. prof. dr. Andreja Kutnar. Sama od koordinacije pričakuje zelo pozitivne učinke tudi za Univerzo na Primorskem: »Izkušnje, ki si jih bomo pridobili pri tem vodenju, so neprecenljive. V slovenskem prostoru še nihče ni imel take priložnosti neposredne komunikacije z Evropsko komisijo, njeno Agencijo za raziskave (Research Executive Agency – REA), predvsem pa ne s konzorciji desetih veleprojektov, v skupni vrednosti 135 milijonov evrov – samo delež EK, skupna vrednost je precej višja, ko prištejemo še nacionalna sredstva, ki jih morajo k vsakemu projektu primakniti še države gostiteljice. V okolju tako vrhunskih znanstvenikov in upravljalcev raziskav in inovacij pa vidimo tudi izredno priložnost za tvorjenje novih, interdisciplinarnih projektov, s katerimi bomo lahko odgovorili na ključne izzive tako Slovenije, naše širše regije in, seveda, tudi celotne Evrope.«

Celotno novico o tem pomembnem dogodku lahko preberete na portalu UP BUDI.

Novico smo povzeli po poročanju portala UP BUDI. Foto: Alen Ježovnik.


petek, 16. december 2016 U.S. Ambassador to the Republic of Slovenia guest at the University of Primorska

On Wednesday 14 December, the University of Primorska had the honour to host Brent Hartley, U. S. Ambassador to the Republic of Slovenia, who has visited the university together with the Embassy Aconomic Attaché H. Reisinger and the Economic and Commercial Specialist, Mirjana Rabič.

The main topic of the meeting, which was attended by the rector of the University of Primorska, prof. Dragan Marušič, University board members, US researchers at our University and the ones who are intensively cooperating with the United States, was the optimization of the current cooperation and the development of future ways of collaboration.

Particular attention was paid to research- and development innovation linkages between the academic institutions and businesses enterprises on both sides of the Atlantic. As good example of this kind of cooperation, Michael Burnard has presented the project Renewable Materials and Healthy Environments Research and Innovation Centre of Excellence (InnoRenew CoE). In its Living Laboratory, 62 stakeholders representing industry, consumers, and researchers (two of them are from the United States) are gathered to collaboratively explore, design and validate themes, opportunities, and risks for new innovative renewable material based products, services and systems.


sreda, 30. november 2016 Ustanovljen je Center odličnosti InnoRenew CoE

Koper, 29. november 2016 – Danes so Univerza na Primorskem, kot vodilni partner, in trije soustanovitelji v prisotnosti ostalih konzorcijskih partnerjev projekta z naslovom »Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja (InnoRenew CoE) podpisali Pogodbo o ustanovitvi Centra odličnosti InnoRenew CoE.

S tem so partnerji InnoRenew CoE (op. 1) pričeli z uresničevanjem ciljev še pred uradnim pričetkom projekta. Za ustanovitev in pričetek delovanja Centra so ustanovitelji vložili lastna sredstva, saj želijo v najkrajšem času odgovorno vzpostaviti institucijo, ki bo prinesla preobrat v raziskave, razvoj in inovacije sektorja. Izkazali so zavzetost za delo in spremembe, ter potrdili prepričanje, da so v letu izvajanja prve faze projekta pripravili kakovosten načrt delovanja Centra odličnosti. Pri izvedbi tega načrta bodo s pridom izrabili projektna sredstva iz programa Obzorje 2020 in sredstva, ki jih bo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov zagotovila Republika Slovenija.

Spomnimo naj, da je bil v začetku meseca prav projekt slovensko-nemškega konzorcija pod vodstvom Univerze na Primorskem (UP) izbran med končnimi 19 finalisti za financiranje na razpisu novega instrumenta Teaming iz okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave in inovacije Obzorje 2020. UP je pridobila skoraj 15 milijonov evrov nepovratnih sredstev za vzpostavitev Centra odličnosti, sredstva Evropske Komisije pa je oplemenitila Vlada RS, ki prispeva še 30 milijonov investicijskih sredstev, s katerimi bodo zagotovljeni pogoji za vzpostavitev in dolgoročno delovanje centra. UP se je v projektu povezala z inštitutom »Fraunhofer Institute for Wood Research – Wilhelm-Klauditz-Institut« (WKI), ki bo v projektu deloval kot mentorska institucija, saj je vrhunska ustanova za raziskave in razvoj ter prenos inovacij v industrijsko prakso. Skupaj s še sedmimi slovenskimi partnerji (Univerza v Mariboru, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Inštitut za celulozo in papir, Zavod E-Oblak, Nacionalni inštitut za javno zdravje ter Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije) bodo v novem centru odličnosti raziskovali, razvijali in inovirali na področju obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja. Strateški cilj delovanja je omogočiti preboj Slovenije na vodilno mesto v Evropi na področju trajnostnega gradbeništva.

Številčen obisk najpomembnejših akterjev na današnjem slavnostnem dogodku še poudarja nujnost ustanovitve novega Centra odličnosti. Dobra zastopanost deležnikov iz gospodarstva potrjuje pravilnost in realističnost usmeritev poslovnega načrta InnoRenew CoE. Le s sodelovanjem s podjetji namreč lahko po izteku podpore iz Bruslja InnoRenew CoE na trgu raziskav, razvoja in inovacij zaživi samostojno in se trajnostno razvija.

Rektor prof. dr. Dragan Marušič je ob današnjem srečanju izrazil zadovoljstvo nad priznanjem Evropske komisije, ki potrjuje mednarodno konkurenčnost univerze in njeno usmerjenost k internacionalizaciji. Dejal je: »Za Univerzo na Primorskem je to najpomembnejši dosežek v vsej njeni trinajstletni zgodovini; to je dejansko kvantni preskok v neko novo fazo razvoja te univerze. Današnji dogodek je posebnega pomena zaradi več razlogov: njene povezanosti z okoljem, njene vizije in usmerjenosti k vidni pozicioniranosti v svetu. Ta največji znanstveni dosežek doslej je po strogo objektivnih kriterijih uspel najprej pri preboju v prvo fazo izvajanja razpisa (med 31 od 169 konkurentov), nato v ožji izbor pozitivno ocenjenih projektov (19 konkurentov), ter končno med 10 projektov, odobrenih za financiranje.« Ob tem se je rektor zahvalil vsem, ki so se pridružili in s sodelovanjem presegli nekatere slabe značilnosti tega naroda, ki ne zna združiti svojih sil oziroma jih zna združiti samo vsakih dvajset, trideset let. Dodal je še, da je UP mlada univerza z mladimi ljudmi, ki zmorejo svoje raziskovalne rezultate prenesti v industrijo ob več kot dobrodošli podpori mentorskih institucij.

Vodja projekta, z današnjim podpisom pogodbe o ustanovitvi Centra odličnosti InnoRenew pa tudi vršilka dolžnosti direktorice centra, izr. prof. dr. Andreja Kutnar, je predstavila vsebino projekta, katerega glavni namen je izvajanje pametnega, trajnostnega in sodobno grajenega okolja za vse generacije, s čimer se želi transformirati Slovenijo v družbo, ki je osredotočena na: trajnostni razvoj, ciklično gospodarstvo, blaginjo ljudi ter uporabo njenih obnovljivih virov in sredstev. Dr. Kutnar, ki ni skrivala navdušenja, je predstavila nadaljnje korake:»Center odličnosti bo v novi stavbi, ki jo bomo zgradili s pomočjo infrastrukturnih sredstev s strani MIZŠ. Upoštevati moramo načela t.i. zelenega javnega naročanja. Področja raziskovanja segajo od obnovljivih materialov – predvsem bomo osredotočeni na les in pa na modifikacijo lesa; do trajnostnega gradbeništva, novih poslovnih modelov in informacijskih tehnologij. Prek teh znanj se bomo osredotočili na kulturno dediščino in pa na restorativno okoljsko ter ergonomsko oblikovanje, ki pomeni kreiranje za uporabnika zdravega grajenega okolja.« Dodala je še, da bodo v prvem letu delovanja centra zaposlili 36 novih sodelavcev, po izteku petletnega obdobja bo po trenutnih načrtih imel center odličnosti okrog 65 sodelavcev, ki ne bodo zgolj iz Slovenije, pač pa se bo vrhunske strokovnjake poiskalo tudi v tujini.

Nagovor vodje projekta si lahko preberete na povezavi več >>.

Prof. dr. Bohumil Kasal, direktor Inštituta za lesarstvo Fraunhofer, je poudaril, da si v Centru odličnosti želijo sooblikovati vsebine in vanj prenesti vsaj del lastne uspešne organizacijske strukture. Njihov primarni interes je sodelovanje z univerzami, ki so vir temeljnega znanja. Dodal je še: »Konkurenca je bila huda, a smo pokazali moč svojih idej ter sposobnost, da jih znamo oblikovati in sporočati. Čaka pa nas še zahtevnejši del: samo idejo uresničiti, kar pomeni, da moramo zgraditi center, vzpostaviti infrastrukturo, nabaviti ustrezno opremo in laboratorije, predvsem pa moramo sedaj pritegniti najboljše ume iz regije in širše. Pravo delo se začne zdaj!«

Dr. Tomaž Boh, državni sekretar z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je predstavil pomen projekta InnoRenew za preboj slovenske znanosti in izrazil podporo konzorciju: »Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v projektu videlo priložnost, da s strani nemškega Inštituta za lesarstvo Fraunhofer (Fraunhofer Institute for Wood Research – Wilhelm-Klauditz-Institut) pritegnemo prakse in znanja, ki jih v Sloveniji še nimamo. To bo priložnost tako za ministrstva, kot za univerzo in njene konzorcijske partnerje.« Ker je bil projekt uspešen tudi v naslednjem koraku, bo ministrstvo, po besedah dr. Boha, zagotovilo sredstva v dvakratni višini zagotovljenih sredstev s strani Evropske komisije, to je do 30 milijonov evrov infrastrukturnih sredstev. Dr. Boh je še izpostavil pomembnost tega dosežka za celotno Slovenijo.

Nagovor dr. Tomaža Boha si lahko preberete na povezavi več >>.

Državni sekretar z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (MKGP), mag. Marjan Podgoršek, je povedal: »Slovenija je letos formalno prevzela vodenje mehanizma za usklajevanje sodelovanja na področju gozdarstva med Kitajsko in državami Srednje in Vzhodne Evrope v okviru tako imenovane pobude 16+1. Mehanizem želi pod sloganom »Nove zelene sinteze« med sodelujočimi državami spodbujati integrirano sodelovanje deležnikov javnega in zasebnega sektorja s področja gozdarstva in gozdno - lesne verige, kakor tudi z ostalimi sektorji. Posebej bi želel poudariti, da je podpora čezmejnemu in medsektorskem sodelovanju med javnimi in zasebnimi deležniki ključnega pomena za uspešno delovanje mehanizma, zato se odločno zavzemamo za spodbujanje mreženja gozdno - lesne verige, tako na regionalni kot globalni ravni. Mehanizem je torej komunikacijska vez med sodelujočimi na področju gozdno - lesne verige, sektorskih politik in raziskovalnih projektov ter platforma za stike in mreženje deležnikov javnega in zasebnega sektorja.«

Nagovor mag. Marjana Podgorška si lahko preberete na povezavi več >>.

Jože Prikeržnik, generalni direktor Direktorata za lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo RS (MGRT), je potrdil, da je projekt InnoRenew CoE zagotovo eden od najpomembnejših za resničen preboj slovenske lesne industrije: »Podjetja v slovenskem prostoru potrebujejo partnerja, ki jim bo pomagal na razvojnem področju, trženju, dizajnu, inovacijah. In sedaj ga imajo. Vsi se zavedamo, da je v današnjem času pomembno, da smo na tržišču boljši od konkurence.  Za to, da vemo kje, kdaj in kako smo lahko boljši, pa je potrebno veliko znanja, trdo delo in strokoven pristop.«

Nagovor Jožeta Prikeržnika si lahko preberete na povezavi več >>.

Poleg sogovornikov in drugih partnerjev konzorcija: dr. Silva Hribernika z Univerze v Mariboru, Janeza Kromarja, direktorja Centra za konservatorstvo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Dušana Zupančiča, izvršnega direktorja Zavoda E-OBLAK, dr. Agnes Šömen z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Mateja Gojčiča, namestnika direktorice za razvoj in splošne zadeve Regionalne razvojne agencije Ljubljanske razvojne regije, izr. prof. dr. Andraža Legata, direktorja Zavoda za gradbeništvo Slovenije in mag. Mateje Mešl,direktorice Inštituta za celulozo in papir, so se novinarske konference udeležili številni vabljeni gostje, med njimi podžupana Mestne občine Koper, gospod Peter Bolčič, in Občine Izola, gospod Gregor Perič, ter podžupanja Občine Piran, gospa Meira Hot, predsednik Slovenskim gospodarskim in raziskovalnim združenjem, dr. Draško Veselinovič, direktor Regionalnega razvojnega centra, gospod Giuliano Nemarnik, predstavniki medijev in drugi.

Po zaključku je sledil trenutek podpisa pogodbe o ustanovitvi centra ob leseni maketi logotipa projekta in sodelujočih institucij, s čimer je bila tudi simbolno prikazana glavna tematika nastajajočega Centra odličnosti InnoRenew – uporaba materiala iz obnovljivih virov za grajeno bivalno okolje.

Več o projektu: http://innorenew.eu/en/ll-innorenew

Preberite tudi:

 

Opomba 1: Renewable materials and healthy environments research and innovation centre of excellence (InnoRenew CoE). Kratica InnoRenew CoE izhaja iz besed Innovation (Inno; inovacije), Renewable (Renew; obnovljiv) in Center of Excellence (CoE; center odličnosti).

                       image2


četrtek, 24. november 2016 Slovenski projekt med desetimi novimi centri odličnosti v EU

Bruselj, 23. november 2016 - Evropska komisija je danes razglasila deset novih centrov odličnosti, ki bodo iz programa Obzorje 2020 dobili skupaj 140 milijonov evrov za širjenje znanstvene odličnosti ter premoščanje raziskovalne vrzeli v Evropi. Med njimi je tudi slovenski projekt na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja InnoRenew CoE.

 
 

Za prestižni naziv in evropska sredstva v okviru instrumenta Teaming v sklopu programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 se je od leta 2014 potegovalo 169 projektov, med njimi enajst slovenskih. Uspelo je desetim projektom iz devetih držav - Slovenije, Srbije, Madžarske, Češke, Cipra, Portugalske, Bolgarije, Slovaške in Latvije.

"To je sploh prvi razpis te vrste v sklopu instrumenta Teaming, namenjenega širjenju odličnosti ter premoščanju inovacijske vrzeli v EU. Namen je, da deset centrov odličnosti iz držav, ki sicer zaostajajo na področju raziskav in inovacij, v tesnem sodelovanju z bolj uveljavljenimi partnerji izboljša stanje,"je pojasnil evropski komisar za raziskave, znanost in inovacije Carlos Moedas.

Med desetimi izbranci je tudi slovenski projekt Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja (InnoRenew CoE), ki je pridobil 45 milijonov evrov - 15 milijonov evrov iz evropskega proračuna in 30 milijonov evrov od slovenske vlade.

"To pomeni vzpostavitev novega centra odličnosti v sodelovanju med Univerzo na Primorskem in ostalimi slovenskimi partnerji ter odličnim partnerjem, nemškim inštitutom za lesarstvo Fraunhofer. Gre za ustanovitev novega zasebnega neprofitnega zavoda, ki bo imel popolno avtonomijo. Pogodbo bodo podpisali v torek," je za STA v Bruslju pojasnila vodja slovenskega projekta izr. prof. dr. Andreja Kutnar.

Na fotografiji: Peter Plavčan, minister z Ministrstva za izobraževanje, raziskovanje in šport Republike Slovaške, izr. prof. dr. Andreja Kutnar, vodja projekta InnoRenew COE z Univerze na Primorskem, in evropski komisar za raziskovanje, znanost in inovacije Carlos Moedas.

Inovativnost te institucije je po besedah Kutnarjeve v tem, da prenaša dobro prakso nemškega partnerja Fraunhoferja, ki je prepoznan po odličnosti pri prenosu znanj v gospodarstvo. Pri razvoju znanstvene odličnosti na področju obnovljivih materialov in grajenega okolja se bodo osredotočili na modificiran les ter restorativno okoljsko in ergonomsko oblikovanje. Pri modificiranem lesu gre za to, da les nižje kakovosti ustrezno modificirajo, da se lahko uporabi tudi v tistih aplikacijah, kjer ga sicer ne bi uspeli, recimo v zahtevnih klimatskih pogojih, za konstrukcije ali za zahtevne produkte, v katerih se trenutno uporabljajo materiali iz fosilnih virov, je pojasnila Kutnarjeva.

Restorativno okoljsko in ergonomsko oblikovanje pa po besedah vodje slovenskega projekta pomeni novo paradigmo, ki nadgrajuje trajnostno gradnjo. Gre za vpliv na okolje v času gradnje objekta in njegove uporabe ter vpliv grajenega okolja na zdravje, produktivnost in počutje človeka, ki preživi od 80 do 85 odstotkov svojega časa v zaprtih prostorih.

Konference v Bruslju se je udeležil tudi državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Tomaž Boh, ki poudarja, da je uspeh slovenskega projekta izjemna priložnost za dodatno utrditev znanstvene odličnosti v Sloveniji ter velik izziv ne le za slovenske raziskovalce, temveč tudi za ministrstvo in slovensko upravljavsko strukturo na splošno. Prilagoditi bo namreč treba način uporabe strukturnih sredstev, ki so vir nacionalnega finančnega prispevka, in zagotoviti ustrezno sinergijo med različnimi viri financiranja. Trenutno obstajajo različna pravila za različne vire denarja, kar je gotovo ena od ovir za nadaljnji usklajen razvoj, je v izjavi za STA pojasnil Boh. Pri tem je državni sekretar izpostavil, da so konkretno v primeru instrumenta Teaming že v fazah priprave podali zelo jasno in v primerjavi z drugimi državami močno zavezo, da bo Slovenija iz svojih strukturnih sredstev prispevala do dvakratnik prispevka iz programa Obzorja 2020. Druga stvar, ki je po Bohovih besedah pomembna, je vprašanje sistemskih sprememb na ravni EU. Pri tem je po njegovih navedbah trenutno problem v kontekstu državnih pomoči, ki veljajo za sredstva iz strukturnih skladov, ne veljajo pa za sredstva iz Obzorja 2020, od koder prihaja drugi del sredstev.

Poleg tega je državni sekretar izpostavil še pomen vprašanja nagrajevanja in plač ter na sploh vzpostavitve ustreznega okolja za delo slovenskih raziskovalcev, tako da bodo ti pridobivali mednarodne izkušnje, a ne bodo bežali iz Slovenije.

Vir novice: STA, Slovenska tiskovna agencija

Več o rezultatih si lahko preberete na spletni strani EU: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-231116

Več o projektu: http://innorenew.eu/en/ll-innorenew

Preberite tudi:


petek, 11. november 2016 UP in partnerji pridobili 45 milijonov evrov za preboj slovenske lesne industrije

Evropska komisija je prepoznala potencial konzorcija slovenskih partnerjev, ki ga vodi Univerza na Primorskem, in mu dodelila skoraj 15 milijonov evrov nepovratnih sredstev za vzpostavitev Centra odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja (InnoRenew CoE). K temu je Vlada RS primaknila še 30 milijonov investicijskih sredstev, s katerimi bodo zagotovljeni pogoji za vzpostavitev in dolgoročno delovannje. 

Namen projekta je vzpostaviti center odličnosti za raziskave, razvoj in inovacije na področju obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja. Z njegovim delovanjem želimo omogočiti preboj Slovenije na vodilno mesto v Evropi na področju trajnostnega gradbeništva. Izkoriščujoč raznoliko znanje in veščine partnerjev konzorcija ter partnerstvo z mentorskim inštitutom Fraunhofer WKI bo InnoRenew CoE razvijal nova, pametna, trajnostna in moderna bivalna okolja, primerna za vse generacije.

Številne neprespane noči so obrodile sadove. Kolegom iz Oddelka za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT in Oddelka za tehnologije UP IAM iskreno čestitamo za ta velik uspeh, ter jim želimo veliko sreče pri doseganju rezultatov projekta!

Vodja projekta je raziskovalka UP IAM in profesorica UP FAMNIT, izr. prof. dr. Andreja Kutnar, ki je verjela v projekt od samega začetka. 

 

Celotno novico si lahko preberete na portalo UP BUDI

Več informacij o samem projektu pa je dosegljivih na spletni strani projekta.


petek, 16. september 2016 Javni razpis za mladega raziskovalca v letu 2016

Rok prijave: 22. september 2016 do 14. ure

Javni razpis
Prijavni obrazec
Izjava
Navodila
Ocenjevalni list za mentorja MR

MENTOR

RAZISKOVALNO PODROČJE RAZISKOVALNI PROGRAM ČLANICA UP PREDSTAVITEV MENTORJA IN PROGRAMA USPOSABLJANJA MR
prof. dr. Dragan Marušič 1.01 Naravoslovje / Matematika P1-0285 Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger Inštitut Andrej Marušič predstavitev
 

 


Rok prijave: 23. september 2016 do 14. ure

Javni razpis
Prijavni obrazec
Izjava
Navodila
Ocenjevalni list za mentorja MR

MENTOR

RAZISKOVALNO PODROČJE RAZISKOVALNI PROGRAM ČLANICA UP PREDSTAVITEV MENTORJA IN PROGRAMA USPOSABLJANJA MR
izr. prof. dr. Enes Pasalic 2.07.00 Tehniške vede / Računalništvo in informatika P3-0384 Živ? Živ! Raziskovanje in preprečevanje samomora Inštitut Andrej Marušič predstavitev

 

Public tender for young researcher candidates for the year  2016

Deadline: 22 September 2016 till 2 p.m

Public tender
Application form
Statement
Instructions
Confirmation and evaluation sheet of the mentor

MENTOR

RESEARCH FIELD RESEARCH PROGRAMME UP MEMBER PRESENTATION OF THE MENTOR AND THE RESEARCH TRAINING PROGRAMME
Prof. Dragan Marušič, PhD 1.01 Natural sciences and mathematics / Mathematics P1-0285 Algebra, discrete mathematics, probability and game theory Andrej Marušič institute presentation
 

 

Deadline: 23 September 2016 till 2 p.m

Public tender
Application form
Statement
Instructions
Confirmation and evaluation sheet of the mentor

MENTOR

RESEARCH FIELD RESEARCH PROGRAMME UP MEMBER PRESENTATION OF THE MENTOR AND THE RESEARCH TRAINING PROGRAMME
Assoc. Prof. Enes Pasalic, PhD 2.07.00 Engineering sciences and technologies / Computer science and informatics P3-0384 Alive? Alive! Research and prevention of suicide Andrej Marušič institute presentation
 

petek, 9. september 2016 JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATA ZA MLADEGA RAZISKOVALCA V LETU 2016

Objavljen je Javni razpis za izbor kandidata za mladega raziskovalca, ki se bo usposabljal v okviru raziskovalnega programa Univerze na Primorskem na članici Inštitut Andrej Marušič za pridobitev doktorata znanosti. 

JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATA ZA MLADEGA RAZISKOVALCA V LETU 2016

Univerza na Primorskem na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 22/2006–UPB1, 61/2006-ZDru-1, 112/2007, 9/2011, 57/12-ZPOP-1A) in 102. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 4/2011, 72/2011, 45/2012, 96/2013, 100/2013, 92/2014) ter v skladu z obvestilom Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ARRS) o potrditvi predlaganih mentorjev mladim raziskovalcem za leto 2016 (št. 6316-2/2016-378 z dne 10. 6. 2016), sprejetem na podlagi Javnega poziva za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2016 z dne 11. 2. 2016, objavlja Javni razpis za kandidata za mladega raziskovalca v letu 2016.

Predmet javnega razpisa je izbor kandidata za mladega raziskovalca, ki se bo usposabljal v okviru raziskovalnega programa Univerze na Primorskem na članici Inštitut Andrej Marušič za pridobitev doktorata znanosti.

IME IN PRIIMEK MENTORJA

RAZISKOVALNO PODROČJE MENTORJA

RAZISKOVALNI PROGRAM (RPROG)

ČLANICA UP

izr. prof. dr. Enes Pasalic

2.07.00 Tehniške vede / Računalništvo in informatika

P3-0384 Živ? Živ! Raziskovanje in preprečevanje samomora

Inštitut Andrej Marušič

 

Predstavitev mentorja v letu 2016 je dostopna na spletni strani Univerze na Primorskem v rubriki RAZISKOVANJE – MLADI RAZISKOVALCI .

 


sreda, 7. september 2016 Razpis za sklenitev avtorske pogodbe za delo na projektu: An Adriatic Network for Advancing Research Development and Innovation towards the Creation of new Policies for Sustainable Competiveness and Technological Capacity of SMEs« (akronim: ADRIATinn).

 

 

 

Datum: 7. 9. 2016

Članica univerze: UP IAM

Razpis za sklenitev avtorske pogodbe za delo na projektu: An Adriatic Network for Advancing Research Development and Innovation towards the Creation of new Policies for Sustainable Competiveness and Technological Capacity of SMEs« (akronim: ADRIATinn).

Avtorska pogodba bo sklenjena v obsegu 3 ur za izvedbo predavanja na dan 16. 9. 2016.

Število prostih mest: 1

Pogoji za opravljanje dela:
- najmanj visokošolska izobrazba (s področja managementa)
- izkušnje in poznavanje delovanja majnhnih in srednjih podjetij (MSP)
- dobro poznavanje metodologije za analizo stanja v podjetju,
- dobro poznavanje metodologije uvajanja inovativnosti v MSP-je,
- izkušnje pri delom z mladimi in startup podjetniki,
- znanje angleškega jezika.

Opis dela:
Priprava in izvedba zaključnega seminarja za uporabnike Coworking prostora projekta ADRIATinn.

Rok za prijavo:
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev pričakujemo do petka, 9. 9. 2016, na naslov:
Univerza na Primorskem
Inštitut Andrej Marušič
Muzejski trg 2
6000 Koper.

Kontaktna oseba:
Ime in priimek: Lara Gorela (lara.gorela@upr.si)
Telefon: 05/ 611-75-77

 

Več na povezavi.


torek, 30. avgust 2016 Vabilo na konferenco Gozdno-lesna veriga v evropskem raziskovalnem prostoru

Vabiljeni na 3. konferenco

Gozdno-lesna veriga v evropskem raziskovalnem prostoru

ki bo potekala v sredo, 14. septembra 2016 z začetkom ob 10.00 uri

v prostorih Univerze na PrimorskemUniverzitetni kampus Livade
Livade 6, SI-6310 Izola, Slovenija


petek, 5. avgust 2016 Tudi poleti mednarodno aktivni


z leve proti desni: Marko Posavčević, Vaclav Sebera, Andreja Kutnar, Dennis Jones, Kendall Conroy, Amy Simmons, Matthew Schwarzkopf

Tudi v teh poletnih dneh naš oddelek za tehnologije ne počiva. V tem tednu so na raziskovalnih obiskih gostili tri goste iz tujine.

V okviru bilateralnega projekta z Oregon State University in ZDA je Koper obiskala Kendall Conroy.

S 1.8. so UP IAM zaupali koordinacijo še ene COST akcije (FP1303 Performance of bio-based building materials), tako da se je na obisku zglasil tudi predsednik akcije Dennis Jones.

Hkrati je oddelek za tehnologije v tem tednu obiskal še Vaclav Sebera iz Mendel University v Brnu. 


petek, 5. avgust 2016 UP IAM NOSILEC ŠE ENE COST AKCIJE

S 1.8.2016 je UP IAM postal nosilec še ene COST akcije - Zmogljivost bio gradbenih materialov (Performance of bio-based building materials).

Kratek opis akcije:
Ohranjanje in razširjanje tržnega potenciala bio gradbenih porizvodov v notranji in zunanji konstrukciji ostaja ena izmed ključnih aktivnosti za evropsko lesno in biotehnološko industrijo. Podatki o zmogljivostih številnih "okolju prijaznih" gradbenih materialov so pomanjkljivi, prav tako pa niso na voljo ustrezne in popolne metode za testiranje njihove odpornosti na plesen, madeže in razpadanje. Podobnosti o nevarnostih razpadanja in posledičnih podnebnih obremenitev ter s tem povezanimi zmogljivostmi bio gradbenih materialov, še niso bile ustrezno prepoznane.

Zato bo akcija ponudila platformo za mreženje in znanstveno izmenjavo med različnimi disciplinami, kot so znanosti o materialih, lesnih tehnologijah, biologiji, biotehnologiji, gradbeni fizik in inženirstvu. Zahteve potrošnikov in njihove želje lahko omejujejo razvoj modelov zmogljivosti in storitev predvidevanja življenjskega cikla, zato bomo upoštevali tudi estetične vidike in funkcionalnost gradbenih delov.

S koordiniranimi akcijami za vključitev biorazgradljivosti bio gradbenih produktov želimo preprečiti grožnjo bio gradbenim materialom in s tem pripomoči k uporabi nizkoogljičnih gradbenih materialov v Evropi. 


sreda, 3. avgust 2016 Javni razpis za mlade raziskovalce v letu 2016 - podaljšanje javnega razpisa pri mentorju izr. prof. dr. Enesu Pasalicu

 

Rok prijave: 19. avgust 2016 do 14. ure

Javni razpis
Prijavni obrazec
Izjava
Navodila
Ocenjevalni list za mentorja MR

MENTOR

RAZISKOVALNO PODROČJE RAZISKOVALNI PROGRAM ČLANICA UP PREDSTAVITEV MENTORJA IN PROGRAMA USPOSABLJANJA MR
izr. prof. dr. Enes Pasalic 2.07.00 Tehniške vede / Računalništvo in informatika P3-0384 Živ? Živ! Raziskovanje in preprečevanje samomora Inštitut Andrej Marušič predstavitev

 


ponedeljek, 18. julij 2016 Naslednji Evropski kongres matematike bo v Slovenskem Primorju!

Danes sta dekanja UP FAMNIT, izr. prof. dr. Klavdija Kutnar in rektor Univerze na Primorskem in predsednik Slovenske rektorske konference, prof. dr. Dragan Marušič, Svetu Evropskega matematičnega združenja v Berlinu predstavila kandidaturo za organizacijo 8. evropskega kongresa matematike leta 2020.

Kandidaturo je vložil UP FAMNIT v sodelovanju z UP IAM, UL FMF, UL PEF, UM FNM in vsemi drugimi organizacijami s področja matematike v Sloveniji, podpirajo pa nas tudi MIZŠ, ARRS, SAZU in Slovenska rektorska konferenca.

Delegati so prepoznali naš potencial in slovenske organizatorje podprli s 45 glasovi in nam tako dali prednost pred špansko Sevillo, ki je dobila 33 glasov.

Evropski kongres matematike je poleg svetovega kongresa matematike drugi največji dogodek na področju matematike na svetu. Kongres je organiziran vsaka 4 leta, na njem pa sodeluje več kot 1.000 matematikov.

Med 5. in 11. julijem 2020 se bo tako kongres odvil v Portorožu, predsednik organizacijskega odbora pa je prof. dr. Tomaž Pisanski. 

Prof. dr. Dragan Marušič je ob tem še dejal: "Gre za velik uspeh slovenske matematike in znanosti nasploh, saj tako pomembnega dogodka Slovenija še ni gostila. Z današnjim dnem se je slovenska znanost še bolj odprla v svet.

V naslednjih štirih letih imamo enkratno priložnost za nadaljno promocijo Slovenije in njene znanosti v Evropi in svetu." 

Spletna stran kandidature in kongresa je dosegljiva na www.8ecm.si.


četrtek, 16. junij 2016 Znanstvena revija Ars Mathematica Contemporanea uvrščena v prvo četrtino najboljših

Slovenska znanost se od danes ponaša s pomembnim dosežkom: indeks citiranja SCI (Science Citation Index) za leto 2015 revijo Ars Mathematica Contemporanea (AMC) po faktorju vpliva uvršča v prvo četrtino revij na področju matematike.

Revijo AMC sta leta 2008 zasnovala in jo s pomočjo zagnane skupine domačih in tujih urednikov še dandanes vodita prof. dr. Dragan Marušič in prof. dr. Tomaž Pisanski, izdaja pa jo Univerza na Primorskem v sodelovanju z Društvom matematikov, fizikov in astronomov Slovenije in Inštitutom za matematiko, fiziko in mehaniko Ljubljana. V njej so objavljeni vrhunski znanstveni prispevki sodobne matematike, ki izhajajo iz diskretne in uporabne matematične paradigme. Prednost imajo raziskave, ki združujejo področja diskretne matematike z drugimi deli matematike kot so algebra, geometrija, topologija, teoretično računalništvo in kombinatorika.

   

Faktor vpliva se v znanosti uporablja kot merilo odmevnosti znanstvenih revij, s tem pa tudi ugleda raziskovalcev, ki v njih objavljajo. Določen je le za pomembnejše svetovne serijske publikacije s področja naravoslovja in družboslovja. Specializirana podatkovna zbirka Inštituta za znanstveno informiranje ISI (Institute for Scientific Information), ki omogoča pregled citiranosti znanstveinh prispevkov, pokriva nad 14.000 revij po vsem svetu. Med njimi le 19 periodičnih znanstvenih publikacij izhaja v Sloveniji, čeprav ARRS sofinancira izdajanje 138 periodičnih znanstvenih ter 18 poljudno znanstvenih publikacij. Revija AMC je s faktorjem vpliva 0,985 zasedla 60. mesto med 312 matematičnimi revijami, ki jih pokriva ISI. Faktor vpliva za leto 2015 se računa tako, da se število citatov v letu 2015 na članke objavljene v letih 2014 in 2013 deli s številom teh člankov. Odkar se je leta 2011 revija AMC uvrstila na seznam matematičnih revij s faktorjem vpliva, je bila doslej dvakrat v tretji četrtini in dvakrat v drug četrtini. Vztrajno večanje odmevnosti revije zahteva tudi ohranjanje oziroma povečevanje kvalitete objavljenih prispevkov. Zaradi visokih standardov tako uredništvo v objavo sprejme  manj kot eno tretjino prispelih rokopisov.

Revija AMC je prva slovenska revija, ki ji je uspel vstop v elitno zgornjo četrtino znanstvenih revij s faktorjem vpliva kar predstavlja nov mejnik v slovenski znanosti, ki še dodatno utrjuje mesto slovenskega raziskovanja na svetovnem zemljevidu.

     


sreda, 15. junij 2016 Javni razpis za mlade raziskovalce v letu 2016

Rok prijave: 29. julij 2016 do 14. ure

MENTOR

RAZISKOVALNO PODROČJE RAZISKOVALNI PROGRAM ČLANICA UP PREDSTAVITEV MENTORJA IN PROGRAMA USPOSABLJANJA MR
izr. prof. dr. Andreja Kutnar 4.01.02 Biotehniške vede /  Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo / Lesarstvo P1-0386 Varstvena biologija od molekul do ekosistema Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije predstavitev
izr. prof. dr. Enes Pasalic 2.07.00 Tehniške vede / Računalništvo in informatika P3-0384 Živ? Živ! Raziskovanje in preprečevanje samomora Inštitut Andrej Marušič predstavitev
prof. dr. Dragan Marušič 1.01 Naravoslovje / Matematika P1-0285 Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger Inštitut Andrej Marušič predstavitev
 

ponedeljek, 30. maj 2016 Brošura UP Centra odličnosti InnoRenew CoE

Vabimo vas k branju brošure UP Centra odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja (InnoRenew CoE). V njej so predstavljene vsebine centra, živi laboratorij in različne diseminacijske aktivnosti.

Brošura je objavljena na tej povezavi, več o projektu pa si lahko preberete na spletni strani innorenew.eu.


ponedeljek, 30. maj 2016 Poletna šola v okviru projekta CaReWood

Objavljamo novico o polenti šoli, ki jo organiziramo v okviru projekta CaReWood na Dunaju.

Potekala bo od 25. do 28. avgusta 2016

Več informacij na: http://carewood.eu/summer_school


petek, 27. maj 2016 Mlad raziskovalec Paweł Petecki uspešno zaključil doktorski študij

V četrtek, 26. 5. 2016, je Paweł Petecki, mlad raziskovalec s področja matematike zaključil doktorski študij Matematičnih znanosti, ki ga je opravljal na UP Famnit. Pod mentorstvom prof. dr. Dragana Stevanovića in somentorstvom izr. prof. dr. Klavdije Kutnar je tako  pripravil in uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Določeni razredi (hiper)grafov in njihove algebraične lastnosti (Some Classes of (Hyper)graphs via Algebraic Properties).

Dr. Pawłu Peteckiju ob zaključenem usposabljanju iskreno čestitamo in mu želimo še obilo nadaljnjih raziskovalnih uspehov!


sreda, 11. maj 2016 KONFERENCA ZNAMKE Z ROBA: PREDSTAVITVE USPEŠNIH PRODAJNIH PRAKS POHIŠTVENIH BLAGOVNIH ZNAMK

26. maj, 17.00

Mesto oblikovanja Slovenija, Dunajska cesta 123, Ljubljana

Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Direktorat za lesarstvo vas vabita na dogodek Znamke z roba, ki ga organizirata v sodelovanju z Unioverzo na Primorskem, s Kreativnim centrom za les in ostalimi partnerji.

V okviru dogodka Znamke z roba bomo predstaviti uspešne prodajne prakse pohištvenih blagovnih znam iz Jugovzhodne Evrope, ki so v zadnjem času uspele prodreti na zahtevne mednarodne trge. 

S predstavniki uspešnih podjetniških zgodb želimo slovenskim podjetjem predstaviti učinkovitie procese izgradnje in razvoja lastne blagovne znamke, marketinga in prodajnih prostopov, ki so jim omogočili uspešno konkuriranje v mednarodnem poslovnem okolju. 

Podjetjem želimo približati proces graditve blagovne znamke, kot dinamičen in kontinuiran proces in način učinkovite širitve prodajne vizije med potencialnimi uporabniki, investitorji in partnerji v smeri pravilne komunikacije in dobre zgodbe.

Udeležba je brezplačna. Prijave na www.kcls.si

Aktivnost financirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije – Direktorat za lesarstvo. 


torek, 10. maj 2016 Razpis za sklenitev avtorske pogodbe za delo na projektu: MOČ

       

Razpis za sklenitev avtorske pogodbe za delo na projektu: MOČ

Avtorska pogodba bo sklenjena za evalvacijo skupin Programa NARA v okviru delovnega sklopa 6 na projektu MOČ – Pomoč ljudem, znanje strokovnjakom.

Sklenitev avtorske pogodbe je možna takoj oziroma po dogovoru.

Število prostih mest: 1

Pogoji za opravljanje dela:

 • najmanj visokošolska izobrazba s področja psihologija,
 • zaključena vsaj druga stopnja izobraževanja iz Vedenjsko-kognitivne terapije,
 • zaključeno izobraževanje Mindfulness–Based Cognitive Therapy – Teachers development 1,
 • izkušnje z vodenjem vsaj 2 skupin 6-tedenskega Programa NARA,
 • dobro poznavanje evalvacijskih metod dela,
 • redno izpopolnjevanje v okviru večdnevnih intenzivnih oblik dela na področju čuječnosti (npr. umik v tišini).

Opis dela:

 • Evalvacija Programa NARA – moč strokovnjakom skozi čuječnost.

Časovni okvir dela:

 • Rok za izvedbo dela je od 18. 5. 2016 do najkasneje 1. 6. 2016.

Plačilo za delo:

 • 385,00 EUR bruto.

Rok za prijavo: Kratko motivacijsko pismo z dokazili o izpolnjevanju pogojev pričakujemo v roku 3 dni, to je do petka, 13. 5. 2016, na naslov:

Univerza na Primorskem
Inštitut Andrej Marušič
Muzejski trg 2
6000 Koper.

Kontaktna oseba:
Ime in priimek: Lara Gorela (lara.gorela@upr.si)
Telefon: 05/ 611-75-77

PDF različica razpisa je na voljo na povezavi.


četrtek, 14. april 2016 Donacija Slovenskemu centru za raziskovanje samomora

Na TV Slovenija ob sobotah popoldan poteka oddaja Vikend paket. V njej znani tekmujejo v kvizu in če zmagajo, lahko sredstva donirajo za različne namene.

Razveselila nas je novica, da je Tim Kores izbral prav Slovenski center za raziskovanje samomora in tako pripomogel k nadaljevanju raziskovanja na področju samomorilnosti, predvsem pa k izvajanju preventivnih programov za mlade.

Zato se lepo zahvaljujemo tako avtorjem oddaje, ki so ji dodali plemenito noto, Timu Koresu za sodelovanje in pa podjetju Spar Slovenija, ki je finančni pokrovitelj donacij. HVALA!

 


sreda, 13. april 2016 Priznanje za osebne doprinose v športni znanosti članov Oddelka za preučevanja zdravja

Pretekli vikend je v Podgorici potekala mednarodna znanstvena konferenca “Sport performance”. Aktivno sta se je udeležila tudi izr. prof dr. Nejc Šarabon in dr. Borut Fonda iz Inštituta Andrej Marušič.

Dr. Šarabon je po vabljenem predavanju (TESTING BODY (A)SYMMETRIES AND ITS PRACTICAL APPLICATIONS) prejel priznanje za osebne doprinose v športni znanosti na mednarodni ravni, medtem ko je dr. Fonda s svojim prispevkom (FORCE EFFECTIVENESS DURING CYCLING: THE EFFECT OF THE MEDIAL-LATERAL FORCE COMPONENT) prejel nagrado za najboljšega mladega raziskovalca.

Konferenca je bila deležna velike pozornosti s strani medijev http://www.fsnk.ucg.ac.me/novosti/xiii-medunarodna-naucna-konferencija/ 

Sodelavcema dr. Nejcu Šarabonu in dr. Borutu Fondi iskreno čestitamo!


 


sreda, 13. april 2016 Vabilo k sodelovanju: Anketa o reciklaži lesa

Ste že reciklirali staro leseno pohištvo? Ste tudi vi med vedno večjim številom navdušencev, ki odkupujejo odsluženo leseno pohištvo in ga z reciklažo povrnejo v življenje?

Na Inštitutu Andrej Marušič Univerze na Primorskem sodelujemo v mednarodnem projektu*, katerega namen je razviti in oceniti tehnike za pretvorbo recikliranega lesa večjih dimenzij v nove, masivne lesne produkte. S tem želimo zbrati čim več uporabnih informacij in tako povečati izkoristek lesa.

Naš inštitut je v projektu odgovoren za izdelavo modela logistike ravnanja z odsluženim lesom, zato nam bo vaša pomoč izjemno dobrodošla. Vabimo vas, da prek povezave izpolnite anketo, ki vam bo vzela le 3 minute časa:  http://survey.famnit.upr.si/index.php/636178?lang=sl.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje. Rezultate bomo v kratkem objavili na spletni strani: http://carewood.eu/, na kateri se lahko seznanite z našim področjem dela in aktivnostmi, ki jih izvajamo v okviru projektov, povezanih z lesom. 


* WoodWisdom-ERA-net+ projektu, Cascading Recovered Wood (CaReWood), ki ga vodiTechnische Universität München iz Nemčije (http://www.holz.wzw.tum.de/). 


sreda, 23. marec 2016 Med nagrajenci UP tudi zaposlena UP IAM

Na 13. slovesni akademiji Univerze na Primorskem, ki je potekala 17. marca 2016 v koprskem gledališču, je rektor prof. dr. Dragan Marušič podelil 12 priznanj in nagrad profesorjem in študentom. Najvišji naziv je prejel akademik, prof. dr. Alexander D. Nekipelov, doktor ekonomskih znanosti in dekan Moscow School of Economics, Univerze Lomonosov ter redni član Ruske Akademije za znanost,ki je postal častni doktor Univerze na Primorskem. Imenovanje je podprl tudi Znanstveni svet UP IAM.

Prav tako je Znanstveni svet UP IAM predlagal dva zaposlena, ki sta prejela nagradi UP. Nagrado za znanstveno odličnost za leto 2015 za področje naravoslovja je tako prejel izr. prof. dr. Martin Milanič, za področje družboslovja pa izr. prof. dr. Nejc Šarabon.

Kolegoma iskreno čestitamo in jima želimo še veliko raziskovalnih uspehov!


Dr. Martin Milanič, prejemnik nagrade za znanstveno odličnost za leto 2015 za področje naravoslovja. (Foto: Alen Ježovnik)
 


Dr. Nejc Šarabon, prejemnik nagrade za znanstveno odličnost za leto 2015 za področje družboslovja. (Foto: Alen Ježovnik)


četrtek, 17. marec 2016 »Karierne poti tujih raziskovalcev na Univerzi na Primorskem«

Koper, 16. 3. 2016  – Univerza na Primorskem je v sredo, 16. 3. 2016, v sodelovanju s Centrom Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja  (CMEPIUS) –  krovno organizacijo in servisnim centrom EURAXESS  v Sloveniji, organizirala okroglo mizo z naslovom »Karierne poti tujih raziskovalcev na Univerzi na Primorskem«.

 

Na njej so nekateri tuji raziskovalci, zaposleni na Univerzi na Primorskem, osvetlili svoje izkušnje mobilnosti raziskovalca in spregovorili o izzivih, s katerimi so se srečali pri selitvi iz svoje države v Slovenijo ter karierni poti, ki jo trenutno gradijo na Univerzi na Primorskem.

Predstavnica CMEPIUS, Maja Godejša, je uvodoma predstavila osnovne informacije o mreži EURAXESS in storitvami, ki jih mreža nudi mobilnim raziskovalcem[1].

V nadaljevanju je izr. prof. dr. Boris Kavur, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo Univerze na Primorskem, tuje raziskovalce izzval z različnimi vprašanji, vezanimi na njihovo karierno pot na Univerzi na Primorskem. Amy Simmons, Michael Burnard in dr. Matthew Schwarzkopf so raziskovalci, ki raziskujejo na področju znanosti o lesu in so prišli iz Združenih držav Amerike. Alejandra Ramos Rivera iz Mehike, izr. prof. dr. Istvan Kovacs (prihaja iz Madžarske in v Kopru živi že več kot deset let) ter Safet Penjić iz Bosne in Hercegovine, so raziskovalci, ki so na Univerzo na Primorskem prišli zaradi izjemnih pogojev za študij in raziskovanje matematike.

Vsi imajo tako z Univerzo na Primorskem, mestom Koper kot s Slovenijo zelo pozitivne izkušnje, še posebej v izzivih, s katerimi se srečujejo ob učenju slovenskega jezika, delu na znanstveno-raziskovalnem področju, odprtostjo Univerze in prijaznostjo prebivalcev v okolju.

Skupna težava vsem, ob prihodu v Slovenijo, je bilo pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj za bivanje in delo v Republiki Sloveniji. Velika ovira na poti do mednarodne odprtosti in privlačnosti Slovenije za mobilnost tujih raziskovalcev sta tudi nizko plačilo za opravljeno delo v primerjavi z drugimi evropskimi državami in davčna politika naše države.

Univerza na Primorskem, na kateri je trenutno zaposlenih 35 tujih raziskovalcev, bo še naprej skozi polno odprtje v svet s svojo znanstveno odličnostjo omogočala celostno izražanje svoje univerzalne vloge tako z domačimi kot tujimi raziskovalci.

Nekaj foto utrinkov z okrogle mize.

 

 

[1] EURAXESS - Raziskovalci v gibanju' je iniciativa Evropske komisije namenjena spodbujanju mednarodne mobilnosti raziskovalcev, postavitvi transparentnega in enotnega trga za zaposlovanje raziskovalcev, povezovanju akademske sfere in industrijskega sektorja in postavitvi skupnega evropskega raziskovalnega prostora. Euraxess informacijski center je namenjen informiranju in pomoči tujim raziskovalcem pri njihovi mobilnosti in bivanju v Sloveniji. Informacije, ki jih nudi informacijski center, zajemajo pogoje in postopke vstopa v državo, informacije o formalnih postopkih pridobivanja dovoljenj za prebivanje in delo ter informacije in nasvete o vsakodnevnih vidikih bivanja v Sloveniji. Storitve EURAXESS informacijskega centra so na voljo vsem tujim raziskovalcem, ki že bivajo v Slovenji ali o tem šele razmišljajo.


petek, 26. februar 2016 V letu 2016 pridobljenih že 6 bilateralnih projektov

V leto 2016 UP IAM vstopa z uspešnimi pridobitvami bilateralnih projektov za leti 2016 in 2017, ki pomenijo pomemben doprinos k realizaciji ciljev nadaljevanja mednarodne vpetosti.

Tako so raziskovalci na razpisu za sodelovanje z ZDA pridobili pet projektov, in sicer:

 • projekt Raziskovanje in preprečevanje samomorilnega vedenja/Research and prevention of suicidal behavior, nosilcev dr. Diega de Lea (UP IAM) in dr. Davida C. R. Kerra (School of Psychological Science Oregon State University, OSU);
 • projekt Raznolikost v vodstvenih funkcijah gozdno lesnega sektorja: uspešnost podjetij/Leadership Diversity in Forest Sector Firms: Performance Impacts, nosilcev dr. Andreje Kutnar (UP IAM) in dr. Erica N. Hansena  (Oregon State University, College of Forestry, Department of Wood Science and Engineering);
 • projekt Abstraktni poligonalni kompleksi in njihove reprezentacije/Abstract polygonal complexes and their representations, nosilcev dr. Tomaža Pisanskega (UP IAM) in dr. Egona Schulteja (Northeastern University);
 • projekt Nekateri kombinatorični problemi: grafi, hipergrafi in pozicijske igre/Some combinatorial problems: graphs, hypergraphs, and positional games, nosilcev dr. Martina Milaniča (UP IAM) in dr. Endreja Borosa (Rutgers University);
 • projekt Abstraktni politopi, grupi in ciklične konfiguracije/Abstract polytopes, groups and cyclic configurations, nosilcev dr. Istvana Kovacsa (UP IAM) in dr. Gordona I. Williamsa  (University of Alaska Fairbanks).

 

Na razpisu za sodelovanje z BiH pa naslednja projekta:

 • projekt Krepko razširljivi grafi/Jako proširivi grafovi, nosilcev dr. Štefka Miklaviča (UP IAM) in dr. Dževada Zečića (Univerzitet u Zenici);
 • projekt Poltranzitivni grafi višjih valenc/Polulučno tranzitivni grafovi većeg stepena, nosilcev dr. Primoža Šparla (UP IAM) in dr. Dušana Jokanovića (Univerzitet u Istočnom Sarajevu).

sreda, 24. februar 2016 Prof. dr. Tomaž Pisanski soavtor članka v reviji Nature Communications

Članek Design principles for rapid folding of knotted DNA nanostructures je podpisala skupina slovenskih raziskovalcev, med katerimi je tudi prof. dr. Tomaž Pisanski. Članek je izšel v ugledni reviji Nature Communications, ki objavlja vrhunske raziskave na področju naravoslovja.

Krajša predstavitev raziskave v slovenščini je objavljena na tej povezavi, članek pa je v celoti objavljen tu.

Skupino raziskovalcev, ki je sodelovala pri pripravi, je 23. februarja sprejela ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec

Prof. dr. Tomažu Pisanskemu in drugim avtorjem raziskave iskreno čestitamo za izjemen razsikovalen dosežek!


četrtek, 21. januar 2016 Dr. Andreja Kutnar prejemnica nagrade Prometej znanosti

Slovenska znanstvena fundacija (SZF) podeljuje priznanja za komunikacijo znanosti od leta 2003. Letos je med prejemniki tudi dr. Andreja Kutnar, v. d. predstojnice Oddelka za tehnologijo, ki je Priznanje »Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju« prejela za uspešno večplastno komuniciranje znanosti o lesu v podporo uveljavljanju paradigme trajnostnega razvoja.

Dr. Andreji Kutnar iskreno čestitamo in ji želimo še mnogo uspehov!

Dr. Andreja Kutnar (desno) na fotografiji z dr. Dunjo Bandelj, ki je nagrado prevzela za projekt Primorski vrtiček.


ponedeljek, 4. januar 2016 Uspešen zaključek leta z obiski v tujini

Tudi leto 2015 smo v novembru in decembru zaključili z uspešnimi obiski naših raziskovalcev v tujini.

Raziskovalci Oddelka za matematiko so opravili naslednje obiske:

Na začetku novembra so obiskali konferenco 4th annual Mississippi Discrete Mathematics Workshop (ZDA). Dr. Aleksander Malnič je na konferenci nastopil z referatom »On Sectional Complements in Lifted Groups«, Dr. Istvan Kovacs pa je imel predavanje z naslovom »Integral automorphisms of affine spaces over finite fields«. Dr. Klavdija Kutnar in dr. Dragan Marušič sta sodelovala kot organizatorja. Ob tem so opravili tudi obilico raziskovalnega dela s kolegi na Mississippi State University in Vanderbilt University, ki so ju obiskali v času gostovanja.

Dr. Martin Milanič in mlada raziskovalka Tatiana Romina Hartinger sta se v okviru bilateralnega projekta s Turčijo (ARRS) konec novembra udeležila raziskovalnega obiska na Boğaziçi University v Carigradu, Turčija. Sodelovala sta z vodjo projekta na turški strani, dr. Tinazom Ekimom in študentom Zakirjem Denizom.  V okviru obiska sta se udeležilatudi konference "Workshop on Graph Theory and its Applications – V", Istanbul Center for Mathematical Sciences, IMBM, Boğaziçi University, İstanbul, Turkey, November 27-28, 2015, na kateri sta imela tudi vabljeno predavanje.

V novembru je dr. Dragan Stevanović obiskal tudi konferenco KolKom 2015, kjer je tudi predaval na temo »On Wiener index of quadratic line graphs«.

Decembra so obiskali Bilbao (University of the Basque Country) dr. Aleksander Malnič, dr. Klavdija Kutnar, dr. Dragan Marušič in d. Istvan Kovacs. Nadaljevali so delo z dr. Luisom Martinezom  Hernandezom na skupnem članku Equisizable partial sum families.

Mlada raziskovala Nastja Cepak je v decembru zaključila trimesečno raziskovanje (financirano v okviru AdFuture) na Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, kjer je pod vodstvom prof. Pascala Charpinain mentorja prof. Enesa Pasalica pripravila članek o permutacijah in linearnih translatorjih ter osnovo še enega članek o uporabi Maiorana-McFarland funkcij pri konstrukciji popolnih permutacij.

Raziskovalci Oddelka za tehnologijo so tako obiskali:

Dr. Boris Horvat v Berlinu obiskal konferenco WEC2015, kjer je z ekipo organizatorjev izvedel tudi začetne pogovore o potencialnem sodelovanju pri razvoju algoritmov in platforme.

Dr. Andreja Kutnar in dr. Črtomir Tavzest sta novembra v Bruslju obiskala COST Get Together 2015 | Engaging with the next generation of European researchers - interview in se udeležila http://www.forestplatform.org/en/calendar-events/calendar-events/subscribe/275. Dr. Kutnarjeva se je z dr. Matthewom Schwarzkopfom decembra v Zürichu udeležila še sestanka COST akcij FP1407 in FP1303 ter DF60 LCA discussion foruma, nato pa sama obiskala še Fp1303 core group meeting, ki je potekal v Stockholmu in BMBF Kick-Off-Workshop "Establishment and Expansion of Joint Research Structures in Europe" v Bonnu.

Mike Burnard in dr. Matthew Schwarzkopf sta se uspešno udeležila srečanja v okviru projekta CareWood (CaReWood Working Group meetings and General Assembly), ki je potekalo na Ecole Superior du Bois, Nantes (Francija). V okviru projekta Tisar je v Sarajevu potekalo srečanje partnerjev, ki se ga je udeležil vodja projekta, dr. Primož Lukšič.

Amy Noel Simmons pa je v Londonu obiskala #smlondon LIVE! 2015 conference.

Mike Burnard je v španski Sevilli obiskal tudi “Towards a Model of Sustainable Construction and Energy Efficient Buildings" (Workshop), kjer je predstavil UP IAM, UP Famnit in projekt InnoRenew.

 

Mlada raziskovalka Slovenskega centra za raziskovanje samomora je v decembru v okviru bilateralnega projekta z ZDA obiskala Carson J Spencer, ki se ukvarja s preventivno intervencijskimi programi za preprečevanje samomora in spodbujanje duševnega zdravja moških, ter s postvencijskimi aktivnostmi namenjeni svojcem oseb, ki so umrle zaradi samomora. Za zaposlene je sem pripravila in izvedla predstavitev naših projektov ter v praski spoznala njihove načine dela. Tekom raziskovalnega obiska je obiskala tudi nekatere druge inštitucije, ki v Koloradu delujejo na področju preprečevanja samomorilnega vedenja. Tako se je udeležila sestanka koalicije za preprečevanje samomora v Koloradu (Suicide Prevention Coalition of Colorado), ki je potekal na temo odgovornega novinarskega poročanja o samomoru; sestanka komisije za preprečevanje samomora, ki je potekal na temo opolnomočenja zdravstvenega osebja za delo s samomorilno ogroženimi posamezniki.

 


sreda, 23. december 2015 V začetku leta bomo pričeli uporabljati opremo v Kampusu Livade

S pridobitvijo stavbe A Univezitetnega kampusa Livade je UP postavila edinstveno infrastrukturo na območju Južne Primorske. V sodobne prostore je umeščena nova visoko-tehnološka oprema, katere nakup je država potrdila v vrednosti skoraj 1,9 milijona evrov, od tega je približno 1,6 milijona evrov prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.

Prvič v zgodovini univerze pomeni ta mejnik bistven kvalitativni preskok, ki bo omogočil njen pospešen razvoj predvsem na področju naravoslovja, informatike in tehnike oziroma inženirstva. Nameščanje visoko-tehnološke opreme je v polnem teku in pričetek prvih aktivnosti njene uporabe je predviden v začetku leta 2016. Prostori in raziskovalna oprema bodo namenjeni zlasti raziskavam na področju aplikativnega naravoslovja, biodiverzitete, živil, prehrane, zdravja, urbanizma, ergonomije in kineziologije, oljkarstva, gastronomije in kulture vina, mediteranskih kultur itd.

Boljša organiziranost in kakovost raziskovalnega ter laboratorijskega dela bo s pomočjo nove opreme bistveno vplivala na dvig kakovosti znanstveno-raziskovalnih dosežkov, kar bo nedvomno prispevalo k večji dodani vrednosti temeljnih in aplikativnih raziskav, učinkovitejšemu prenosu znanja, tesnejšemu povezovanju in sodelovanju z deležniki iz gospodarstva in negospodarstva.


sreda, 23. december 2015 Novice projekta What We Wood Believe

Na UP IAM v okviru programa WoodWisdom-NET+ poteka projekt CaReWood. Njegov glavni cilj je predstaviti koncept za izpopolnjevanje predelanega masivnega lesa ter kot vir za čiste in zanesljive sekundarne lesene izdelke znotraj evropske industrije.

Zaposleni našega Oddelka za tehnologijo pa so vključeni tudi v soroden projekt W3B – What We Wood Belive?, ki zajema sociološko-ekonomske raziskave gozdno-lesnega sektorja v Avstriji, na Finskem, Nemčiji, Norveški in v Sloveniji. Rezultati projekta bodo obsegali celotno vrednostno verigo od gozda do končnih izdelkov in ne le vključevali najnovejše razvojne strategije posameznih sektorjev, temveč jih še nadgradili. Ustvarili bodo tudi jasne in dovolj natančne informacije s sporočilno vrednostjo.

Napredek v projektu W3B je objavljen v njihovem mesečnem glasilu, dostopnem na povezavi.


četrtek, 17. december 2015 UP IAM IN PRIMSS PODPISALA DOGOVOR

UP IAM in PRIMSS (Primorsko svetovalno središče) sta z UP Famnit podpisala dogovor o sodelovanju na področjih skupnega interesa na področju promocije duševnega zdravja in praktičnega dela na področju duševnega zdravja. Za uresničevanje tega interesa bodo podpisniki sodelovali pri izvajanju psiholoških svetovanj, pripravi, prijavi in izvedbi skupnih projektov ter drugih intervencijah na področjih skupnega interesa, pa tudi vključevanju študentov v delo na projektih.

 

Interes sodelovanja obstaja predvsem na naslednjih področjih:

 • priprava in izvedba psiholoških svetovanj,
 • priprava in prijava (ter izvedba) projektov s področja duševnega zdravja;
 • priprava, prijava in izvedba projektov s področja promocije duševnega zdravja;
 • skupno nastopanje pri posameznih akcijah s področja promocije duševnega zdravja;
 • vključevanje študentov v skupne aktivnosti obeh podpisnikov.

 

V okviru dodatnega sporazuma med UP IAM in PRIMSS bomo v kratkem pričeli izvajati tudi psihološka svetovanj, primarno za študente, pa tudi za drugo zainteresirano javnost.

 


ponedeljek, 23. november 2015 Prof. dr. Tomaž Pisanski je Zoisov nagrajenec za vrhunske dosežke pri znanstvenoraziskovalnem delu na področju diskretne matematike in njenih uporab

Raziskovalec na UP IAM, nekdanji direktor inštituta in član Znanstvenega sveta UP IAM, prof. dr. Tomaž Pisanski, je prejel prestižno Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke pri znanstvenoraziskovalnem delu na področju diskretne matematike in njenih uporab. Priznanje predstavlja najprestižnejšo nagrado za dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki jo podeljuje Republika Slovenija raziskovalcem, ki so s svojimi dosežki trajno prispevali k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Nagrado so utemeljili z naslednjimi besedami:

»Dr. Tomaž Pisanski je vrhunski raziskovalec, ki deluje na področju diskretne in računalniške matematike, z aplikacijami v naravoslovju, tehniki in družboslovju. O širini njegovega delovanja priča obsežna bibliografija, ki zajema 146 izvirnih znanstvenih člankov, eno znanstveno monografijo, ki je leta 2013 izšla pri ugledni založbi Birkhäuser, in štiri poglavja v mednarodnih monografskih publikacijah. Izjemno odmevnost njegova dela potrjuje več kot 1000 normiranih čistih citatov v zadnjih desetih letih in normirani H-indeks 19.

Dr. Pisanski je eden od pionirjev topološke teorije grafov na svetu in začetnik svetovno znane slovenske šole teorije grafov. Leta 2008 je soustanovil prvo mednarodno matematično revijo v Sloveniji, Ars Mathematica Contemporanea, ki se je leta 2014 uvrstila v prvo polovico SCI-revij na matematičnem področju.

V zadnjih sedmih letih je prof. dr. Pisanski sam ali v soavtorstvu objavil 47 izvirnih znanstvenih člankov v uglednih mednarodnih revijah. Iz Evropske znanstvene fundacije je leta 2011 pridobil projekt GReGAS in postal sploh prvi slovenski koordinator kakega projekta po programu EUROCORES. Njegov najpomembnejši doprinos v svetovno zakladnico znanja temelji na uporabi metod diskretne matematike v naravoslovju in tehniki. Izjemen je njegov prispevek k razvoju teorije upodobitev grafov, ki se uporablja v sami matematiki, pa tudi v kemiji, biologiji in drugih znanostih.«

Priznanje je dr. Pisanski prejel v petek, 20. novembra 2015, na prireditvi v Avditoriju Portorož. Na voljo sta tudi video posnetek prireditve na RTV SLO in pa intervju z dr. Pisanskim na Valu 202. Čestitali so mu tako kolegi na UP IAM in UP Famnit kot tudi člani Znanstvenega sveta UP IAM.

Prof. dr. Pisanskemu ob priznanju iskreno čestitamo in mu želimo še veliko raziskovalnih uspehov!


Predaja priznanja dr. Pisanskemu (vir: MIZŠ)


Skupinska fotografija
(vir: MIZŠ)
 


sreda, 4. november 2015 Raziskovalni obiski tujine v oktobru

Zaposleni na Oddelku za matematiko so v oktobru opravili naslednje obiske:

 • dr. Martin Milanič se je med 4. in 7. oktobrom udeležil konference IWOCA 2015 v Veroni. Za predstavitev na konferenci so člani programskega odbora izbrali 30 člankov (od 90 poslanih v recenzijo). Na konferenci je poslušal predavanja, vodil eno sekcijo konference in pomagal pri organizaciji sekcije odprtih problemov, ob tem pa tudi navezal nove stike z raziskovalci iz Univerze v Firenzah in ELTE (Budimpešta);
 • mlada raziskovalka Tatiana Romina Hartinger in dr. Martin Milanič sta med 11. in 15. oktobrom obiskala francoski Aussois, kjer je potekal GROW 2015: 7th workshop on Graph Classes, Optimization, and Width Parameter. Dr. Milanič je imel tudi predavanje z naslovom "1-Sperner hypergraphs and new characterizations of threshold graphs", v okviru sekcije odprtih problemov pa je predstavil problem prepoznavanja CIS grafov;
 • dr. Klavdija Kutnar in dr. Tomaž Pisanski sta med 22. in 23. oktobrom obiskala Institut Henri Poincare, Pariz, Francija, kjer je potekala proslava ob 25. obletnici Evropskega matematičnega društva (EMS);

 

Na Slovenskem centru za raziskovanje samomora se je dr. Vita Poštuvan med 23. in 25. oktobrom udeležila sestanka Odbora za etiko EFPA, ki se je odvijal v Bruslju. Na odboru so govorili o aktualnih etičnih vprašanjih v kriznih situacijah, v primerih duševnega zdravja, pa tudi o razvoju etičnega vedenja psihologov.

 

Zaposleni na Oddelku za tehnologijo so v oktobru opravili naslednje obiske:

 • raziskovalca Michael David Burnard in dr. Matthew John Schwarzkopf sta med 6. in 10. oktobrom obiskala konferenco IPPS/COST Action FP1303 v kraju Llandudno (Wales) ter uspešno predstavila štiri posterje;
 • dr. Andreja Kutnar je med 11. in 12. oktobrom z rektorjem UP obiskala Berlin. Najprej sta se udeležila večerje, ki jo je organizirala veleposlanica Republike Slovenije v Berlinu, njena ekscelenca Marta Kos Marko. Gostji večerje sta bili tudi slovenska resorna ministrica, prof. dr. Maja Makovec Brenčič, in nemška veleposlanica v Sloveniji, njena ekscelenca, dr. Anne Prinz. Dogodka sta se udeležila tudi mag. Urban Krajcar (generalni direktor Direktorata za znanost, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) in prof. dr. Igor Tičar (rektor Univerze v Mariboru). Naslednji dan so obiskali še Inštitut Fraunhofer WKI, pomembnega partnerja projekta InnoRenew CoE. Ogledali so si laboratorije in poudarili pomembnost projekta za Slovenijo in Nemčijo;
 • dr. Primož Lukšič je 22. oktobra obiskal italijansko Ancono, kjer je potekal sestanek partnerjev projekta Tisar, ki ga počasi uspešno zaključujemo;
 • dr. Andreja Kutnar se je med 24. in 28. oktobrom najprej aktivno udeležila konference ECWM8 v Helsinkih, nato pa je sledila še aktivna udeležba na JRC Conference "Scientific Support to the Danube Strategy", kjer je bil predstavljen projekt InnoRenew CoE in podan predlog projekta v Podonavski regiji.

 


petek, 30. oktober 2015 Obiski tujih raziskovalk s področja lesarstva v oktobru

V oktobru smo na Oddelku za tehnologijo, v raziskovalni skupini s področja lesarstva gostili raziskovalke iz Rusije in z Nove Zelandije.

 

Že v avgustu sta se nam pridružili ruski kolegici Liudmila Makhotina in Yuliya Knyazeva, takrat smo z njima obiskali podjetje Brest in opravljali zgoščevanje lesa iz Argentine. Yuliya Knyazeva je pri nas obisk nadaljevala do 15. oktobra in opravljala analizo življenjskega cikla nepremaznega ovojnega (kraft) papirja, premaznega ovojnega papirja in novo razvitega ovojnega papirja.

Obisk iz Rusije je potekal v okviru dveh bilateralnih projektov (Okoljske lastnosti in vrednotenje okoljskih vplivov papirja ter Termo-hidro-mehanska obdelava lesa za nove konstrukcijske materiale), financiranih v okviru ARRS.

 

V predzadnjem tednu oktobra pa sta nas obiskali Elizabeth Dunningham in Rosie Sargent z Nove Zelandije, iz inštituta SCION. Predstavili smo jima naše raziskave ter rezultate in skupaj obiskali podjetje Silvaprodukt.

 


četrtek, 15. oktober 2015 UP IAM in Podjetniški inkubator Kostel podpisala dogovor o sodelovanju na področjih skupnega interesa

UP IAM in Podjetniški inkubator Kostel sta v oktobru podpisala dogovor o sodelovanju na področjih skupnega interesa ter na področju raziskav in razvoja na področju tehniških ved. Tako UP IAM dodatno krepi povezave z gospodarstvom z namenom prenosa znanja in izkušenj iz raziskovanja v podjetništvo ter obratno.    


četrtek, 15. oktober 2015 Uspešno izveden globalni ADRIATinn inovacijski vikend

Med 8. oktobrom in 10. oktobrom, se je v Kopru odvijal globalni ADRIATinn inovacijski vikend, ki ga je organizirala Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič v sklopu projekta ADRIATinn.

Prisotnih je bilo preko 70 udeležencev iz osmih držav, ki so tri dni intenzivno razvijali svoje poslovne ideje. V soboto se je dogodek končal z razglasitvijo treh najboljši skupin.

Več o dogodku v sporočilu za javnost.

 


ponedeljek, 12. oktober 2015 Raziskovalni obiski tujine v septembru 2015

Zaposleni Oddelka za matematiko so se v septembru udeležili naslednjih raziskovalnih poti:

Zaposleni Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije so se v septembru udeležili naslednjih raziskovalnih poti:


četrtek, 1. oktober 2015 Globalni ADRIATinn Inovacijski Vikend, ADRInno 2015

Na Debelem Rtiču se bo med 8. in 10. oktobrom 2015 odvijal Globalni ADRIATinn Inovacijski Vikend, ADRInno 2015, ki ga v sklopu projekta ADRIATinn organizira Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič.
ADRInno vikendi so organizirani za promocijo podjetništva, sodelovanja in ustvarjalnosti med MSPji, študenti, raziskovalci, svobodnjaki in vsemi, ki jih podjetništvo zanima. ADRInno 2015 je mednarodni dogodek, v katerem bodo sodelovali udeleženci iz osmih držav – članic projekta ADRIATinn.
Dodatne informacije so objavljene na spletni strani ADRInno 2015:
http://adriatinn.iam.upr.si/adrinno-2015/


torek, 15. september 2015 Oddelek za matematiko uspešen na razpisu za promocijo slovenske znanosti

Člani Oddelka za matematiko UP IAM so bili uspešni na Javnem razpisu za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2015 (AARS), kjer so pridobili kar šest novih projektov, ki pomenijo okrepitev sodelovanja s tujimi raziskovalci, močnejšo mednarodno vpetost ter izmenjavo znanstvene odličnosti.  Pridobljeni projekti so:

Članstvo v znanstvenem odboru konference "5th Mathematical Conference on the Republic of Srpska", Trebinje, Bosna in Hercegovina (vodja aktivnosti dr. Klavdija Kutnar);

Članstvo v znanstvenem odboru konference "26th International Workshop on Combinatorial Algorithms", Verona, Italija (vodja aktivnosti dr. Martin Milanič);

Dve članstvi pri organizaciji "4th annual Mississippi Discrete Mathematics Workshop", Mississippi, ZDA (vodja aktivnosti dr. Klavdija Kutnar in dr. Dragan Marušič);

Članstvo v usmerjevalnem odboru (steering committee) konference in poletne šole "The International Conference and PhD Summer School Groups and Graphs, Algorithms and Automata", Yekaterinburg, Rusija (vodja aktivnosti dr. Klavdija Kutnar);

Članstvo v znanstvenem odboru konference "Computers in Scientific Discovery 7 na Virginia Commonwealth University", Richmond, ZDA (vodja aktivnosti dr. Klavdija Kutnar).

 


petek, 4. september 2015 Obiski tujine v poletju 2015

Raziskovalci UP IAM so v juliju in avgustu obiskali kolege v tujini in poletni predah izkoristili za umirjeno delo na projektih ter raziskovalnih nalogah.

Dr. Nejc Šarabon (Oddelek za preučevanje zdravja) je obiskal 33. konferenco International Society of Biomechanics in Sport v francoskem Poitieru (29. 6. – 3. 7. 2015). Na  konferenci o športni biomehaniki je opravil več raziskovalnih sestankov, okrepil sodelovanje z industrijskim partnerjem iz Švice in izvedel predstavitev z naslovom Ground reaction force measurements in sport and rehabilitation.

V tem času je mladi raziskovalec Istvan Estely, ki svoje doktorsko raziskovanje opravlja pod mentorstvom dr. Pisanskega, obiskal  konferenco GeoSym 2015 v Veszprému, ki se je odvijala na madžarski University of Pannonia.

Dr. Vita Poštuvan, ki deluje na področju suicidiologije, je sodelovala na Evropskem kongresu psihologije (14th European Congress of Psychology), ki je potekal od 7. do 10. julija 2015 v Milanu. Udeležila se je sestankov glede projektov in pobud s raziskovanja in preprečevanja samomora, etike, supervizirane prakse itd. Prav tako je sodelovala na EMDR delavnici, ki je metoda za soočanje s travmatičnimi izkušnjami ter opravila tri predstavitve na kongresu.

Raziskovalca s področja matematike  sta se udeležila konference CSD 7 - Computers in Scientific Discovery 7, ki je med 19 in 23. julijem 2015 potekala na Virginia Commonwealth University v Richmondu v ZDA. Dr. Klavdija Kutnar kot članica znanstvenega odbora in aktivna udeleženka s prispevkom, dr. Tomaž Pisanski pa kot vabljeni predavatelj.

Med 9. in 14. 8. pa sta se raziskovalca v okviru bilateralnega sodelovanja med Slovenijo in Rusijo (ARRS) s kolegoma dr. Draganom Marušičem in dr. Aleksandrom Malničem udeležila tudi raziskovalnega obiska v ruskem Yekaterinburgu. Udeležili so se  G2A2 konference in doktorske poletne šole The International Conference and PhD Summer School Groups and Graphs, Algorithms and Automata. Na konferenci so se seznanili z najnovejšimi trendi na področju algoritmov, zlasti na področju teorije avtomatov. Pri šoli je dr. Klavdija Kutnar sodelovala v odboru dogodka in kot vabljena predavateljica skupaj z dr. Draganom Marusičem izvedla minitečaj z naslovom Graphs and their automorphism groups. Dr. Malnič je raziskovalno sodelovanje vzpostavil predvsem z dr.  Mikhailom Volkovim na področju sinhronizacije in z dr. Vladimirjem Trofinovim na področju najnovejših dosežkov na področju tranzitivnosti ter strukture stabilizatorjev. Dr. Pisanski je imel serijo 4 vabljenih predavanj (minitečaj) Symmetries of graphs with python and sage. Vzpostavil pa je predvsem raziskovalni stik z dr. Eleno Konstantinovo in njenimi študenti na področju barvanja Cayleyevih grafov.

Dr. Pisanski je nato pot nadaljeval do 18. 8. 2015 v Novosibirsku, kjer je imel vabljeno predavanje na inštitutu Sobeljeva na njihovem seminarju. Delal je predvsem z dr. Alexandrom Mednykhom in člani njegove raziskovalne ekipe na problemu krovov z razvejitvami ter s hiperleiptičnimi grafi.

Dr. Martin Milanič, prav tako raziskovalec s področja matematike, je v vlogi zunanjega ocenjevalca (external examiner) sodeloval v komisiji za doktorsko disertacijo Samuela Wilsona, University of Leeds, in se 14. 7. 2015 udeležil zaključne predstavitve v zvezi z doktorsko disertacijo kandidata. V okviru obiska se je seznanil tudi z zanimivim britanskim sistemom doktorskega študija, ki se, posebno v končni fazi, precej razlikuje od slovenskega. Obisk je izkoristil tudi za nekaj raziskovalnih diskusij z dr. Haikom Müllerjem in dr. Kristino Vušković. Nato se je odzval tudi prof. dr. Stefana Kratscha in ga med 26. 7. in 1. 8. 2015 obiskal na Univerzi v Bonnu, kjer sta nadaljevala raziskovalno sodelovanje na različnih problemih algoritmične teorije grafov in uspela rešiti dva odprta algoritmična problema.

Obiske sta opravili tudi mladi raziskovalki na področju matematike. Alejandra Ramos Rivera je med 27. 7. in 13. 8. 2015 opravila raziskovalni obisk na Instituto de Matemáticas, UNAM, kjer je raziskovalno delo opravljala pod vodstvom dr. Isabel Hubard. Tatiana Romina Hartinger je aktivno obiskala 40th International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science MFCS 2015 (24. – 28. 8. 2015, Milano), kjer je opravila predavanje The price of connectivity for cycle transversals.


petek, 4. september 2015 Novosti projekta W3B

Na UP IAM v okviru programa WoodWisdom-NET+ poteka projekt CaReWood. Njegov glavni cilj je predstaviti koncept za izpopolnjevanje predelanega masivnega lesa ter kot vir za čiste in zanesljive sekundarne lesene izdelke znotraj evropske industrije.

Zaposleni našega Oddelka za tehnologijo pa so vključeni tudi v soroden projekt W3B – What We Wood Belive?, ki zajema sociološko-ekonomske raziskave gozdno-lesnega sektorja v Avstriji, na Finskem, Nemčiji, Norveški in v Sloveniji. Rezultati projekta bodo obsegali celotno vrednostno verigo od gozda do končnih izdelkov in ne le vključevali najnovejše razvojne strategije posameznih sektorjev, temveč jih še nadgradili. Ustvarili bodo tudi jasne in dovolj natančne informacije s sporočilno vrednostjo.

Napredek v projektu W3B je objavljen v njihovem mesečnem glasilu, dostopnem na povezavi.


ponedeljek, 31. avgust 2015 Razpis za sklenitev avtorske pogodbe za delo na projektu: MOČ

 

       

 

Razpis za sklenitev avtorske pogodbe za delo na projektu: MOČ

Avtorska pogodba bo sklenjena za izpeljavo skupin Programa NARA v okviru delovnega sklopa 3.3. na projektu MOČ – Pomoč ljudem, znanje strokovnjakom.

Sklenitev avtorske pogodbe je možna takoj oziroma po dogovoru.

Število prostih mest: 2

Pogoji za opravljanje dela:
najmanj visokošolska izobrazba s področja psihologija,
zaključena vsaj druga stopnja izobraževanja iz Vedenjsko-kognitivne terapije,
zaključeno izobraževanje Mindfulness–Based Cognitive Therapy – Teachers development 1,
izkušnje z vodenjem vsaj 2 skupin 6-tedenskega Programa NARA,
redno izpopolnjevanje v okviru večdnevnih intenzivnih oblik dela na področju čuječnosti (npr. umik v tišini).

Opis dela:
Izvedba skupin v okviru Programa NARA – moč strokovnjakom skozi čuječnost.

Rok za prijavo: Motivacijsko pismo z dokazili o izpolnjevanju pogojev pričakujemo do petka, 4. 9. 2015, na naslov:

Univerza na Primorskem
Inštitut Andrej Marušič
Muzejski trg 2
6000 Koper.

Kontaktna oseba:
Ime in priimek: Lara Gorela (lara.gorela@upr.si)
Telefon: 05/ 611-75-77

PDF različica razpisa je na voljo na povezavi.

 


ponedeljek, 24. avgust 2015 Ars Mathematica Contemporanea prva med znanstvenimi revijami v Sloveniji v 2014

Portal SCIMAGO je revijo Ars Mathematica Contemporanea, ki jo Univerza na Primorskem izdaja v sodelovanju z Društvom matematikov, fizikov in astronomov Slovenije in Inštitutom za matematiko, fiziko in mehaniko Ljubljana, uvrstil na prvo mesto med znanstvenimi revijami v Sloveniji v letu 2014. Lestvica je objavljena na tej povezavi.

Hkrati SCIMAGO AMC uvršča na 6. mesto revij v Vzhodni Evropi, na področjih »Algebra in teorija števil« ter »Diskretna matematika in kombinatorika« pa v letu 2014 v prvo četrtino revij na področju.

Uredniški ekipi ob teh dosežkih iskreno čestitamo in ji želimo še naprej uspešno delo!


ponedeljek, 24. avgust 2015 Prvi dogodek v okviru Akcije COST FP1407

V letošnji pomladi je kot prva Akcija COST  s področja “Gozd, izdelki in storitve”, ki jo koordinira slovenska raziskovalna inštitucija, z delom pod vodstvom doc. dr. Andreje Kutnar (vodja Oddelka za tehnologijo) pričela Akcija COST FP1407 “Integriranje raziskav in vrednotenja vplivov na okolje za razumevanje modifikacije lesa”.

Kot prvi dogodek v okviru te Akcije na Univerzi na Primorskem 25. in 26. 8. 2015 organiziramo mednarodno konferenco “Analiza življenjskega cikla, EPD in modificiran les”. Na konferenci bo 67 raziskovalcev iz 26 držav razpravljalo o različnih postopkih modifikacije lesa, njihovih okoljskih vplivih ter smernicah za nadaljnje raziskave na tem področju. Diskusija bo zajemala tako postopke modifikacije lesa, ki so že v industrijski rabi, kot tudi tiste, so še predmet znanstvenih raziskav.

Konference se bodo udeležili tudi predstavniki industrije, ki bodo na delavnici pod vodstvom Eda Kegla iz Nizozemske in Michaela Burnarda (UP IAM) skupaj z raziskovalci definirali izzive, s katerimi se industrija srečuje pri uvajanju tega novega in vsestransko uporabnega materiala  na svetovni trg. Identificirali in začrtali bodo aktivnosti, s katerimi bodo raziskovalci, vključeni v Akcijo COST FP1407 (sedaj združuje raziskovalce iz 31 držav), pripomogli k ustreznim rešitvam.

“Z delavnico želimo doseči, da končno aktivno združimo industrijo in znanost že v fazi definiranja raziskovalnih vsebin” je poudarila vodja projekta doc. dr. Andreja Kutnar. Tudi zato bo na konferenci mednarodnim partnerjem z raziskovalnega področja in slovenskim industrijskim partnerjem, kot vodja tudi tega projekta, predstavila InnoRenew CoE (Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja). Univerza na Primorskem bo pri tem projektu, skupaj z mentorskim partnerjem »Fraunhofer Institute for Wood Research – Wilhelm-Klauditz-Institut« in še sedmimi slovenskimi raziskovalnimi in razvojnimi inštitucijami vzpostavila center odličnosti za raziskave, razvoj in inovacije na področju obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja ter z njegovim delovanjem omogočiti preboj Slovenije na vodilno mesto v Evropi na področju trajnostnega gradbeništva.

Mednarodna konferenca “Analiza življenjskega cikla, EPD in modificiran les” bo tako nov korak naprej v prizadevanju Univerze na Primorskem, da pripomore k razvojnemu preboju slovenske lesne industrije, z roko v roki z najboljšimi domačimi in mednarodnimi raziskovalnimi inštitucijami.

 
Več o konferenci na: http://costfp1407.iam.upr.si/en/events/life-cycle-assessment


ponedeljek, 3. avgust 2015 Okrepljena skupina raziskovanja na področju lesarstva

Na UP IAM v okviru Oddelka za tehnologijo deluje raziskovalna skupina, ki svoje delo opravlja na področju raziskovanja lesa s poudarkom na trajnostni rabi lesa in izdelkov. Pod vodstvom dr. Andreje Kutnar sta do sedaj v skupini delala dr. Črtomir Tavzes in Michael David Burnard, v juliju pa sta se jim pridružila še dr. Matthew John Schwarzkopf in mag. Amy Noel Simmons, ki sta prej svoje raziskovalno delo opravljala na ameriški Oregon State University.

Delo mag. Amy Noel Simmons je osredotočeno na podporo specifičnim raziskavam v lesarstvu, saj njena raziskovalna področja zajemajo upravljanje baz podatkov ter okoljsko znanost – okoljske raziskave vplivov postopkov, materialov in izdelkov lesarstva na okolje.

Delo dr. Matthewa Johna Schwarzkopfa pa se osredotoča na dve področji:

 • adhezijsko lepljenje naravnih materialov: mikromorfologija in mikromehanika stičnih površin lesa in adheziva, prenosi obremenitev v stičnih površinah na mikro ravni, prenosi obremenitev med delci in medijemv lesno-polimernih kompozitih, karakterizacija adhezivne sile sestavin celične stene;

 • uporaba lesne biomase nižje kakovosti v izdelkih in materialih z dodano vrednostjo: doprinos k mehanskim lastnostim in združljivost naravnih materialov iz obnovljivega vira v kompozitnih materialih.

   ​

Raziskovalca se bosta pridružila skupini pri delu na projektih s področja lesarstva, zagotovo pa bosta s svojim delom pripomogla k uspešnim raziskavam tako na obstoječih kot na novo prijavljenih in pridobljenih projektih, ki sodijo med ključne cilje skupine.

 

 

 


petek, 24. julij 2015 Poletna šola skozi oči slovenske udeleženke

Production of Housing in Alpine Europe: Innovation, Conservation and Design with Natural Resources

Poletna šola v sodelovanju Univerze na Primorskem in Oregon State University

avtorica: Dominika Klavž

V mesecu juniju smo se študentje Oregon State University, Univerze na Primorskem in Univerze v Mariboru odpravili na poletno šolo z naslovom Production of Housing in Europe: Innovation, Conservation and Design with Natural Resources. Vodili so jo: prof. dr. Eric Hansen (OSU, ZDA), izr.prof. dr. Chris Knowles (OSU, ZDA) in doc. dr. Andreja Kutnar (UP, SLO). Poletna šola se je odvijala v štirih srednjeevropskih državah: Švici, Italiji, Sloveniji in Avstriji. Šolo sta sofinancirala projekta W3B - Ali verjamemo lesu? in CaReWood (Kaskadna raba recikliranega lesa), ki ju  sofinancira Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport v okviru ERA-NET+ projekta WoodWisdom-Net+.

Za udeležbo na poletni šoli se je bilo potrebo prijaviti do začetka marca. Poletna šola je ovrednotena s 6 ECTS kreditnimi točkami, zato sem si jo izbrala namesto enega izmed izbirnih premetov na matični fakulteti. Pred poletno šolo sem se morala udeležiti videokonference s študenti iz OSU (Oregon State University) med samim potekom pa pisati dnevnik in oddati poročilo po končani šoli. Priznam, bila sem kar nekoliko začudena, da ni bilo večjega navala s strani slovenskih študentov, ampak zdi se mi, da je bila ključen razlog cena 1.500€ za kritje stroškov avtobusnega prevoza, nastanitev v hostlih, vstopnine, obroki itd. Ampak če pogledam nazaj, je bila ta izkušnja vredna vsakega centa.

Švica

Iz Kopra smo se 16. 6. 2015 sredi noči odpravili proti Zürichu, ker so nas čakali ameriški študentje. Vožnja je trajala skoraj 10 ur in nas dodobra namučila, vendar nas je vznemirjenje po odkrivanju novih znanj in spoznavanju novih ljudi držalo pokonci in nam dajalo energijo. Potem, ko smo jih pobrali na letališču, smo se odpeljali do hostla na obrobju Züricha in tam imeli kosilo. Nato smo se odpravili v center mesta, kjer nam je naš švicarski vodič Robert Widmann predstavil prvo leseno petnadstropno stavbo v Zürichu. Arhitekt stavbe, v kateri je sedaj Tamedia, ena največjih medijskih hiš v Švici, je Shigeru Ban. Veličastni stebri, dovršena perfekcija gradnje in lepe oblike vsekakor pustijo vtis. Čeprav sama po poklicu nisem lesarka ali gradbenica, sem po Robertovi razlagi razumela zakaj je potrebna takšna natančnost, da je veliko segmentov skritih in kje se lahko pojavijo težave pri gradnji z lesom.


Slika 1 Tamedia Office Building. Foto: tamedia.

Pot nas je nato vodila proti jugu skozi veliko tunelov in galerij na Splügen Pass po poti Viamala, kar pomeni slaba pot. Po stezici smo se napotili proti visečemu lesenemu mostu Traversiner Steg (Slika 2), ki visi okrog 70 metrov nad ozko sotesko, dolg pa je 56 metrov. Ta most je nadomestil star most, ki se je zrušil leta 2005. Izdelan je bil leta 2007 iz neimpregniranega borovega in macesnovega lesa. Projektirali so ga Conzett, Bronzini in Gartman AG iz Chura.


Slika 2 Transverstiner Steg. Foto: Dominika Klavž.

Nato smo se odpravili po potki nazaj in šli do naslednjega mostu, ki je bil za razliko od prejšnjega betonski, projektirali so ga isti projektanti, zgrajen pa je bil leta 1999. Prečkali smo kratek lesen most in se proti toku reke podali do želenega mesta. Most visi nad zeleno alpsko rečico in je dolg 40 metrov, namenjen le pešcem. Tu smo imeli kosilo iz nahrbtnika in uživali ob šumenju reke. Vmes pa je padla ideja, da bi si šli ogledat pokrit most Sevelen-Vaduz (Slika 3) na mejo med Švico in Lihtenštajnom. Seveda smo bili navdušeni nad idejo, saj se nam še ni mudilo domov. Most je zadnji v seriji pokritih mostov na reki Ren. Star je prek 100 let in je bil pred kratkim renoviran, zato ima pametni osvetljevalni sistem. Dolg je okrog 135 metrov in je namenjen pešcem ter kolesarjem, avtomobilom pa je prehod prepovedan.


Slika 3 Pokrit most Sevelen-Vaduz. Foto: Peter Schädler.

Ker je bila Švica nekako v znamenju pokritih mostov, smo si ogledali še dva mostova. Oba sta zgrajena čez reko Thur, eden pred okoli 200 leti, drugi pa je star okrog 20 let. Starejši izmed mostov, Andelfingen, je bil leta 1950 renoviran. Dolg je 72 metrov in ima del namenjen le pešcem, po ostalem delu mosta pa izmenično poteka promet.

Mlajši izmed mostov, Altemer, je bil zgrajen 1992 in je odprt za motorni promet. Dolg je 108 metrov in je tako najdaljša lesena vezana konstrukcija v Švici. Zanj so porabili 450 kubičnih metrov lesa, večino so dobili iz okolice.

 

Robert nas je peljal na ETH-Swiss Federal Istitute for Technology in Zürich. Tu so nam trije doktorski študentje predstavili svoje delo. Prva je bila Claude, ki nam je povedala nekaj več o leseni stavbi poleg laboratorijev in delavnic (Slika 4). V njej se bodo po opravljenih testiranjih nahajale pisarne. Zgrajena je iz jesenovega lesa in bukovine, masa konstrukcije v vsakem nadstropju pa z višino pada, da ne bi bilo spodnje nadstropje preveč obremenjeno. Okvir je sestavljen iz jesenovih stebrov, ki se povezujejo kot lego kocke. Preden se bodo ljudje vselili v pisarne, bodo izvedli teste s tresenjem, simulacijo hoje v stavbi in merili vse mogoče tresljaje in signale, da bi bila stavba kar se da varna v primeru potresa. V eni od pisarn so izdelali prototip solarne fasade, s katero bi pridobivali električno energijo, prostor pred katerim se fasada nahaja, pa bi imel senčilni sistem. Zdi se tako logično, vendar se poraja vprašanje kaj bi se zgodilo v naši domovini, če bi kdo želel postavit nekaj takšnega. Svoje delo sta nam predstavila še dva študenta, eden je delal meritve na CLT bukovini, drugi pa nam je pokazal kako izmeriti tenzijsko trdnost v bukovem lesu.


Slika 4 Claude nam predstavi strukturo stavbe. Foto: Mike Burnard.

V prostem času smo si ogledali mesto Zürich, poskusili švicarsko pivo, čokolado in druge dobrote. Oblačno vreme nam je kazilo pogled na gore in na žalost nismo doživeli Švice kot alpskega bisera, kot bi jo lahko sicer. Vseeno smo občudovali urejenost mest, natančnost in točnost, ki sta švicarski vrlini. Imeli pa smo tudi priložnost občudovati najširše slapove v Evropi - slapove reke Ren (Slika 5). Bili so veličastni, hiter tok vode in njeno silovito bučanje pa sta jasno opozarjala kdo je mogočnejši - narava ali človek.


Slika 5 Slapovi Rena. Foto: Dominika Klavž.

Napočil je zadnji dan v tej pregrešno dragi, a slikovito lepi državi. Opaziti je, da sta gonilna sila denar in čas, spremljata pa ju natančnost in poštenost. Zdi se, da Slovenija ni daleč od Švice, le en majhen »klik« bi se moral zgoditi v naših glavah, da bi se začeli spoštovati in držati skupaj. Pot nas je tega dne peljala proti jugu, proti Italiji. Najprej smo se ustavili v mestecu Küssnacht, kjer smo si ogledali proizvodnjo križno lepljenega lesa (CLT-cross laminated timber) v podjetju Schillinger Holz AG (Slika 6). Podjetje obstaja že okrog 125 let in ima 180 zaposlenih. Zanima jih predvsem bolj nenavaden trg - izvažajo v Azijo, Francijo, Veliko Britanijo in delajo zgolj ter samo po naročilu, torej nimajo standardne proizvodnje. Les dobijo predvsem iz Švice, nekaj pa je nemškega in francoskega. S proizvodnjo CLT so pričeli pred 15 leti. Ogledali smo si potek celotne proizvodnje, od razlaganja hlodovine, razreza hlodov, sortiranja po velikosti, lepljenja elementov do končnega produkta pripravljenega za odvoz. Najbolj všeč mi je bilo, da stroji niso povsem zamenjali delavcev, torej je delavec še vedno ključnega pomena v proizvodnji. Všeč so mi bili tudi red, disciplina, organiziranost in timsko delo.


Slika 6 Schillinger Holz AG. Foto: Dominika Klavž.

Polni pozitivnih vtisov smo se nato odpeljali proti Luzernu, kjer smo si pogledali še zadnji most. Gre za Kapellbrücke (Slika 7), ki je bil postavljen leta 1333. Pred nekaj več kot dvajsetimi leti je skoraj popolnoma zgorel, zato je zdajšnji most skoraj popolnoma nov. Dolg je 275 metrov in je namenjen le pešcem. V Luzernu smo se poslovili od našega švicarskega vodiča Roberta in se mu zahvalili za strokovno vodenje. Imeli smo nekaj prostega časa za kosilo in ogled mesta. Povzpeli smo se na srednjeveško mestno obzidje in občudovali razgled. Nakupili smo še zadnje spominke in se odpravili proti Milanu, prestolnici mode.


Slika 7 Kapellbrücke v Luzernu. Foto: Mike Burnard.

Italija

Tu nas je najprej čakal EXPO (Slika 8), torej svetovna razstava. Je množična prireditev, kjer se široki javnosti prestavijo dosežki človeštva. Razstave se med seboj razlikujejo po tematikah in se odvijajo v večjih mestih po vsem svetu. Organizira jih Mednarodni urad za razstave (BIE), katerega članica je od leta 2004 tudi Slovenija. Večje razstave, kot je EXPO, se organizirajo vsakih pet let in trajajo do pol leta. Letošnji se odvija v Milanu in traja od 1. maja do 31. oktobra. Sama si nisem niti predstavljala kako velik dogodek je to. Bila sem popolnoma prevzeta, od vseh videnih paviljonov pa mi je bil najbolj všeč slovenski (Slika spodaj). Oblika paviljona je trikotna, kar ponazarja gore, zgrajen pa je iz naravnih materialov, lesa in stekla. Okrog paviljona so predstavljene alpska, panonska, primorska in kraška regija z značilnim rastjem.  V paviljonu so nam predstavili pomembne novejše izume, od Akrapoviča do PipiStrela. Ogledali smo si lahko slovenski med, v rokah začutili slovensko sol in se z inovativnimi očali podali od morja do gora. Pika na i pa je bila ponudba slovenske tradicionalne hrane. Včasih moraš v tujo državo, da vidiš kakšne lepote imaš doma, kako bogato kulturo, zgodovino in kulinariko. V slovenskem in malezijskem paviljonu smo imeli voden ogled, ostalo pa je bilo odvisno od nas.

Časa, da bi si pogledali vse ni bilo, zato smo izbirali paviljone s kratko vstopno vrsto. Vse je bilo zelo zanimivo, stavbe so bile neverjetne in vsak je želel privabiti kar največ obiskovalcev. Po osrednjem prostoru na prizorišču so ta dan spekli največjo pico na svetu, ki je bila dolga 1,5 km. Izborili smo si košček, vendar tokrat kvaliteta in kvantiteta nista bili z roko v roki.


Slika 8 Expo Milano 2015. Foto: EXPO official website.

Milano je bil poln turistov, zato pa tudi zvitih prodajalcev razne šare, ki neprestano iščejo priložnosti, da ti prodajo kakšno neuporabno stvar in dobijo kakšen evro. Glavni trg, kjer se nahaja veličastna katedrala »Duomo di Milano« pa je vreden ogleda. V nedeljo, na prost dan, smo se odpravili s kolesi do gradu, namakali noge v fontani in počivali v kavarni na glavne trgu. Neverjetno koliko ljudi je lahko na enem mestu, gnetlo se je ogromno turistov. In zdi se, da Italijani mislijo, da ves svet razume italijansko in če nisi vztrajen, se v angleščini ne moreš kaj dogovoriti. Naslednji dan nas je čakala Slovenija in vsi smo komaj čakali, da zapustimo to natrpano mesto.

Slovenija

Napočil je sedmi dan poletne šole in odhod proti Sloveniji. Vožnja iz Milana proti Kopru je trajala dobrih pet ur, a v dobri in zanimivi družbi vse hitro mine. Prispeli smo in si vsi nekako oddahnili. Nižje cene, prijazni ljudje, dobra hrana in lepo vreme, kaj bi si človek še lahko boljšega želel? Po kosilu v eni izmed koprskih picerij smo se odpravili v Luko Koper. Tam so nam predstavili delovanje Luke, pokazali kratek filmček in nas z avtobusom popeljali skozi Luko. Američani so bili navdušeni nad njenim delovanjem  in njihovo težnjo po zmanjševanju onesnaževanja okolja na vseh ravneh. Priznam, veliko stvari tudi sama nisem vedela. Luka Koper je v lanskem letu dobila nagrado ESPO za okoljsko najbolj prijazno in družbeno odgovorno pristanišče v Evropi. Trudijo se zmanjševati onesnaževanje s hrupom, zato merijo jakost hrupa na različnih območjih okrog Luke ter v mestu in okolici Kopra. Morje večkrat dnevno pregledajo, očistijo in tako zagotavljajo čist življenjski prostor za morske živali. Največ težav do sedaj so imeli s premogovim prahom. Več let so razvijali rešitve in prišli do nje. Velike kupe premoga prekrijejo z zmesjo odpadnega papirja in vode. Na površju se naredi bela skorjica, ki preprečuje dvigovanje prahu, ker pa je gorljiva, ne predstavlja nobene ovire pri kurjenju premoga. Za preprečitev širjenja prahu uporabljajo tudi zaščitne ograje. Pri vseh teh projektih tesno sodelujejo z Univerzo na Primorskem (Inštitutom Andrej Marušič), kar je odlično.

K sreči je bilo vreme tega dne sončno, da smo se lahko za kratek čas namočili v Jadranskem morju. Prvi dve noči v Sloveniji smo prespali v Dragonji, v obnovljeni primorski hiši z imenom Casa Vuki (Slika 9). Nahaja se na hribčku sredi polj. Hiša naj bi bila postavljena leta 1851, nekaj let nazaj pa je bila popolnoma renovirana v tradicionalnem rustikalnem slogu, s kombinacijo kamna in lesa. Mislim, da je bil to naš najljubši kotiček na vsem potovanju, tih, odmaknjen kraj in lahko smo se posvetili drug drugemu. Oba večera smo morali sami pripraviti večerjo in mislim, da so se profesorji odlično odločili, da nam dajo to nalogo. Razdeljeni smo bili v dve skupini in dali smo vse od sebe in se zelo potrudili. Prvi večer se nam je na večerji pridružila dr. Manja Kitek Kuzman, profesorica na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, drugi večer pa sta na večerjo prišla arhitekta in lastnika Case Vuki. Kot se spodobi, smo Američanom predstavili zgodovino Slovenije, slovensko kulturo in navade, jim dali poskusiti nekaj slovenskih vin in jih naučili plesati polko in valček. V zameno smo se naučili ameriški country in albanski tradicionalni ples, ker je bila ena izmed študentk iz Albanije. Plesne vaje so potekale pozno v noč in nič čudnega, da smo bili zjutraj kar precej utrujeni. Zjutraj pa nas je čakal tradicionalni slovenski zajtrk in tako smo si nabrali moči za nadaljnje raziskovanje naše lepe dežele.


Slika 9 Casa Vuki. Foto: FeWo-direkt.

Drugi dan potepanja po slovenski obali smo si najprej šli ogledati Thelasso Spa Lepa Vida v osrčju Krajinskega parka Sečoveljskih solin (Slika 10). Arhitekta projekta sta lastnika Case Vuki. Vse hiške, ležalniki, masažne mize in potke so izdelane iz macesnovega lesa, kontrast sivkasti barvi pa dajejo svetlo modri bazeni s slano vodo. Priznam, prej nisem vedela za Spa Lepa Vida in navdušena sem nad ambientom in ponudbo. Dobro se mi zdi, da se nahaja sredi solin, ker si lahko gostje med potjo do razvajanja ogledajo muzej pridelovanja soli v Sečovljah.


Slika 10 Thalasso Spa Lepa Vida. Foto: Mike Burnard.

Po ogledu muzeja smo lahko raziskovali mesto Piran in imeli čas za kosilo. Edina smola tega dne je bil veter, ki je res močno pihal. Kasneje je prinesel še dež, a to nas ni zmotilo. Ogledali smo si glavne prostore Univerze na Primorskem (Slika 11), ki so nam jo kasneje tudi predstavili. Predstavljen nam je bil tudi Inštitut Andrej Marušič in njegovo delovanje in povezovanje z Univerzo. Dobila sem občutek, da se na Primorski Univerzi zelo trudijo pridobiti študente, dobre projekte in sredstva zanje, zelo so zagnani in všeč mi je, ker so odprti za nove ideje in raziskovanja na vseh področjih. Glede na to, da Univerza na Primorskem obstaja »le« 12 let, mislim, da se lahko kosa z ostalima javnima univerzama v Sloveniji.


Slika 11 Skupinska slika pred Univerzo na Primorskem. Foto: Mike Burnard.

Raziskovanje slovenske obale se je zaključilo in deveti dan smo se odpravili proti notranjosti Slovenije. Naša prva postojanka je bila tovarna energetsko varčnih hiš, oken in vrat skupine Jelovica (Slika 12). Podjetje obstaja že več kot sto let in predvsem v zadnjih desetih letih vsako leto pobirajo nagrade za inovativnost, energetsko varčnost, izboljšujejo standarde, pridobivajo nove in strožje certifikate in tako dokazujejo visoko kakovost. Sprehodili smo se skozi proizvodno halo in si ogledali kako poteka proizvodnja energetsko varčne hiše od meritev, zasnove ogrodja, izoliranja sten, do vgradnje oken in končnega izdelka. Končane stene tako samo še sestavijo in hiša je končana. V Jelovici se ukvarjajo tudi z inovativnimi projekti kot so glamping hišice, aktivne in vitalne hiše. Les za svoje izdelke kupujejo od Avstrijcev, ker v Sloveniji ni dovolj velikega ponudnika rezanega lesa, ki bi zagotovil dovolj lesa za njihove potrebe. To dejstvo se mi zdi nekako zaskrbljujoče in žalostno, glede na to, da smo tretja država v Evropi po odstotku gozdov glede na lastno površino. Mar res nismo sposobni zagnati in vzdrževati vsaj ene velike žage, ki bi odkupovala slovensko hlodovino, jo plačala po pošteni ceni in potem prodala slovenskim potrošnikom? Preteklost je dokaz, da smo sposobni voditi lastno lesno industrijo, vendar je večinoma v ospredju lastna korist in ne delovanje v javno dobro, kar nas je najverjetneje tudi pripeljalo v ta položaj.


Slika 12 Pred tovarno Jelovica. Foto: Mike Burnard.

Pot nas je nato vodila v Preddvor, kjer se nahaja prvi slovenski pasivni bio vrtec, zgrajen leta 2012 (Slika 13) in gre za produkt Jelovice. Izraz pasivna hiša se nanaša na stroge, prostovoljne, standarde pasivne hiše za energetsko učinkovitost stavb, cilj je zmanjšati svoj ekološki odtis. Posledica je izjemno majhna poraba energije, saj pasivna hiša potrebuje malo energije za ogrevanje ali hlajenje. Zračenje prostorov poteka samodejno in svež ter odpadni zrak se med seboj ne mešata. Za pasivno gradnjo je potrebno upoštevati določene predpise in omejitve, strošek gradnje morda res ni manjši kot pri klasični gradnji, se pa izplača na dolgi rok. Vrtec v Preddvoru ima dve nadstropji, v kletni etaži se nahajajo igralnice, v pritličju pa kuhinja, pisarne in strojnica. Pri gradnji je bil uporabljen lokalen macesnov les. Stavba je dobro toplotno izolirana z lesom in mavčno-vlaknenimi ploščami, ki zagotavljajo 90-minutno požarno varnost. Dobro je poskrbljeno tudi za zvočno izolacijo. Za ogrevanje je uporabljena energija, ki jo proizvaja kotlarna na lesno biomaso, ki jo kupujejo od lokalnih kmetov. Za proizvodnjo lastne energije pa je vrtec opremljen še z solarnimi celicami.


Slika 13 Pasivni vrtec v Preddvoru. Foto: sejemdom.si

Garden Village Bled (Slika 14) je ena izmed destinacij, ki bodo v bodoče gotovo privabile še več turistov. Nahaja se v bližini blejskega jezera, malenkost odmaknjeno od cestnega vrveža. Gre za sistem glamuroznih šotorov, hišic na drevesih in šotorov na pomolih ob rečici. Vse je zgrajeno iz neimpregniranega macesnovega lesa, kupljenega v sosednji Avstriji. Blizu restavracije se nahaja tudi vrt iz katerega lahko gostje pobirajo pridelke in jih uživajo med bivanjem v Garden Villageu. Ta je svoja vrata odprl v lanskem letu in prvo leto je bila večina gostov iz Slovenije, letos pa se je trend obrnil. Po prebiranju forumov in člankov na internetu in v časopisih se zdi, da so mnenja glede Garden Villagea deljena. Nekateri so nad idejo navdušeni, drugi pa pravijo, da ima Bled drugačno arhitekturo in da morda čez nekaj let moderni glamping ne bo več »in«. Ne glede na vse, menim, da je treba podpirati takšne projekte ali pa zagotoviti sredstva za obnovo in zagon že obstoječih objektov na Bledu, da nam bodo v ponos in ne v sramoto.


Slika 14 Hišice na drevesih v Garden Villageu. Foto: Mike Burnard.

Američanom smo želeli predstaviti tradicionalno slovensko kulinariko, zato smo jih peljali v gostilno Ančka v Šenčur na ješprenj in na našo posebnost-štruklje. V gostilni Ančka so znani po štrukljih in dobili smo tri različne okuse-skutne, orehove in čokoladne. Nekateri so bili navdušeni, drugi manj, a to je pričakovano, saj se naša in ameriška kultura kar precej razlikujeta. Mislim da jih je bolj navdušilo »nedeljsko« kosilo v Kranjski Gori, kjer smo kosili na dan državnosti. Goveja juha, solata, meso s prilogo in sladica - odlično. Dan državnosti smo preživeli na Bledu, kjer smo lahko počeli kar nam je srce poželelo.

Dve noči smo bili nato nastanjeni v hostlu Celica na Metelkovi v Ljubljani (Slika 15). Hostel je urejen kot zapor (kar je stavba nekoč tudi bila) in vsaka soba je unikatno opremljena, vse v zaporniškem stilu. Od hostla do centra je dobrih 15 minut hoje, zato ni bilo prenaporno hoditi do tja. Sicer pa smo po desetih dneh neprestane hoje in ogledov že navadili mišice na naporen tempo. Na dan, ko smo zapustili Ljubljano, smo se še sprehodili na Ljubljanski grad in kosili na odprti kuhinji, ki se dogaja vsak petek blizu Tromostovja v centru Ljubljane. Dogodek se mi zdi zanimiv in privlačen tako za domačine kot turiste.


Slika 15 Soba v hostlu Celica. Foto: Dominika Klavž.

Preden smo zapustili Slovenijo, smo eno noč prespali v hostlu Punkl na Ravnah na Koroškem (Slika 16). Je prvi slovenski mladinski hotel, ki je zasnovan kot arhitekturno samosvoja nizkoenergijska lesena gradnja v skladu naravnimi in bioklimatskimi danostmi okolice. V celoti je zgrajen iz lesa in nudi nastanitve preko celega leta za 48 gostov. Ko vstopiš v leseno zgradbo, je občutek čisto drugačen, zrak je mehkejši, bolj topel in nasičen z vonjem po lesu. Iz hostla smo se odpravili na kratek voden ogled po Ravnah, kjer smo videli tudi razstavo 5+5 LES/HOLZ. Gre za predstavitev javnih in zasebnih lesenih objektov na Koroškem, tako na slovenski in avstrijski strani meje. Namen razstave je ljudem približati sodobno gradnjo v lesu ter predstaviti in izpostaviti kvalitetno arhitekturo obeh strani meje. Po večerji pa smo odšli na košarko in odbojko na mivki. Športanje s profesorji je bilo zabavno in sproščujoče, zato nam je bilo žal, da nismo že prej imeli takšne možnosti.


Slika 16 Mladinski hostel Punkl na Ravnah. Foto: Mike Burnard.

Avstrija

Bližal se je konec našega popotovanja in v soboto smo se odpravili še v zadnjo državo, v Avstrijo. Kmalu za mejo, v mestu Celovec ob Vrbskem jezeru, so leta 2013 za javnost odprli Pyramidenkogel (Slika 17). Gre za lesen (lepljen les) in kovinski stolp, visok 100 metrov, ki se nahaja na nadmorski višini 852 metrov. Razgled z vrha je veličasten in zahvaljujoč lepemu vremenu smo lahko občudovali celo najvišjo slovensko goro, Triglav. Ko si na vrhu, lahko čutiš, kako se stolp maje ko zapiha veter. Na vrh smo se podali peš, navzdol pa smo se spustili po toboganu, kar je bila prav posrečena izkušnja. Za adrenalinske navdušence pa je možnost zip-linea iz desetega nadstropja stolpa.


Slika 17 Pyramidenkogel blizu Vrbskega jezera. Foto Mike Burnard.

Po kosilu v Rider's gostilni v Beljaku, smo se odpravili proti našemu zadnjemu hostlu, v Salzburg. Ker je bila naslednji dan nedelja in prost dan, smo zvečer odšli v mesto. Po nekaj neuspešnih poskusih iskanja dobrega nočnega bara, smo našli irski pub Murphy's Law, ki je tudi na seznamu stvari, ki jih moraš videti/narediti v Salzburgu. Utrujenost je proti koncu naraščala in v nedeljo se je bilo treba spočiti. Popoldne smo se v vročini podali proti gradu. Žal so nas visoke cene vstopnin odvrnile od ogleda, navsezadnje pa, saj je skoraj vsak grad zgrajen po istem principu. Namesto tega smo se odločili, da gremo obiskat Biergarten (Slika 18). Tam smo preživeli popoldne, v senci, z dobrim pivom, dobro hrano in družbo.


Slika 18 Biergarten v Salzburgu. Foto: Tripadvisor.

Naslednji dan smo imeli na seznamu še zadnji ogled, Kuchl Fachhochschule Salzburg (Slika 19). Po kratki predstavitvi Salzburga in šole, smo imeli voden ogled po laboratorijih, raziskovalnih kabinetih, delavnicah in prostorih za sprostitev. Ko študent oziroma dijak zaključi šolanje na tej ustanovi, je sposoben zagnati lastno podjetje. Naučiš se namreč vsega - od vzdrževanja strojev, brušenja žag, vzdrževanja reda do čistoče v delavnici in nenazadnje strokovno obdelovati les v želene izdelke. Vse stavbe v kampusu so vsaj delno narejene iz lesa, glavna pa je pasivna. Šolo obdajajo ravnine nad katerimi se dvigajo gore.


Slika 19 Delavnice v Kuchk Fachhochschule. Foto: Mike Burnard.

Bil je naš zadnji večer skupaj in nekako nam je bilo težko, saj smo po dveh tednih postali prijatelji, čeprav smo najprej bili tujci drug drugemu. Na večerji smo si izrekli zahvale, izpostavili dobre stvari na potovanju, kaj nam morda ni bilo najbolj všeč in kaj predlagamo v bodoče.

 

Začeti potovanje s popolnimi tujci, ki imajo drugačno kulturo in navade, je včasih težko. Na koncu pa smo se razšli kot prijatelji, ki bomo, upam, ostali v stiku. Naša poletna šola se je pričela v strokovni in natančni Švici, šla skozi obljudeni Milano in nadaljevala v čudoviti Sloveniji, ki nas je vse presenetila, tako na področju teme poletne šole kot s svojo lepoto. Zaključili smo pri naših severnih sosedih, ki nam bi včasih morali biti za zgled. Glede na to, da nisem strokovno izobražena o lesu, sem pridobila veliko novega znanja in postala lesna navdušenka. Spoznala sem neverjetne ljudi, s katerimi sem postala prijateljica. Ta dva tedna sta bila zame neverjetna. In cilj je dosežen.

Vtisi v pdf obliki so dostopni na povezavi.

Vtsisi ameriških udeležencev pa so dostopni na blogu OSU in blogu enega od udeležencev.


torek, 7. julij 2015 Dr. Diego de Leo prejemnik nagrade Griffith Univerze

Univerza Griffith v Avstraliji vsako leto podeljuje nagrade za raziskovanje in s tem prepoznava dosežke izjemnih posameznikov in skupin, ki s svojim raziskovanjem presegajo meje svojih področij.

The Vice Chancellor's 2014 Research Excellence Award je za leto 2014 v kategoriji »Individual Mid-career or Senior Researcher who has demonstrated an outstanding record of achievement in research« prejel prof. dr. Diego de Leo, ki vodi  Australian Institute for Suicide Research and Prevention (delujoč v okviru omenjene univerze), pa tudi predstojniku našega Slovenskega centra za raziskovanje samomora.

Dr. Diegu de Leu iskreno čestitamo in mu želimo še veliko raziskovalnih uspehov tako v Avstraliji kot Sloveniji!
 


ponedeljek, 6. julij 2015 Spremljanje oljčne muhe

Na Oddelku za tehnologijo UP IAM smo v sodelovanju z raziskovalci Inštituta za Oljkarstvo (UP ZRS) pričeli spremljati pojav oljčne muhe »na daljavo«. Postavili smo dve leseni hiški, ki omogočata spremljanje oljčne muhe prek domačega računalnika. Ena hiška je postavljena v oljčniku v Luki Koper, druga pa v oljčniku na Markovcu. V prihodnjih mesecih se bomo posvetili predvsem izboljšavam naprave  za spremljanje oljčne muhe.

Fotografije lepljivih vab so za vsak dan dostopne na povezavi.

 


četrtek, 2. julij 2015 Pričetek poletja s potmi v tujini

Tudi začetek poletja je pri raziskovalcih UP IAM zaznamovan s potmi v tujini.

Raziskovalci Oddelka za matematiko so tako v juniju zaključili v maju pričete poti. Dr. Istvan Kovacs  je tako zaključil enomesečni raziskovalni  obisk na University of Western Australia, kjer je z avstralskimi kolegi (dr. Michael Giudici, dr. Cai-Helng Li in dr. Gabriel Verret) raziskoval na problemu »Symmetries of Finite Graphs« in opravil predavanje na seminarju z naslovom »On regular Cayley maps for dihedral groups«.

Dr. Klavdija Kutnar je bila aktivna udeleženka CanaDam konference v Kanadi, na kateri je v okviru sekcije, posvečene prof. dr. Brianu Alspahu izvedla predavanje o polločno tranzitivnih grafih. Zatem se je kot članica znanstvenega odbora udeležila tudi pete izvedbe matematične konference Republike Srbske v BiH, ki je vsebinsko pokrivala vsa področja matematike z namenom zbrati srbske raziskovalce iz vseh področji matematike, ki delujejo doma in po svetu. Predstavljena so bila najnovejša spoznanja na tem področju, obenem pa je bila konferenca priložnost za številne mlade raziskovalce, da predstavijo svoje delo in na ta način dosežejo večjo mednarodno odmevnost. Seveda pa je konferenca ponudila tudi odlične možnosti za navezovanje novih mednarodnih stikov in morebitna sodelovanja na raznih raziskovalnih projektih.

Tatiana Romina Hartinger, mlada raziskovalka na UP IAM in Nina Chiarelli, doktorska študentka UP Famnit sta v okviru bilateralnega projekta sodelovanja med Slovenijo in Srbijo (financiran s strani ARRS) opravili raziskovalni obisk pri srbskem vodji projekta, ob tem pa ste se udeležili tudi krajšega sklopa predabanj dr. Jacka Edmondsa na temo »Existential Polytime and Polyhedral Combinatorics«, ki se je odvijal na matematičnem inštitutu Srbske Akademije znanosti in umetnosti.

Raziskovalca s področja lesarstva Oddelka za tehnologijo, doc. dr. Andreja Kutnar in Mike Burnard sta se udeležila mednarodne konference SWST 2015 - Renewable Materials and Bio-Economy. Aktivna udeležba je zajemala tako sodelovanje pri organizaciji kot tudi predstavitev kar šestih prispevkov.

V okviru projekta InnoRenew pa so se raziskovalci udeležili različnih dogodkov: dr. Črtomir Tavzes se je v Zagrebu udeležil "InnovaWood General Assembly" in konference v okviru dogodka, z dr. Andrejo Kutnar pa tudi sestanka Timing koordinatorjev v Bruslju. Konec meseca pa se je odvijala poletna šola "Production of Housing in Europe: Innovation, Conservation and Design with Natural Resources", organizirana z Univerzo v Oregonu, ki sta jo vodila dr. Andreja Kutnar in Mike Burnard. Več utrinkov poletne šole je na voljo na povezavi.

Raziskovalec Oddelka za preučevanje zdravja, dr. Nejc Šarabon je opravil dva obiska, in sicer aktivni udeležbi na mednarodni konferenci ECSS (European College for Sports Science) v švedskem Malmu in na mednarodni konferenci International Society of Biomechanics in Sport v francoskem Poitieru.

Na Oddelku na informacijske znanosti in tehnologije sta obiska opravila dr. Tatjana Zrimec na konferenci CARS - Computer Assisted Radiology and Surgery v španski Barceloni in mladi raziskovalec Istvan Estely, ki je obiskal konferenco GeoSym 2015 na Madžarskem.

Namestnica vodje Slovenskega centra za raziskovanje samomora, dr. Vita Poštuvan je sodelovala na kongresu Mednarodne zveze za preprečevanje samomora (IASP). Izvedla je dve znanstveni predstavitvi, izpeljala predstavitev pred nacionalnimi predstavniki z namenom pridobitve organiziranja kongresa v Sloveniji in podelila nagrado Andrej Marušič. V času obiska je potekala tudi generalna skupščina International Association for Suicide Prevention – del njenega izvršnega odbora je tudi predstojnik oddelka, dr. Diego De Leo.

 


torek, 30. junij 2015 Ars Mathematica Contemporanea v drugem kvartilu SCI revij na področju matematike

Revija Ars Mathematica Contemporanea, ki jo Univerza na Primorskem izdaja v sodelovanju z Društvom matematikov, fizikov in astronomov Slovenije in Inštitutom za matematiko, fiziko in mehaniko Ljubljana, se je po faktorju vpliva za leto 2014 uvrstila na 102. mesto med SCI revijami na področju matematike in se s tem ponovno uvrstila v drugi kvartil.

Uredniški ekipi ob tem dosežku iskreno čestitamo in ji še naprej želimo uspešno delo!


torek, 23. junij 2015 Javni razpis za mlade raziskovalce v letu 2015

V letu 2015 je Univerza na Primorskem na podlagi Javnega razpisa za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2015  (Ur. l. RS, št. 9/2015, z dne 13. 2. 2015) pridobila 4 mentorska mesta za mlade raziskovalce, od tega enega (1) na UP IAM, in sicer:

izr. prof. dr. Štefko Miklavič (1.01 Matematika) PREDSTAVITEV

Javni razpis za kandidate mlade raziskovalce v letu 2015
Rok prijave 20. julij 2015.

JAVNI RAZPIS
NAVODILA 
PRIJAVNI OBRAZEC (UP-MR-Prijava/2015)
IZJAVA 1 (UP-MR-Izjava-1/2015)
IZJAVA 2 (UP-MR-Izjava-2/2015)
IZJAVA 3 (UP-MR-Izjava-3/2015)
POTRDILO IN OCENJEVALNI LIST (izpolni mentor)
LISTA MENTORJEV

Public Tender for Young Researchers Candidates for the Year 2015
Deadline: 20 July 2015.

PUBLIC TENDER
INSTRUCTIONS ON HOW TO APPLY
APPLICATION FORM (UP-MR-Application/2015)
STATEMENT 1 (UP-MR-Statement-1/2015)
STATEMENT 2 (UP-MR-Statement-2/2015)
STATEMENT 3 (UP-MR-Statement-3/2015)
CONFIRMATION AND EVALUATION SHEET (completed by mentor) 


sreda, 17. junij 2015 Ustanovljen nov center na UP IAM - CORA

Znanstveni svet UP IAM je na svoji 12. redni seji, 25. 5. 2015, sprejel predlog ustanovitve novega centra na UP IAM - CORA in imenoval predstojnika, na 13. seji, 15. 6. 2015 pa sprejel tudi Pravila centra. Tako sedaj na UP IAM deluje Center za Oblikovanje in Razvoj Aplikacij (CORA - angleška izgovorjava), ki ga vodi predstojnik, dr. Jernej Vičič.

Vizija UP IAM CORA je zagotavljanje visoko kakovostnih aplikativnih pristopov pri razvoju sodobnih IKT rešitev in podpora prijavi projektov v okviru IKT. Vključen je v evropske in nacionalne projekte s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) ter pobudnik inovativnih pristopov pri oblikovanju in razvoju aplikacij.

Cilji centra so:
- Računalniška in IKT podpora v prijavah vseh projektov UP IAM, UP FAMNIT in UP,
- Organizacija razvijalske in administrativne podpore za obstoječe in nove projekte skupine CORA,
- Razvoj postopkov za prenos in komercializacijo znanja,
- Tesno sodelovanje z Univerzo na področju prijavljanja projektov na področju IKT,
- Zagotovitev zadostnih virov iz gospodarstva za zagotavljanje potrebnih lastnih virov na projektih.

Člani CORA so tisti matično ali nematično na UP IAM zaposleni sodelavci, ki vsebinsko sodelujejo na projektih centra. Člani so lahko tudi drugi sodelavci (zaposleni na UP, ki niso člani CORA; zaposleni po podjemnih ali avtorskih pogodbah na projektih CORA; študentje, ki opravljajo dela na projektih CORA; prostovoljci, ki brezplačno sodelujejo na projektih CORA; predstavniki partnerjev projektov CORA in drugi po smiselni presoji), ki vsebinsko sodelujejo na projektih centra. Zunanji člani lahko sodelujejo v organih centra, vendar brez glasovalne pravice.

Predstojniku in članom Centra želimo uspešno delo!


ponedeljek, 15. junij 2015 Uspešna predstavitev raziskovanja s področja lesarstva na SWST 2015

Raziskovalca s področja lesarstva na UP IAM, doc. dr. Andreja Kutnar in Mike Burnard sta se udeležila mednarodne konference SWST 2015 - Renewable Materials and Bio-Economy. Aktivna udeležba je zajemala tako sodelovanje pri organizaciji kot tudi predstavitev kar šestih prispevkov:

(1) Avtor: Dick Sandberg, Andreja Kutnar, Title: Modification, Product Properties, and Environmental Impacts in Thermal Wood Processing (Keywords: Thermal Wood Treatments, Modification Processing, Environmental Impacts), Tipologija:1.08, Konferenca: 58th International Convention of Society of Wood Science and Technology, Jackson Lake Lodge, Grand Teton National Park, Wyoming, June 7-12, 2015, stran v zborniku: 71.

(2) Avtor: Andreja Kutnar, Title: COST Action FP1407 - Understanding Wood Modification through an Integrated Scientific and Environmental Impact Approach (Keywords: modification, environmental impacts, wood, LCA, carbon storage), Tipologija:1.08, Konferenca: 58th International Convention of Society of Wood Science and Technology, Jackson Lake Lodge, Grand Teton National Park, Wyoming, June 7-12, 2015, Stran v zborniku: 418.

(3) Avtor: Anne Toppinen, Elina Korhonen, Katja Lähtinen, Lea Ranacher, Andrea Werner, Tobias Stern, Andreja Kutnar, Title: Challenges in Communicating Forest Industry Sustainability to the General Public: Results from a Four-Country Comparison in Europe (Keywords: communication, sustainability, stakeholders, forest sector, Europe), Tipologija:1.08, Konferenca: 58th International Convention of Society of Wood Science and Technology, Jackson Lake Lodge, Grand Teton National Park, Wyoming, June 7-12, 2015. Stran v zborniku: 720.

(4) Avtor: Michael D. Burnard, Monika Cerinšek, Andreja Kutnar, Boris Horvat, Title: Comparative Analysis of the European Forest Sector Production 2008-2013, Keywords: clustering, Ward’s method, policy, industrial development, Tipologija:1.08, Konferenca: 58th International Convention of Society of Wood Science and Technology, Jackson Lake Lodge, Grand Teton National Park, Wyoming, June 7-12, 2015. Stran v zborniku: 734.

(5) Avtor: Andreja Kutnar, Dick Sandberg ,Title: Sustainability, Environmental Impact and LCA in Build Environment in Slovenia and Sweden (Keywords: build environment, LCA, wood, sustainable development, Slovenia, Sweden), Tipologija:1.12, Konferenca: 58th International Convention of Society of Wood Science and Technology, Jackson Lake Lodge, Grand Teton National Park, Wyoming, June 7-12, 2015. Stran v zborniku: 426.

(6) Avtor: Alberto Cayuela, Angelique Pilon, Andreja Kutnar, Title: Sustainable Built Environment in Canada and Europe (Keywords: living laboratory, UBC, EnergyViLLab, sustainability), Tipologija:1.12, Konferenca: 58th International Convention of Society of Wood Science and Technology, Jackson Lake Lodge, Grand Teton National Park, Wyoming, June 7-12, 2015. Stran v zborniku: 427.

Raziskovalca UP IAM v družbi kolegov z ljubljanske Univerze.

Dr. Andreja Kutnar s predsednikom SWST dr. Ericom Hansonom in soavtorjem enega od prispevkoc, dr. Dickom Sandbergerjem (Švedska).


četrtek, 11. junij 2015 Novice in napoved septembrskega dogodka projekta W3B

Na UP IAM v okviru programa WoodWisdom-NET+ poteka projekt CaReWood. Njegov glavni cilj je predstaviti koncept za izpopolnjevanje predelanega masivnega lesa ter kot vir za čiste in zanesljive sekundarne lesene izdelke znotraj evropske industrije.

Zaposleni našega Oddelka za tehnologijo pa so vključeni tudi v soroden projekt W3B – What We Wood Belive?, ki zajema sociološko-ekonomske raziskave gozdno-lesnega sektorja v Avstriji, na Finskem, Nemčiji, Norveški in v Sloveniji. Rezultati projekta bodo obsegali celotno vrednostno verigo od gozda do končnih izdelkov in ne le vključevali najnovejše razvojne strategije posameznih sektorjev, temveč jih še nadgradili. Ustvarili bodo tudi jasne in dovolj natančne informacije s sporočilno vrednostjo.

Napredek v projektu W3B je objavljen v njihovem mesečnem glasilu, dostopnem na povezavi, kjer lahko preberete več tudi o dogodku, ki bo organiziran septembra.

Še vedno pa vas vljudno vabimo, da izpolnite anketo, ki jo s partnerji izvajamo v okviru navedenega projekta. S tem nam boste resnično pomagali pri nadaljevanju iskanja trajnostnih rešitev za delo z lesom.
Povezava na anketo: http://survey.wood-w3b.eu/index.php/573142/lang-sl


sreda, 3. junij 2015 Majski raziskovalni obiski raziskovalcev UP IAM

V maju je dvomesečni raziskovalni obisk na VU University Amsterdam zaključil mlad raziskovalec s področja aplikativne kineziologije Matej Voglar (Oddelek za preučevanje zdravja). Obisk je sofinanciral Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij, opravil pa ga je z namenom pridobivanja izkušenj v tujini, širjenja raziskovalnih dosežkov, navezovanja trdnejših stikov s tujimi raziskovalci ter pripravo doktorske naloge.  

Dr. Boris Horvat in dr. Alen Orbanić (Oddelek za tehnologijo) sta v Berlinu obiskala enodnevno konferenco Point Nine o skaliranju tehnoloških platform, ki je potekala v soorganizaciji Googla, predstavniki visokotehnoloških podjetij iz Nemčije, EU in ZDA pa so predstavljali sodobne pristope pri skaliranju tehnoloških platform, podprtih s storitvami iz oblaka.

Med 13. in 21. majem je Pariz obiskal dr. Ademir Hujdurović (Oddelek za matematiko), ki je na raziskovalnem obisku na Univerzi Paris Dauphine sodeloval s francoskim kolegom, dr. Bernardom Riesom, na problemu lokalizibilnih grafov v posebnih razredih grafov. Obisk je bil opravljen v okviru projekta bilateralnega sodelovanja med Slovenijo in Francijo (ARRS) in predstavlja nadaljevanje skupnega raziskovanja raziskovalcev dr. Ademirja Hujdurovića, dr. Bernarda Riesa in dr. Martina Milaniča.

Dr. Primož Lukšič (Oddelek za tehnologijo), vodja projekta TISAR (IPA-Cross Border Cooperation) se je med 19. in 22. majem udeležil srečanja partnerjev navedenega projekta v Dubrovniku, lokaciji enega od partnerjev. Cilji srečanja so bili predstavitev sprotnih rezultatov dela, pregled nad stanjem projekta ter načrti za naprej.

Dr. Andreja Kutnar Oddelek za tehnologijo () se je med 19. in 21. majem najprej aktivno udeležila konference  InWood v češkem Brnu, Češka, nato pa se je v Bruslju udeležila izobraževanja o uporabi sistema e-cost za nosilce projektov.


torek, 2. junij 2015 3. plenarni sestanek projekta ADRIATinn

Med 13. majem in 15. majem 2015, se je v Portorožu odvijal 3. plenarni sestanek projekta ADRIATinn, ki ga je organiziral UP IAM v sklopu IPA projekta ADRIATinn. Potekal je v hotelu Bernardin, Obala 2, Portorož.

Na dogodku je bilo prisotnih 48 udeležencev iz osmih partnerskih držav. Dogodek se je začel v sredo s kratkim srečanjem in uskladitvenim sestankom, delo pa se je nadaljevalo še v četrtek in petek.

Dogodek sta s pozdravnima nagovoroma otvorila vodilni partner prof. Vassilios Chrissikopoulos iz Jonske Univerze v Grčiji in predstavnik Univerze na Primorskem izr. prof. Štefko Miklavčič, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo. Nato so predstavniki vodilnih partnerjev posameznih delovnih sklopov predstavili dosedanje delo, skladnost z načrtom dela in tudi načrte dela za naprej. V četrtek popoldan so imeli udeleženci priložnost udeležiti se tehničnega ogleda primorske regije. Srečanje smo zaključili v petek z določitvijo načrta dela, mejnikov, izročkov ter datuma in kraja naslednjega sestanka.

Spletna stran projekta je dosegljiva na naslovu: http://www.adriatinn.eu/.

 


sreda, 27. maj 2015 UP IAM ob Tednu gozdov

V Sloveniji med 23. in 31. majem poteka Nacionalni teden gozdov pod sloganom "Negujmo slovenske gozdove". Kolegom gozdarjem (seznam prireditev, ki potekajo v tednu gozdov najdete na povezavi) se bomo pri njihovem praznovanju pridružili neformalno, in sicer z delom, ki ga bomo opravili na z lesom povezanimi projekti, ki potekajo na našem Inštitutu in Univerzi: CareWood, What Wood you Believe? W3B, InnoRenew, COST action FP 1407 MoodWoodLife.

Pripravljali pa se bomo tudi na začetek do sedaj največjega in najpomembnejšega projekta InnoRenew CoE iz okvirnega programa Evropske Unije Obzorja 2020, ki ga bomo pričeli izvajati 1. junija, takoj po izteku Nacionalnega tedna gozdov.

Vas pa vabimo, da se nam pri tem delovnem načinu praznovanja dogodka pridružite s tem, da izpolnite anketo, ki jo s partnerji izvajamo pri zgoraj omenjenem projektu W3B. S tem nam boste resnično pomagali pri nadaljevanju iskanja trajnostnih rešitev za delo z lesom.

Foto: Zoe, Flickr


ponedeljek, 25. maj 2015 Sklep o razpisu volitev rektorja UP

Senat UP je 21. maja 2015, na 41. redni seji, sprejel Sklep o razpisu rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem, ki določa dan razpisa volitev, in datum izvedbe rednih volitev rektorja UP. Sestavni del sklepa je rokovnik za izvedbo posameznih volilnih opravil, za izvedbo rednih volitev rektorja UP pa je imenovana volilna komisija.

Sklep je na voljo na povezavi.


torek, 12. maj 2015 Aprilske poti naših raziskovalcev v tujino

V aprilu so naši raziskovalci krepili tako evropske raziskovalne vezi kot tudi tiste čez lužo. Tako so Združene države Amerike obiskali kar trije raziskovalci.

Raziskovalec Oddelka za tehnologijo, Michael David Burnard je med enomesečnim obiskom (19. marec – 14. april) Oregon State University, Corvallis, Oregon opravil več srečanj s profesorji, raziskovalci in študenti. Obisk je bil tako namenjen izmenjavi znanja in dobrih praks, saj so poleg priprave člankov, poglavij in prijav projektov opravili tudi usposabljanje za uporabo robotskega sistema, ki ga je prikazal naš raziskovalec.

Dr. Martin Milanič, raziskovalec Oddelka za matematiko, je med 29. marcem in 5. aprilom v okviru projekta bilateralnega sodelovanja med Slovenijo in ZDA (financirano s strani ARRS) obiskal kolege na Rutgers University, New Brunswick, New Jersey ter z njimi nadaljeval raziskovalno delo, pričeto med njihovim obiskom v Kopru, decembra 2014. V  okviru raziskovalnega obiska so imeli dnevne raziskovalne sestanke. Pri diskusijah so poleg vodje projekta na slovenski strani sodelovali dr. Endre Boros, dr. Vladimir Gurvich in študenta Peter Muršič ter Thomas Bellitto.

Dr. Tomaž Pisanski (Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije) je Penn State, State College, PA in Colgate University, Hamilton, NY obiskal med 20. in 27. aprilom. Na Penn State je imel vabljeno predavanje z naslovom »Stable Polyhedral Self-Assembly by Dimers«, na Colgate University pa je bil vabljen predavatelj na simpoziju “Odin and the spaces of computational design and fabrication: Abstract Mathematics, Virtual Geometries and Physical Manifestations”, kjer so predstavljali različne poglede na skulpturo Odin.

Skulptura Odin, vir fotografije: http://dewittgodfrey.com/

Francijo sta v aprilu obiskala dva raziskovalca. Dr. Enis Pasalic je med 12. in 14. aprilom v Parizu aktivno sodeloval na konferenci The Ninth International Workshop on Coding and Cryptography 2015, WCC 2015, kjer je predstavil članek "Vectorial bent functions as a product of two linearized polynomials".

Dr. Andreja Kutnar (v. d. predstojnice Oddelka za tehnologijo) je obiskala 5 th International Wood Construction Forum Epinal / Nancy, France Palais des Congrès Centre Prouvé in izvedla  vabljeno predavanje na navedenem forumu, ki je potekal med 15. in 18. aprilom. Kasneje je med 21. in 22. aprilom sodelovala na sestanku projektnih partnerjev projekta W3B Wood Believe ter na delavnici za deležnike.

Med 14. in 17. aprilom je na Cipru potekal sestanek skupine COST 1302 o oskrbi dolgotrajnih forenzičnih pacientov, ki sta se ga udeležili tudi dr. Vita Poštuvan (namestnica vodje SCRS) in raziskovalka Janina Žiberna.


 

Istvan Estely, mlad raziskovalec mentorja dr. Tomaža Pisanskega, je med 22. in 25. aprilom obiskal bratislavsko Fakulteto za matematiko, fiziko in informatiko (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky) in kot vabljen predavatelj predaval na temi: "Which Haar graphs are Cayley graphs?" in "On groups all of whose undirected Cayley graphs of bounded valency are integral".


torek, 12. maj 2015 Volitve UO UP - Razglas Liste kandidatov

Volilna komisija je dne 6. 5. 2015 na podlagi predlogov članic UP potrdila:

 1. Listo kandidatov za izvolitev članov Upravnega odbora UP iz vrst predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost in
 2. Listo kandidatov za izvolitev članov Upravnega odbora UP iz vrst predstavnikov upravno administrativnih ali strokovno tehničnih delavcev.

Skladno z rokovnikom za izvedbo volitev za člane UO UP in skladno s 37. členom Pravilnika o volitvah organov Univerze na Primorskem volilne razglase objavljamo na spletni strani UP IAM.

Predčasne volitve za izvolitev člana Upravnega odbora Univerze na Primorskem iz vrst  predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost in iz vrst predstavnikov upravno administrativnih ali strokovno tehničnih delavcev bodo dne 22. 5. 2015 v času med 9.00 uro in 12.00 uro na volišču št. 1 v Kopru, v prostorih Armerije, Titov trg 4, Koper,
redne volitve pa bodo dne 27. 5. 2015 v času med 9.00 uro in 16.00 uro na volišču št. 1 v Kopru, v prostorih Armerije, Titov trg 4 in na volišču št. 2 v Portorožu, v prostorih UP Fakultete za turistične študije – Turistica, Obala 11/a, Portorož.

Glede na vpis v volilne imenike bodo volivci članic UP FHŠ,UP Famnit, UP FM, UP PEF, UP FVZ, UP IAM, UP ZRS, UP ŠD in UP UK lahko volili na volišču št. 1 v Kopru, v prostorih Armerije, Titov trg 4, Koper.

Volivci članice UP FTŠ-Turistica bodo imeli na dan rednih volitev, 27. 5. 2015 volišče v Portorožu, v prostorih UP Fakultete za turistične študije – Turistica, Obala 11/a, Portorož (volišče št. 2).

Na predčasnih volitvah dne 22. 5. 2015 je možno voliti samo na volišču št. 1 v Kopru in lahko pridejo voliti volilni upravičenci iz vseh članic UP (tudi UP FTŠ Turistica).

 

Vpogled v volilne imenike je skladno z rokovnikom in 41. členom Pravilnika o volitvah organov UP možen od 11. 5. 2015 do 22. 5. 2015 v Sektorju za pravne in kadrovske zadeve rektorata UP.

 

Predstavitve kandidatov:
mag. Martina Kovačič Kuzmić
dr. Janez Mekinc
dr. Marko Orel
dr. Tina Štemberger
 


ponedeljek, 11. maj 2015 Drugo srečanje partnerjev raziskovalnih in razvojnih projektov s področja lesarstva

Sodelovanje med raziskovalnimi inštitucijami in industrijo v mednarodnih projektih prinaša dodano vrednost projektom ter izmenjavo znanja s primeri dobrih praks v tujini.

V Kopru je 8. maja 2015 potekalo drugo srečanje partnerjev projektov iz programa Wood Wisdom-net, predstavljen pa je bil tudi Center odličnosti, ki na Univerzi na Primorskem nastaja s financiranjem iz programa Obzorje 2020 (Horizon 2020). Konferenco »Gozdno-lesna veriga v evropskem raziskovalnem prostoru« je poleg partnerjev obiskalo večje število predstavnikov podjetij ter predstavnika ministrstev.

Partnerji projektov CaReWood, Bioshapes, ReWoBioRef, W3B – Wood Believe, HCLTP, Aerowood in EU Hardwoods so predstavili napredke na projektih, ki po svojih tematikah zajemajo širok spekter področja gozdno-lesne verige, od mikroravni proučevanja biokemičnih lastnosti lesa do makroravni raziskovanja možnosti uporabe odpadnega lesa v različne namene. Predstavili so raziskave gradnje z lesom z uporabo modernih tehnologij, načinov predelave odpadnega lesa, pridobljenega iz lesenih konstrukcij, ter uporabe sestavin lesa za visokotehnološke materiale v medicini in industriji embalaže. Te raziskave lepo zaokroža projekt W3B, kjer izvajajo raziskavo dojemanja lesa in z lesom povezanih tematik v širši družbi.

Dr. Andreja Kutnar, vodja projekta InnoRenew, katerega cilj je vzpostavitev Centra odličnosti za področje lesarstva pod mentorstvom »Fraunhofer Institute« za lesarstvo (Wilhelm-Klauditz-Institut - WKI), je povedala: »V Sloveniji je lesno bogastvo tako veliko, da se morda niti ne zavedamo pomena reciklaže in uporabe rabljenega lesa. Kljub temu pa moramo začeti o tem razmišljati, saj je za trajnostni odnos celotne gozdno-lesne verige potrebno razmisliti tudi o ohranjanju gozdov ter recikliranju. K temu bo zagotovo pripomogel Center odličnosti, ki bo, kot navedeno, nastal pod slovenskim vodstvom Univerze na Primorskem, ki se s tem umešča med ugledne akterje na področju raziskovanja lesarstva ter povezovanja znanja.

Udeleženci iz različnih gospodarskih družb so sodelovanje na tovrstnih projektih ocenili kot pozitivno, saj zanje pomeni vključevanje na tuje trge z novimi, inovativnimi produkti ter potmi, ki jim omogoča drugačen nastop na zelo konkurenčnem trgu. Tak produkt so zagotovo okna iz rabljenega recikliranega lesa, ki so jih kot prototipe naredili v podjetju MSora, partnerju projekta CaReWood.

Miha Marenče, državni sekretar Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je poudaril pomen, ki ga ima izkoriščanje lesa v celotni vrednostni verigi. Zato skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravljajo vrsto ukrepov za revitalizacijo sektorja. Poudaril pa je, da brez raziskav ni mogoče pričakovati tehnologij in izdelkov, ki bi slovenskim podjetjem omogočila preboj na svetovnem tržišču. Predstavnica Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Kim Turk, skrbnica področja programa Wood Wisdom, je izpostavila, da se v navedenih projektih prepoznava uporaba različnih vidikov ter širokega spektra tem lesarstva. Kot ključno prednost je izpostavila veliko povezanost partnerjev na vseh projektih in visoko stopnjo izmenjave znanj med projekti, kar sta lahko pomembna temelja pri pripravi konzorcijev za projekte tudi iz drugih evropskih virov financiranja (Obzorje 2020, ERA-Net Cofund, idr.).


Več fotografij je na voljo na naši Facebook strani.


sreda, 6. maj 2015 Tekači! Vabilo k sodelovanju v znanstveni raziskavi

Raziskovalna skupina našega Oddelka za preučevanje zdravja vabi k sodelovanju aktivne tekače, da se jim kot preiskovanci pridružijo v raziskavi na področju regeneracije po naporu. Tekači bodo en teden dnevno trenirali pod nadzorom strokovnjakov in bodo vključeni v eno izmed skupin, ki bo prejemala visoko-tehnološko podporo pri regeneraciji. Raziskava bo potekala v Kopru.

Prijavite se lahko vsi tekači, ki trenirate/tečete vsaj trikrat tedensko, ste stari med 18 in 40 let, brez poškodb in zgodovine srčno-žilnih bolezni ter ste časovno razpoložljivi med 14. in 20. majem v popoldansko-večernih urah.

Za sodelovanje boste nagrajeni z nagrado v višini 150 eur.

Foto: Peter Miller, Flickr

Več informacij na e-mail naslovu borut.fonda@s2p.si ali preko telefonske številke 040 202 396.


torek, 28. april 2015 Spletna anketa projekta W3B

V okviru projekta WoodWisdom-net+ projekta W3B – Wood Belive? Na UP FAMNIT izvajajo spletno anketo, s katero želijo opredeliti odnos družbe do gozdno lesnega sektorja. Rezultati ankete bodo uporabljeni za doseganje cilja projekta - ustvarjanje inovativnih stroškovno učinkovitih načinov komunikacije pomena evropskega gozdno-lesnega sektorja in njihovih izdelkov za trajnostno družbo do oblikovalcev politik in potrošnikov.

 

Anketo izvajajo v štirih jezikih (slovenščina, angleščina, nemščina in finščina). Anketo, ki je razdeljena na 8 tematskih sklopov, lahko izpolnjete na povezavi: http://survey.wood-w3b.eu/begin/ Jezik izberete v zgornjem desnem kotu.

 

Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo.

 

Slovenski del projekta financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.


četrtek, 23. april 2015 Vabljeni na konferenco Gozdno-lesna veriga v evropskem raziskovalnem prostoru

Spoštovani,

vabimo vas na konferenco Gozdno-lesna veriga v evropskem raziskovalnem prostoru, ki bo potekala v petek, 08.05.2015 v prostorih Univerze na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije | Titov trg 5, SI-6000 Koper, Slovenija (http://www3.fhs.upr.si/sl/o-fakulteti/kje-nas-najdete/) z začetkom ob 9.30 uri.

Na konferenci bodo na kratko, v 15 minutni predstavitvi, slovenski partnerji predstavili projekte WoodWisdom-Net, pri katerih sodelujejo ali jih vodijo, ter njihov pomen za slovensko znanost in industrijo. Ti projekti sedaj tečejo že eno leto, zato že dajejo prve izsledke, ki bodo nedvomno pri vas in nas vzbudili zanimanje in, upajmo, ponudili prve poslovne priložnosti.

Vodja projekta Poly4EmI bo v nadaljevanju predstavila njihove ugotovitve in prizadevanja za vključitev slovenskih podjetij v grozde porajajoče se bioekonomije. Za zaključek pa vas bom kot vodja projekta InnoRenew CoE (Horizon 2020, razpis TEAMING) seznanila z načrti za delovanje najnovejšega projekta, ki smo ga s sodelujočimi inštitucijami iz Slovenije in odličnim partnerjem iz Nemčije pridobili na Univerzi na Primorskem. Ker gre za popolnoma nov inštrument Evropske Komisije, ki zahteva inovativnost in odličnost ter povezovanje s celotnim sektorjem v Sloveniji ter ključnimi subjekti v regiji in Evropi, vključenost gospodarstva in širše družbe, vas še posebej vljudno vabim, da se dogodka udeležite in poskušate z vsemi nami izkoristiti priložnost za pričetek dolgotrajnega sodelovanja.

 

Program konference v priponki.

 

Vljudno vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do 3. 5. 2015 na kontaktni naslov: valentina.dekovic@iam.upr.si

 

Assist. Prof. Andreja Kutnar, PhD

 

 

 

 

 

 


četrtek, 16. april 2015 Odprte prijave za mednarodno konferenco Algoritmična teorija grafov na Jadranski obali

Z današnjim dnem so odprte prijave za mednarodno konferenco Algoritmična teorija grafov na Jadranski obali (Algorithmic Graph Theory on the Adriatic Coast), ki bo potekala v prostorih Univerze na Primorskem od 16. do 19. junija 2015. Prijave so možne do 15. maja. Udeležba na konferenci je brezplačna in vključuje odmore za kavo, knjižico povzetkov ter majico. Vljudno vabljeni!

(photo credits: Ubald Trnkoczy, TIC Koper)


sreda, 8. april 2015 First Announcement of FP1407 conference

COST Action FP1407 1st Conference “Life Cycle Assessment, EPDs and modified wood

Where: Koper, Slovenia

When: August 25th – August 26th, 2015

 

Aim
The aim of the conference is to present materials, technologies, and characterization techniques in relation to environmental impacts of modified wood. The topic covered at the conference but not limited to:

 • System boundaries of LCA studies in wood sector
 • Environmental impacts of commercial modification processes
 • Interactive assessment of modification process parameters, developed product properties, and environmental impacts
 • Characterization of modified wood
 • System boundaries of LCA studies in wood sector
 • Generic Life Cycle Assessments and Environmental Products Declarations of wood products in different Member States

 

Important dates

July 1, 2015                     Abstract submission

July 20, 2015                   Information of acceptance of papers/posters

August 1, 2015               Registration deadline

August 25-26, 2015        The International Cost Action Conference

 

SCIENTIFIC COMMITTEE: Andreja Kutnar (Action Chair); Dennis Jones (Deputy-Chair), Dick Sandberg (WG1 Leader), Robert Németh (WG1 Deputy leader), Christelle Ganne-Chedeville (WG2 Leader), Lauri Linkosalmi (WG2 Deputy leader), Callum Hill (WG3 Leader), Ana Dias (WG3 Deputy leader), Edo Kegel (WG4 Leader), Michael Burnard (WG4 Deputy leader), Lauri Rautkari

 

LOCAL ORGANISATION: The conference will be organized by University of Primorska (UP IAM and UP FAMNIT).

MORE on LINK.


torek, 7. april 2015 Marčevski obiski raziskovalcev UP IAM v tujini

Dr. Tomaž Pisanski (Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije) je med 3. in 9. marcem obiskal ameriško Univerzo Northeastern, kjer je imel predavanje z naslovom »Symmetries of maps and oriented maps via action graphs«. Z gostiteljem dr. Egonom Schultejem pa je nato v Washingtonu DC opravil dodatne razgovore o skupnem delu na projektu med AMS Sectional meeting na Univerzi Georgetown. Obisk je bil opravljen v okviru projekta bilateralnega sodelovanja Slovenija – ZDA (financirano s strani ARRS). Dr. Pisanski je nato opravil tudi obisk ERC v Brsulju in na belgijski Univerzi v Ghentu, kjer je med 14. in 20. marcem opravil delo z dr. Gunnarjem Brinkmannom delal na skupaj zastavljenem projektu.

UP IAM je partner več projektov akcij COST, v eni pa je tudi nosilna organizacija. Tako so se v mesecu marcu odvijale različne aktivnosti, katerih del so bili tudi naši zaposleni. Tako sta se dr. Andreja Kutnar in Michael Burnard (Oddelek za tehnologijo):

 • s prispevki aktivno udeležila COST ACTION FP1303 Workshop / Management Committee Meeting, ki je potekal od 3. do 6. 3. na Tallinn University of Technology (Estonija);
 • udeležila kick-off sestanka partnerjev COST ACTION FP1407 (Understanding wood modification through an integrated scientific and environmental impact approach - ModWoodLife), ki je potekal 10. marca v Bruslju, na katerem so sodelovali predstavniki iz 21 evropskih držav. Univerza na Primorskem je postala njena nosilka, dr. Andreja Kutnar, pa je bila izbrana za predsednico akcije (več).

 

Dr. Boris Horvat (Oddelek za tehnologijo in Center za sodelovanje z industrijo)  je med 9. in 11. marcem obiskal mednarodno konferenco Cloudscape VII, kjer je predstavil predavanje iz področja inteligentnih transportnih sistemov »Innovative models for intelligent management of road transports«. Med 23. in 25. marcem pa je obiskal CEE summit v Budimpešti. Na srečanju s predstavniki različnih organizacij iz Srednje Evrope v organizaciji Microsofta, Madžarskega ministrstva za človeške vire in podjetja Expansio so analizirali področje učinkovite rabe strukturnih virov EU za ICT projekte.

 

Dr. Istvan Kovacs (Oddelek za matematiko) je med 9. in 16. 3. opravil obisk University of Basilicata v italijanski Potenzi. Kot član komisije se je udeležil zagovora doktorata dveh študent in predaval na matematičnem seminarju s predavanjem »Integral automorphisms of affine planes over finite fields«.

 

Dr. Vita Poštuvan, namestnica predstojnika Slovenskega centra za raziskovanje samomora, je med 12. in 16. marcem obiskala portugalski Porto - kot vabljena predavateljica je sodelovala na konferenci Ethics and Psychology in se udeležila sestanka Odbora za etiko pri EFPA. Več fotografij na povezavi.

Dr. Andreja Kutnar, v. d. predstojnice Oddelka za tehnologijo se je med 13. 3. in 18. 3. 2015 v Tokiu udeležila konference IAWPS 2015 (International Symposium on Wood Science and Technology), kjer je s kolegom iz Lulea University of Technology (Švedska), dr. Dickom Sandbergom predstavila dve predavanji:
- Sustainable Development, Wood, and Build Enviroment in Slovenia and Sweden;
- Recent Development in Thermal Wood Treatments: Relationship between Modifictaion Processing, Product Properties, and the Associated Enviromental Impacts.
Konferenco je obiskala s kolegico dr. Manjo Kitek Kuzman (UL BF), ki je prav tako predstavila predavanje z naslovom "Timber Passive House for Sustainability".  Tako z UL Biotehniško fakulteto kot Lulea Univerzo sodelujemo na projektih v okviru programa WoodWisdom-NET+.

 

V marcu (15. 3.) se je zaključil daljši obisk raziskovalni dr. Tatjane Zrimec (Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije) v Avstraliji – obiskala je Univerzo v New South Wales, School of Computer Science and Engineering in pa Centre for Health Informatics v Sidneyu.

 

Raziskovalec Michael David Burnard (Oddelek za tehnologijo) je 19. marca pričel 10-dnevni raziskovalni obisk na Oregon State University, kjer je nadaljeval z raziskavami na področju lesa ter izpeljal dodatne dogovore glede poletne šole, ki jo organiziramo v sodelovanju s to univerzo.

 

Mlad raziskovalec Istvan Estely je v marcu kot vodja spremil študente UP Famnit na dve pomembni matematični tekmovanji ter sodeloval tudi v komisijah tekmovanj, in sicer:
- od 3. do 8. marca na SEEMOUS 2015 (Ohrid, Makedonija) in
- od 25. do 29. marca na 25th VJIMC (Ostrava, Češka).
Ekipi sta bili na obeh tekmovanjih odlično uvrščeni in uspešno predstavili fakulteto.

 


četrtek, 2. april 2015 Med projekti sodelovanja med Slovenijo in ZDA kar 7 na UP IAM

ARRS je objavila seznam odobrenih projektov bilateralnega sodelovanja med Slovenijo in ZDA v letih 2015 – 2016. Med njimi je 7 na UP IAM in 1 na UP FAMNIT.

Projekti predstavljajo nova pomembna sodelovanja in utrditve dosedanjih, predvsem pa predstavljajo tudi razširjen spekter raziskovalnih področij, na katerih bo potekalo. Vsa sodelovanja so pomembna za razvoj in mednarodno vpetost, posebno pa velja izpostaviti vzpostavljeno sodelovanje s Stanford University.

Tako so bili pridobljeni projekti:

 • dr. Vladimirja Batagelja z dr. Juretom Leskovcem (Stanford University) na projektu Snap.py - Pythonski vmesnik za knjižnico za delo z velikimi omrežji SNAP/Snap.py - a Pythonic interface to the large network analysis library SNAP
 • dr. Klavdije Kutnar z dr. Christopherjem Huntom (US Forest Service, Forest Products Laboratory)  na projektu Določevanje lastnosti termo-hidro-mehansko zgoščenega lesa z dinamično mehansko analizo (DMA)/The Use of Dynamical Mechanical Analysis (DMA) to Characterize Thermo-Hydro-Mechanically Densified Wood
 • dr. Dragana Marušiča z dr. Markom Nomanom Ellighamom (Vanderbilt University) na projektu Hamiltonskost točkovno tranzitivnih grafov/Hamiltonicity of vertex-transitive graphs
 • dr. Štefka Miklaviča z dr. Paulom Terwilligerjem (University of Wisconsin - Madison) Dvodelni razdaljno-regularni grafi: nerazcepni T-moduli s krajiščem 2/Bipartite distance-regular graphs: irreducible T-modules with endpoint 2
 • dr. Enesa Pasalica z dr. Stanico Pantelimon (Naval Postgraduate School) na projektu Kriptografske Boolove funkcije in teorija grafov/Cryptographic Boolean Functions and Graph Theory
 • dr. Dragana Stevanovića z dr. Russom Woodroofom (Mississippi State University) na Neenakosti prepletanja za simplicialne komplekse/Interlacing inequalities for simplicial complexes
   
 • dr. Nejca Šarabona z dr. Markom L. Latashem (Motor Control Laboratory at The Pennsylvania State University) na temo Posturalne funkcije pri starejših odraslih in pri bolnikih z nevrološkimi obolenji/Postural functions in older adults and in neurological disease patients

Na UP Famnit pa je bil v izvajanje sprejet projekt dr. Dušanke Janežič z dr. Bernardom R. Brooksom (NIH/NHLBI/Lab. of Computational Biology) na temo Razvoj računalniških algoritmov za simulacijo molekulske dinamike/Computer Algorithm Development for Molecular Dynamics Simulation

 


sreda, 1. april 2015 Razpis volitev članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem, predstavniki Univerze na Primorskem

Upravni odbor Univerze na Primorskem

Upravni odbor univerze je organ upravljanja, ki odloča zlasti o gospodarskih zadevah in skrbi za gospodarjenje univerze. Med njegove pomembnejše naloge sodijo sprejemanje statuta, splošnih aktov univerze, temeljnih dokumentov kot so letni delovni načrt, finančni načrt in programa razvoja univerze, letno poročilo in poslovno poročilo, prav tako sprejema izhodišča za sistemizacijo delovnih mest, potrjuje šolnine in prispevke za študij, odloča o upravljanju premoženja in o investicijah univerze ter svetuje ustanovitelju in rektorju o posameznih vprašanjih.

Upravni odbor ima devet članov, in sicer: tri predstavnike ustanovitelja; štiri predstavnike univerze, od tega tri iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko in znanstveno-raziskovalno dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci) in enega predstavnika drugih delavcev; enega predstavnika študentov ter enega predstavnika delodajalcev. Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta, mandat predstavnika študentov pa dve leti.

Razpis rednih volitev Upravnega odbora Univerze na Primorskem

Rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič je v sklepom razpisal redne volitve članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem - predstavnikov Univerze na Primorskem, z rokovnikom pa so določena volilna opravila ter roki za izvedbo le-teh.

 • Sklep o razpisu volitev članov Upravnega odbora UP (sklep)
 • Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za volitve članov Upravnega odbora UP - predstavnikov UP (rokovnik)

Volitve potekajo skladno z določili Statuta UP in Pravilnika o volitvah organov UP.

Volitve članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem - predstavnikov Univerze na Primorskem, bodo potekale v sredo, 27. maja 2015.

Volilna komisija za izvedbo volitev - gradiva

Sklepi volilne komisije

 • Sklep 1. redne seje (26. 3. 2015) - volišča
 • Sklep 1. redne seje (26. 3. 2015) - predlaganje članov volilnih odborov
 • Sklep 1. redne seje (26. 3. 2015) - potrditev obrazcev

Obrazci

 • Predlog za kandidata za člana Upravnega odbora UP - predstavniki delavcev univerze, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost (OBR. 1)
 • Soglasje h kandidaturi - predstavniki delavcev univerze, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost (OBR. 2)
 • Predlog za kandidata za člana Upravnega odbora UP - predstavniki delavcev iz vrst upravno administrativnih ali strokovno tehničnih delavcev (OBR. 3)
 • Soglasje h kandidaturi - predstavniki delavcev iz vrst upravno administrativnih ali strokovno tehničnih delavcev (OBR. 4)

 


sreda, 1. april 2015 UP koordinator Centra odličnosti InnoRenew CoE

Evropska komisija je podprla partnerski projekt Univerze na Primorskem Center odličnosti InnoRenew CoE s celotnim imenom Renewable materials and healthy environments research and innovation centre of excellence (InnoRenew CoE), partnerji pa so v petek podpisali konzorcijsko pogodbo.  

S povezovanjem želimo povečati znanstveno odličnost v Sloveniji na številnih področjih povezanih z obnovljimi materiali. Center odličnosti za raziskave, razvoj in inovacije na področju obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja namerava omogočiti Sloveniji preboj na področju trajnostnega gradbeništva.

V projektu sodeluje 9 partnerjev, ki bodo združili svoje raznoliko znanje in veščine in se trudili razviti nova, pametna, trajnostna in moderna bivalna okolja, primerna za vse generacije:

Vodja projekta je doc. dr. Andreja Kutnar, vodja Oddelka za tehnologijo na Inštitutu Andrej Marušič (na zgornji sliki levo) .

Doc. dr. Andreji Kutnar in sodelavcem iskreno čestitamo za pridobljeni projektu, ki predstavlja izjemen raziskovalni uspeh.

Več o projektu si lahko preberete v predstavitvi.

Povezava na novico z novinarske konference.

Povezava na novico ob objavi rezultatov


torek, 24. marec 2015 UP IAM partner v dveh projektih Norveškega finančnega mehanizma

Slovenski center za raziskovanje samomora, ki deluje na UP IAM je bil kot partner uspešen pri prijavi dveh projektov v okviru Norveškega finančnega mehanizma.

Cilji programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 so: izboljšanje javnega zdravja, zmanjševanje neenakosti pri varovanju zdravja, enakost spolov in spodbujanje usklajevanja poklicnega in družinskega življenja.

Pridobljena projekta v okviru pod-področja »Izboljšanje storitev na področju duševnega zdravja« sta:

 

SUPER PSIHOLOG - Supervizirana praksa psihologov: Razvoj programa usposabljanja mentorjev in modela supervizirane prakse

Psihološka dejavnost je usmerjena v krepitev duševnega zdravja. Enoletna supervizija na začetku kariere psihologa je ključna za kakovost psiholoških storitev, žal še ne poteka na vseh področjih, saj za to tudi ni dovolj usposobljenih mentorjev. Cilj projekta je v sodelovanju z Norveškim psihološkim združenjem razviti celosten program usposabljanja mentorjev supervizirane prakse psihologov in preizkusiti model supervizirane prakse ter supervizije mentoriranja.

Na usposabljanju se mentorji učijo, katere kompetence mentoriranca razvijati ter kako vzpostaviti kvalitetno mentorsko okolje, nadgrajujejo pa tudi svojo usposobljenost na področju skrbi zase in krepitve duševnega zdravja mentoriranca in uporabnikov psiholoških storitev. Pridobljena znanja preizkušajo z vodenjem supervizirane prakse treh mentorirancev.

V projekt vključujemo 25 mentorjev, 5 supervizorjev mentorjev, 75 psihologov začetnikov in 50 drugih psihologov, skupno 155 strokovnjakov.

Financiranje: Program Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014
Programsko področje: Pobude za javno zdravje
Trajanje: 1. 1. 2015 – 30. 4. 2016
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (vodja projekta: prof. dr. Anja Podlesek)
Partnerji: Društvo psihologov Slovenije (odgovorna oseba: prof. dr. Vlasta Zabukovec), Norveško psihološko združenje – Norsk Psykologforening (odgovorna oseba: Per A. Straumsheim), Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (odgovorna oseba: dr. Vita Poštuvan), Inštitut za psihološko svetovalne razvojne projekte – ISA institut (odgovorna oseba: mag. Mateja Štirn)

Več o projektu: http://www.europsy.si/index.php/super-psiholog.htm

 

MOČ – Pomoč ljudem, znanje strokovnjakom

Projekt MOČ je v svojem splošnem cilju usmerjen na izboljšanje storitev na področju duševnega zdravja, ožje gledano pa projekt zasleduje naslednje specifične cilje:

 • povečati število strokovnjakov na primarnem zdravstvenem nivoju in izven njega, usposobljenih za prepoznavo duševnih stik in samomorilnega vedenja,
 • nadgraditi obstoječe svetovalnice za osebe v duševni stiski ter razviti svetovalnice v regijah, kjer jih še ni,
 • strokovnjakom na primarni zdravstveni ravni in izven njega ponuditi program krepitve lastnega duševnega zdravja (Program NARA – moč strokovnjakom skozi čuječnost).

Za dosego zgoraj omenjenih ciljev bodo organizirana usposabljanja strokovnjakov (zdravniki, medicinske sestre, socialni delavci, policisti) za prepoznavo depresije in samomorilnega vedenja, razširjena bo mreža svetovalnic za pomoč ljudem v duševni stiski. Posebnost projekta bodo tudi delavnice Programa NARA, v katere se bodo lahko vključili strokovnjaki, ki se bodo udeležili izobraževanj. S Programom NARA lahko ti posamezniki pridobijo veščine za lažje soočanje s stresnimi situacijami, s katerimi se vsakodnevno soočajo tako v poklicnem kot zasebnem življenju.
Projekt MOČ stremi k celovitejšemu pristopu na področju javnega duševnega zdravja preko uravnoteževanja dostopnosti strokovne pomoči, širjenja znanja strokovnjakom in nudenja strategij za učinkovitejše spoprijemanje s stresnimi situacijami. Aktivnosti se bodo odvijali v osrednje-slovenski, posavski, savinjski, gorenjski in koroški regiji.

Vse aktivnosti v sklopu projekta bodo za uporabnike brezplačne.

Financiranje: Program Norveškega finančnega mehanizma 2009 – 2014
Programsko področje: Pobude za javno zdravje
Trajanje: 11. 2. 2015 – 30. 4. 2016
Nosilec projekta: Nacionalni inštitut za javno zdravje (vodja projekta: doc. dr. Saška Roškar; namestnica vodje: Nuša Konec Juričič)
Partnerji: OZARA Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja, Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič, Slovensko združenje za preprečevanje samomora, Center za psihološko svetovanje POSVET

 


ponedeljek, 23. marec 2015 Med nagrajenci UP tudi raziskovalca UP IAM

Univerza na Primorskem je v petek, 20. marca 2015, z dvanajsto slavnostno akademijo zaključila Teden UP. V koprskem gledališču so bila trinajstim profesorjem in študentom podeljena priznanja in nagrade - častna listina, zlate plakete, nagrade za znanstveno in pedagoško odličnost, priznanja "Srečko Kosovel" in "Univerze na Primorskem" za študente. Najvišji naziv je prejel prof. dr. Tadej Battelino, dr. med., ki je postal novi častni senator Univerze na Primorskem.

Nagradi sta prejela tudi dva zaposlena UP IAM - utemeljitvi navajamo v nadaljevanju.

Senat UP na predlog UP IAM podeljuje priznanje Svečana listina mlademu visokošolskemu učitelju in znanstvenemu delavcu za posebno prodornost in odličnost dosežkov na področju znanstvenega in pedagoškega dela doc. dr. Andreji Kutnar.
Doc. dr. Andreja Kutnar je leta 2008 doktorirala na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Njena vključitev v raziskovalno in pedagoško delo na Univerzi na Primorskem pomeni začetek razvoja področja znanosti o lesu na UP. Že kot študentka je s prejetjem dveh Jesenkovih nagrad za izjemen študijski uspeh na dodiplomski ravni in za najboljšo doktorandko izkazala izjemno prodornost, ki jo, kljub mladosti, še naprej nadaljuje z izjemnimi dosežki na znanstveno-raziskovalnem področju na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije ter Inštitutu Andrej Marušič. V letu 2014 je po dolgi zgodovini mehanizma COST postala prva slovenska koordinatorica akcije s področja gozd-les, nedavno je kot koordinatorka za UP, sploh prvič v zgodovini naše univerze, kot vodilni partner pridobila nepovratna sredstva v okviru novega mehanizma Teaming v programu Obzorje 2020. V svojih raziskavah in v pedagoškem delu se osredotoča na hidrotermično modifikacijo lesa, lesne kompozite, analizo življenjskega cikla lesnih izdelkov in trajnostni razvoj. V soavtorstvu je z uglednimi znanstveniki objavila 46 znanstvenih člankov, njeno delo pa zaznamuje široka mednarodna vpetost. 

Senat UP na predlog UP IAM in UP FAMNIT podeljuje nagrado za znanstveno odličnost za področje naravoslovja in tehnike izr. prof. dr. Enesu Pasalicu.
Izr. prof. dr. Enes Pasalic je leta 2003 doktoriral s področja kriptografije na Univerzi Lund na Švedskem. Podoktorska usposabljanja je nadaljeval na Tehniški univerzi na Danskem in na raziskovalnem inštitutu INRIA v Franciji. Raziskovalni skupini matematikov na Univerzi na Primorskem, znotraj katere zelo uspešno deluje na znanstveno-raziskovalnem področju, se je pridružil leta 2007. V letu 2014 je objavil devet izvirnih znanstvenih člankov v SCI revijah, večina od njih se uvršča med izjemne znanstvene dosežke. Sicer njegova bibliografija, v soavtorstvu z največjimi svetovnimi kriptografi, obsega več kot 40 objav v mednarodnih revijah z visokim faktorjem vpliva in na mednarodnih znanstvenih konferencah s področja kriptografije. V zadnjih desetih letih izkazuje 679 čistih Wos/Scopus citatov.

FOTO: Alen Ježovnik

Več fotografij je dostopnih na povezavi.


sreda, 18. marec 2015 Promovirani novi doktorju znanosti

V okviru Tedna Univerze na Primorskem 2015 je 16. marca v palači Armerija Univerze na Primorskem potekala slovesna promocija novih osmih doktorjev znanosti. Rektor prof. dr. Dragan Marušič je promoviral 8 novih doktorjev znanosti. 

Med njimi sta bila tudi dva doktorja znanosti s področja matematike, ki sta doktorat pripravila v okviru usposabljanja za mlada raziskovalca na UP IAM. To sta dr. Alexander Vasilyev in dr. Sergio Hiroki Koike Quintanar.

Dr. Alexander Vasilyev je na UP Famnit zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »O Jadranskih indeksih, spektralnih lastnostih Jadranskih matrik in programska oprema za topološke deskriptorje (On Adriatic Indices, Spectral Properties of Adriatic Matrices and Software for Topological Descriptors)«.

Dr. Sergio Hiroki Koike Quintanar je na UP Famnit zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »O problemu izomorfnosti bi-Cayleyevih grafov (On the isomorphism problem of bi-Cayley graphs)«.

Našima mladima raziskovalcema, sedaj doktorjema znanosti iskreno čestitamo in jima želimo še veliko raziskovalnih uspehov!

FOTO: Alen Ježovnik.
Več fotografij je na voljo na povezavi.


ponedeljek, 16. marec 2015 Novice in napoved delavnice projekta W3B

Na UP IAM v okviru programa WoodWisdom-NET+ poteka projekt CaReWood. Njegov glavni cilj je predstaviti koncept za izpopolnjevanje predelanega masivnega lesa ter kot vir za čiste in zanesljive sekundarne lesene izdelke znotraj evropske industrije.

Zaposleni našega Oddelka za tehnologijo pa so vključeni tudi v soroden projekt W3B – What We Wood Belive?, ki zajema sociološko-ekonomske raziskave gozdno-lesnega sektorja v Avstriji, na Finskem, Nemčiji, Norveški in v Sloveniji. Rezultati projekta bodo obsegali celotno vrednostno verigo od gozda do končnih izdelkov in ne le vključevali najnovejše razvojne strategije posameznih sektorjev, temveč jih še nadgradili. Ustvarili bodo tudi jasne in dovolj natančne informacije s sporočilno vrednostjo.
Raziskave o učinkih zaznav in mnenj, ki so jih povzročũle dodatne informacije, bodo uporabljene pri prepoznavanju in obravnavanju posebnih ciljnih skupin (arhitekti, strokovna javnost, uporabniki). Na podlagi teh rezultatov bo mogoče razviti specifične komunikacijske strategije za prenos ustreznih podatkov, spodbuditi javno razpravo in doseči družbeno sprejemljivost ter podporo sektorja in njegovih proizvodov za doseganje trajnostne družbe.

Napredek v projektu W3B je objavljen v njihovem mesečnem glasilu, dostopnem na povezavi, kjer lahko preberete več tudi o delavnici, ki jo 21. in 22. aprila 2015 organizirajo v nemškem Freiburgu.


četrtek, 12. marec 2015 Kick off sestanek COST akcije FP 1407/Kick-off meeting of COST action FP 1407

V torek, 10. marca 2015, je potekal kick-off sestanek COST akcije FP1407 Understanding wood modification through an integrated scientific and environmental impact approach (ModWoodLife), na katerem so sodelovali predstavniki iz 21 evropskih držav. Univerza na Primorskem je postala njena nosilka, dr. Andreja Kutnar, v. d. predstojnice Oddelka za tehnologijo UP IAM, pa je bila izbrana za predsednico akcije.

V akciji sodelujejo predstavniki 23 evropskih držav z namenom določanja odnosov med modifikacijskimi procesi, lastnostmi produktov in s tem povezanimi okoljskimi vplivi.
Navedeno vključuje tudi razvoj in optimizacijo modifikacijskih procesov ter merjenje vpliva novih tehnologij za obdelavo v primerjavi s tradicionalno obdelavo in alternativnimi materiali. Na ta način želijo sodelujoči predvsem povečati trajnost in zmanjšati okoljski vpliv.

On Tuesday, March 10th, 2015 the MC members from 21 European countries participated at the kick off meeting of the new COST Action FP1407 "Understanding wood modification through an integrated scientific and environmental impact approach (ModWoodLife)" and selected University of Primorska as a grant holder of the Action and Andreja Kutnar as a chair of the Action.
The main aim of this Action is to characterize the relationship between modification processing, product properties, and the associated environmental impacts. This includes the development and optimization of modified processing and quantification of the impacts of emerging treatment technologies compared to traditional processing and alternative materials to maximize sustainability and minimize environmental impacts.

 

 


torek, 10. marec 2015 Konferenca v okviru projekta CareWood

UP IAM in M Sora organizirata konferenco Ti je mar za les?/CaRe for Wood? o učinkoviti izrabi odsluženega lesa, namenjeno arhitektom, projektantom, gradbenikom in drugim zainteresiranim javnostim.

Konferenca se bo odvijala v sredo, 6. maja 2015, s pričetkom ob 15h v Žirih.

Udeležba je brezplačna, prijave pa sprejemamo na ales.ugovsek@m-sora.si.

 

Konferenco organizirata UP IAM in M Sora kot partnerja projekta CaReWood, financiranega v okviru programa WoodWisdom-NET+.

 

Več informacij na voljo v priponki.


ponedeljek, 9. marec 2015 Razpis za sklenitev avtorske pogodbe za delo na projektu AdriatInn

Razpis za sklenitev avtorske pogodbe za delo na projektu An Adriatic Network for Advancing Research Development and Innovation towards the Creation of new Policies for Sustainable Competiveness and Technological Capacity of SMEs« (akronim: ADRIATinn) - sofinancirano iz evropskih sredstev v okviru Programa Adriatic IPA - Adriatic Cross-Border Cooperation

 

Opis dela:

Analiza dejavnost posameznega podjetja iz skupine petih podjetij (MSP-ji) izbranih za pilotno študijo. Določanje potreb in obstoječi potencial za raziskave, razvoj in inovacije - RDI v posameznem podjetju in na osnovi odgovorov posredovanih preko vprašalnika ter na osnovi sestankov s predstavniki podjetij določanje protokola dela. Vzpostavljanje sodelovanja med predstavniki Univerze in izbrane MSP-je na področju raziskave, razvoj in inovacije (RDI). Pomoč izbranim MSP-jem k izboljšanju sposobnosti raziskave, razvoj in inovacije – RDI na svojem področju delovanja. Pomoč pri delu v coworking prostoru - pomoč udeležencem.

 

Sklenitev avtorske pogodbe je možna takoj oziroma po dogovoru.

 

Število prostih mest: 1

 

Pogoji za opravljanje dela:

 • magisterij znanosti s področja managementa,
 • izkušnje in poznavanje delovanja majhnih in srednjih podjetij (MSP), 
 • dobro poznavanje metodologije za analizo stanja v podjetju,
 • dobro poznavanje metodologije uvajanja inovativnosti v MSP,
 • izkušnje pri delu z mladimi in startup podjetniki,
 • natančnost, 
 • zanesljivost, 
 • poznavanje računalniških orodij,
 • znanje angleškega jezika

 

Rok za prijavo:

Življenjepis z dokazili o izpolnjevanju pogojev pričakujemo do petka, 13. 3. 2015, na naslov:

Univerza na Primorskem
Inštitut Andrej Marušič
Muzejski trg 2, 6000 Koper.

 

Kontaktna oseba:

Ime in priimek: Lara Gorela (lara.gorela@upr.si)

Telefon: 05/ 611-75-77

PDF različica razpisa je na voljo na povezavi.


petek, 6. marec 2015 UP na pobudo UP IAM podpisala sporazum z Volga State University

Senat Univerze na Primorskem je na predlog UP IAM potrdil podpis sporazuma med Univerzo na Primorskem in Volga State University iz Yoshkar-Ola v Rusiji.

 

Na UP IAM z Volga State University iz Yoshkar-Ola v Rusiji sodelujemo v okviru bilateralnega projekta “Termo – hidro – mehanska obdelava lesa za nove konstrukcijske materiale” (BI-RU/14-15-019). V raziskovalnem delu na projektu smo združili kompetence raziskovalcev UP IAM na področju termo-hidro-mehanske obdelave lesa in kompetence raziskovalcev iz Volga State University na področju mehanske obdelave in predelave lesa.

 

Skupini v Sloveniji in Rusiji sta si na področju termo-hidro-mehanske obdelave zelo komplementarni, zato ponuja skupni projekt visoko dodano vrednost. Kljub kratkemu trajanja projekta, smo ocenili, da bi lahko obe univerzi uspešno dopolnjevali eksperimentalno delo in znanje ter izvajali visoko kakovostne raziskave tudi širše, ne zgolj v okviru bilateralnega projekta. Prepričani smo, da tesnejše sodelovanje univerz lahko vodi do novih pomembnih rezultatov, znanj in tudi do razvoja izdelkov in procesov z minimalnim vplivi na okolje.

 

Ob tem vidimo možnost za sodelovanje tudi v povezovanju na študijskem področju, saj tudi članica UP Famnit, kot matična Univerza za področje tega dela Evrope, s to Univerzo že sodeluje v internetni olimpijadi za študente (http://www.i-olymp.com/), razširitev možnosti sodelovanja pa vidimo tudi v študijskih izmenjavah.

 

Volga State University of Technology

Volga State University of Technology je bila ustanovljena leta 1932 v mestu Yoshkar-Ola, kot Inštitut gozdarskega inženiringa s samo dvema oddelkoma je postala svetovno znana in cenjena institucija visokošolskega izobraževanja na območju Volge v Rusiji. Kot celovita univerza, Volga Tech nudi obilo akademskih priložnosti, vključno z več kot 85 študijskih programov,  dodiplomskih in magistrskih programov ter več kot 50 podiplomskih študijskih programov.

Univerza na 10 fakultetah vpiše več kot 12.000 študentov iz Rusije in tujine. Volga Tech  dinamično razvija univerzitetno spodbujanje mednarodnega sodelovanja in svojim študentom ponuja vrhunske izobraževalne in raziskovalne priložnosti zahvaljujoč strokovno usposobljeni fakulteti. Akademski programi združujejo globoko razumevanje teorije s praktičnimi spretnostmi in tržnimi izkušnjami, ki diplomantom omogočajo, da svoje cilje dosežejo in postanejo uspešni na svojem področju.

Univerza še naprej gradi nove objekte, da svojim študentom, profesorjem in osebju zagotovi odlično delovno, rekreacijsko in učno okolje, opremljeno z vrhunsko tehnološko zmogljivostjo. Nedavni projekti vključujejo nastanitvene objekte za mednarodne in podiplomske študente. Nov športni center je v tem trenutku v gradnji.


petek, 6. marec 2015 Uspešno zastopanje UP IAM v tujini v februarju 2015

Sicer najkrajši mesec v letu je bil za UP IAM pester na področju obiskov v tujini.

 

Dr. Enis Pasalic je med 6. 1. in 22. 2. opravil daljši raziskovalni obisk na Danish Technical University – DTU (Lyngby, Danska), kjer je z dr. Larsom Knudsenom, enim vodilnih svetovnih strokovnjakov s področja kriptoanalize in oblikovanja kriptografskih algoritmov, opravil pomemben napredek na raziskovalnem področju kriptografije. Ob tem sta se tudi uskladila glede druge mednarodne konference na temo kriptografije BalkanCryptSec 2015, ki bo potekla v Kopru (3. in 4. septembra 2015).

 

Med 2. in 6. februarjem je v slovaški Banski Bistrici potekala konferenca Workshop in discrete mathematics and related topics 2015, ki so jo obiskali kar štirje člani Oddelka za matematiko – dr. Klavdija Kutnar (predstojnica), dr. Istvan Kovacs, dr. Dragan Marušič in Istvan Estely, mlad raziskovalec.

 

Med 5. in 6. februarjem je nemški Wüstenrot obiskal dr. Nejc Šarabon (Oddelek za preučevanje zdravja), ki je vodil seminar/delavnico na temo biomehanskih meritev v športu in medicini/rehabilitaciji. Skupno 4-urna delavnica je bila uspešna in je vodila do novih poznanstev, ki obetajo povezovanje v prihodnosti.

 

Dr. Primož Lukšič, vodja projekta Tisar, financiranega v okviru programa IPA Adriatic, je med 10. in 11, februarjem obiskal grški Krf, kjer je potekal sestanek partnerjev projekta, namenjen pregledu ter predstavitvi opravljenega dela in dogovorom glede nadaljnjih aktivnosti.

 

Mlada raziskovalka Karla Ferjančič je 24. februarja obiskala Trst, kjer je potekal Workshop in algebraic geometry in the ocasion of the visit of Rosa Maria Miro'-Roig.

 

Med 18. in 26. februarjem je dr. Boris Horvat na povabilo IBM obiskal ZDA – najprej je obiskal IBM Executive Briefing Center (IBM Reseach Center) v Silicijevi dolini in IBM Innovation Center v San Franciscu, kjer so se pogovarjali o možnem raziskovalnem sodelovanju med Univerzo in IBM. Nato je obiskal konferenco v Las Vegasu, saj je prejel povabilo k predstavitvi področja inovativnih modelov v transportu v Sloveniji in sodeloval kot razpravljavec na panelni razpravi o povezavi med sodobnimi IT tehnologijami in inovacijami v transportu. Predstavljen je bil primer slovenskega ponudnika transportnih storitev GoOpti, s katerim sodelujemo v okviru projekta LIaaS.


četrtek, 5. marec 2015 Razpis za sklenitev avtorske pogodbe za delo na projektu: Super Psiholog (Norveški finančni mehanizem)

Avtorska pogodba bo sklenjena za razvoj, pripravo in izpeljavo izobraževanj v okviru Modula 3 na projektu Super Psiholog.

Sklenitev avtorske pogodbe je možna takoj oziroma po dogovoru.

Število prostih mest: 6

Pogoji za opravljanje dela:

 • najmanj visokošolska izobrazba (zaželena s področja psihologije, psihiatrije, prava)
 • izkušnje in poznavanje dela na področju psihologije,
 • komunikativnost,
 • natančnost,
 • zanesljivost,
 • znanja za delo z računalnikom,
 • znanje slovenskega jezika,
 • znanje angleškega jezika (dobro).

 

Opis dela:

 • izvedba predavanj na izbrano temo s področja psihologije, psihiatrije oziroma prava.

 

Rok za prijavo:

Motivacijsko pismo o predavanju, ki bi ga lahko izvedli z dokazili o izpolnjevanju pogojev pričakujemo do ponedeljka, 9. 3. 2015, na naslov:

Univerza na Primorskem
Inštitut Andrej Marušič
Muzejski trg 2, 6000 Koper

 

Kontaktna oseba:
Ime in priimek: Lara Gorela (lara.gorela@upr.si),
Telefon: 05/ 611-75-77

PDF različica razpisa je na voljo na povezavi.

 


sreda, 4. marec 2015 Delavnica Podjetni mladi 2015

UP IAM in UP FAMNIT že vrsto let uspešno usposabljata mlade raziskovalce, ki morajo v obdobju svojega usposabljanja opraviti tudi podjetniški tečaj. Z namenom podajanja vsebin na način, ki bo zanje čimbolj koristen in širok smo se v letu 2013 prvič odločili za izpeljavo delavnice, na kateri so naši zaposleni predali znanja ter izkušnje. Zaradi uspeha delavnice je prišlo do odločitve, da bo organizirana vsaki dve leti.

Letos je delavnica potekala 3. marca 2015, udeležilo pa se je je 26 mladih – tako raziskovalcev kot študentov, ki svoje znanje izpopolnjujejo na UP, UL in UM. Udeležencem so predavatelji predstavili tako osnove podjetništva kot tudi osnove iskanja pravih razpisov ter vodenja projektov. Dodane so bile osnove promocije, načini sodelovanja z drugimi deležniki, nekaj besed je bilo namenjenih vitkemu podjetništvu, delavnico pa so zaključili predavatelji, ki so predstavili praktične primere povezovanja gospodarstva in raziskovanja.

Udeležencem želimo še naprej uspešno usposabljanje in neumorno raziskovanje.

Galerija dogodka je dostopna na povezavi.


ponedeljek, 2. marec 2015 Uspešen zagovor doktorske disertacije mladega raziskovalca na področju matematike

V petek, 27. 2. 2015 je mladi raziskovalec Sergio Hiroki Koike Quintanar uspešno zaključil doktorski študij Matematičnih znanosti. Pod mentorstvom izr. prof. dr. Istvana Kovacsa je pripravil in uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo O problemu izomorfnosti bi-Cayleyevih grafov (On the isomorphism problem of bi-Cayley graphs).

Dr. Sergiu Hirokiju Koikeju Quintanarju iskreno čestitamo ob uspešnem zaključku usposabljanja in mu želimo obilico raziskovalnih uspehov tudi v prihodnje!


petek, 27. februar 2015 VABLJENI NA PODJETNIŠKO DELAVNICO

PODJETNI MLADI

V organizaciji UP IAM in UP FAMNIT bodo

 

3. 3. 2015 od 9:00 do 20:00

(prostori UP FAMNIT, Glagoljaška 8, Koper)

potekale

delavnice iz podjetništva za mlade raziskovalce in vse, ki so na začetku svoje podjetniško-raziskovalne poti.

Podane bodo osnove podjetništva, predstavljen proces projekta od prijave do izvajanja in primeri uspešnega povezovanja raziskovanja z gospodarstvom. Ob tem bomo predstavili še uporabna znanja za večji uspeh.

 

Prijave sprejemamo na e-obrazcu do 2. 3. 2015, oziroma do zapolnitve mest.

Kotizacija za celodnevno delavnico je 120 eur + DDV v predprijavi (do 1. 3. 2015), oziroma 150 eur + DDV (2. 3. 2015).

Kotizacijo je treba nakazati najpozneje do 2. 3. 2015 na podračun Univerze na Primorskem:

Naziv: UP IAM

Naslov: Muzejski trg 2, SI 6000 Koper, Slovenija

Št. podračuna UJP: SI56011006030347928

Sklic: 2-2015, delavnica MR

*****

 

PROGRAM DELAVNICE

 

I. Osnove podjetništva (mag. Rado Pezdir)

9:00 – 9:45 Poslovni načrt (pomen in struktura)

9:45 – 10:30 Načini financiranja podjetja (dolzniski vs. lastniski kapital, poslovni angeli, skladi tveganega kapitala, vstop na borzo vrednostnih papirjev)

10:30 – 10:45 Odmor

10:45 – 11: 30 Odločilni investicijski kriteriji (neto sedanja vrednost, IRR, MIRR, indeks profitabilnost)

11:30 – 12:00 Osnove financiranja obratnega kapitala (terjatve do kupcev, odkup terjatev, financiranje in optimizacija zalog)

 

12:00 – 13:00 Odmor za kosilo

 

II. Predstavitev možnega vključevanja na razpise (Olga Kaliada in dr. Andreja Kutnar)

13:00 – 13:30 Nacionalni in EU programi financiranja temeljnih in aplikativnih raziskav

13:30 – 14:15 Pridobivanje, vodenje in izvajanje projektov

 

14:15 – 14:30 Odmor

 

III. Dodatna znanja za uspeh

14:30 – 15:15 Vitko podjetništvo (dr. Alexis Zrimec)

15:15 – 16:00 Kako povedati kaj delamo? Promocija aktivnosti in rezultatov na najlažji ter najcenejši način.  (Martina M. Kos)

 

16:00 – 16: 15 Odmor

 

IV.  Predstavitev povezovanja raziskovanja z gospodarstvom in drugimi deležniki (dr. Vita Poštuvan, dr. Boris Horvat, dr. Andreja Kutnar in gosti iz gospodarstva)

16:15 – 17:00 Od ideje do projektnega partnerja iz gospodarstva

17:00 – 17:45 Primer raziskovalnega sodelovanja v globalnem podjemu (raziskave, prenos znanj, inovacije, zaščita intelektualne lastnina)

17:45 – 18:00 Primer povezovanja z drugimi deležniki (diseminacija rezultatov, vpetost v okolje)

 

18:00 – 18:15 Odmor

 

18:15 – 19:30 Izvajanje projektov z gospodarstvom – primeri iz prakse:

(sodelovanje z Luko Koper d.d. (dr. Jure Pražnikar), podjetje S2P (dr. Nejc Šarabon) in sodelovanje s slovenskim podjetjem

19:30 – 20:00 Zaključek in podelitev certifikatov

*****

Organizator si pridržuje pravico do manjše spremembe programa zaradi morebitnih organizacijskih razlogov. V primeru večjega števila prijavljenih tujih udeležencev, lahko delavnica poteka v pretežno angleškem jeziku.

*****

Mladi raziskovalci z udeležbo izpolnijo pogoj  111. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti. Potrdilo prejmejo ob zaključku delavnice.


petek, 20. februar 2015 Gostili smo uglednega profesorja dr. Franca Brezzija, člana Evropske akademije znanosti

Na UP IAM in UP Famnit smo 19. februarja 2015 gostili uglednega profesorja dr. Franca Brezzija, visokocitiranega raziskovalca (ISI Highly Cited Researcher) z "Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS)" v Pavii, člana evropske akademije znanosti in podpredsednika evropskega matematičnega združenja European Mathematical Society.

Profesor je izvedel predavanje za študente UP, nato se je srečal z dekanjo UP Famnit in direktorjem UP IAM. Pogovorili so se o možnih raziskovalnih sodelovanjih na področju numerike. Nato sta dekanja in direktor dr. Brezzija ter njegovo ženo, prav tako ugledno raziskovalko s področja numerike, dr. Donatello Marini, spremila na sprejem pri rektorju UP, dr. Draganu Marušiču.

Povzetek predavanja, ki ga je profesor dr. Franco Brezzi, izvedel študentom UP: The Virtual Element method is a very recent variant of Finite Element Methods, appeared on the scene a couple of years ago. The method could be seen as a combination of Finite Element Methods and Mimetic Finite Differences. In particular it allows, at the same time, the use of very general decompositions of the computational domain (in almost arbitrary polygons or polyhedra), and the use of the (more elegant and more clarifying) Galerkin framework for the analysis and the error estimates. The talk, addressed to a rather general audience of mathematicians, will describe first the general idea of the method on a very simple problem like Poisson problem in 2 dimensions, and then give some very quick hints on various generalizations, including 3D problems, Stokes problem, Kirchhoff plates, variable coefficients, mixed formulations, etc. Much more details could be given, after the lecture, to the interested people. Several papers (both on the basic principles and on further extensions) can be found (and downloaded) on the web page of the speaker: http://www.imati.cnr.it/brezzi/rec_pubbl.html (the newest are at the end).

Prosojnice s predavanja prof. Brezzija so dostopne tukaj.

Fotogalerija obiska je na voljo na našem Facebook profilu.


torek, 17. februar 2015 Dr. Andreja Kutnar članica sveta Sveta za trajnostni razvoj in varstvo okolja

Irena Majcen, ministrica za okolje in prostor je 5. februarja 2015 s sklepom ustanovila Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja, v katerega je imenovala 14 članov. Med njimi je tudi doc. dr. Andreja Kutnar, v. d. predstojnice Oddelka za tehnologijo.

Naloge Sveta zajemajo obravnavo in sprejem stališč, ter podajanje mnenj in pobud ministrici na področjih: 

 • stanje in trendi na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja doma in v tujini,
 • strategije, programi in načrti na področju varstva okolja ter trajnostnega razvoja,
 • zakonodajno urejanje varstva okolja in trajnostnega razvoja,
 • delovanje države in občin v zvezi z varstvom okolja ter trajnostnega razvoja,
 • posamezna pereča vprašanja obremenjevanja okolja in trajnostnega razvoja,
 • pobude javnosti,
 • drugih vprašanj na zaprosilo ministra ali na lastno pobudo.

četrtek, 12. februar 2015 Horizon 2020 Teaming call - University of Primorska, Slovenia partnering with the Fraunhofer Institute for Wood Research – Wilhelm-Klauditz-Institut, Germany

Last week a consortium lead by the University of Primorska has learned it will be awarded a grant by the European Commission under the Horizon 2020 Teaming grant instrument. The purpose of the funds is to increase innovation excellence in Europe in general, especially in member states underperforming in innovation. The Commission aims to achieve that by developing or upgrading a Center of Excellence in cooperation with an advanced partner from a high performing and complementary institute elsewhere in Europe. The advanced partner, the Fraunhofer Institute for Wood Research – Wilhelm-Klauditz-Institut, will serve as a “tutor” to support the development of the new Center. The University of Primorska has brought together seven other Slovenian institutes and research groups to develop the new Renewable materials and healthy environments research and innovation centre of excellence (InnoRenew CoE). Assistant Professor Andreja Kutnar of the University of Primorska will coordinate the project. The other Slovenian partners are: the University of Maribor, the Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, the Slovenian National Building and Civil Engineering Institute, the Pulp and Paper Institute, EuroCloud Slovenia, the National Institute of Public Health and the Regional Development Agency of the Ljubljana Urban Region. This partnership brings together expertise from a wide variety of disciplines including health, information technology and computing, engineering, construction, urban development, renewable material use and management, and sustainability. The emphasised renewable material will be wood, its products and derivatives in all forms, from solid timber to “green” chemicals and energy. The InnoRenew CoE will built upon the group’s diverse expertise to bring Slovenia to the forefront of the European construction and renewable materials sectors by developing new, smart, sustainable and modern built environments for all generations. The new CoE will pursue original research, provide research, development and innovation support to the industry and undertake an extensive outreach project to promote the use of renewable materials in sustainable development.

 

With the group now entering phase 1 of the project, they will develop a business plan to successfully implement the new Center of Excellence. This effort will include careful planning and close cooperation between the partners and will ultimately lead to a final version of the plan to create the InnoRenew CoE in Slovenia. The group’s proposal was amongst 31 proposals selected to participate in this phase of the call out of 169 submitted proposals. The 31 groups selected will now compete to be one of the 10 selected to implement their project by the European Commission.

 

More info: http://ec.europa.eu/research/press/2015/pdf/150130-teaming-project_list.pdf

 


četrtek, 12. februar 2015 Napoved mednarodne konference Algorithmic Graph Theory on the Adriatic Coast

UP IAM in UP FAMNIT vabita na mednarodno konferenco Algorithmic Graph Theory on the Adriatic Coast. Konferenca bo potekala od 16. do 19. junija 2015 v Kopru.

 

Kotizacije ni, udeleženci pa bodo krili stroške družabnih dogodkov, ki bi se jih želeli udeležiti (sprejem 15. junija, izlet, konferenčna večerja). Več informacij je na voljo na spletni strani konference.

 

Za lažjo organizacijo vas prosimo, da interes za udeležbo sporočite s predhodno registracijo, ki jo opravite na tej spletni strani, tako da izpolnite obrazec z vašimi podatki.

Upamo, da boste sprejeli povabilo in se udeležili konference. Veselimo se srečanja z vami v Kopru!

 

Organizacijski odbor konference


torek, 10. februar 2015 UP IAM pridobil dva projekta bilateralnega sodelovanja z Argentnino

Na UP IAM smo bili ponovno uspešni in pridobili dva projekta bilateralnega sodelovanja med Slovenijo in Argentino (2015 - 2017). Pridobivanje tovrstnih projektov je potrditev naše uspešne mednarodne vpetosti in pomeni dodatno okrepitev povezav s tujimi raziskovalci.

Pridobljena projekta sta:

 • projekt nosilca dr. Martina Milaniča (Oddelek za matematiko) v sodelovanju z dr. Gracielo Nasini (Universidad Nacional de Rosario, Rosario): Problemi pakiranja in pokritja v grafih in hipergrafih/Packing and Covering Problems in Graphs and Hypergraphs/Problemas de Empaquetamiento y Cubrimiento de Grafos en Hipergrafos;
 • projekt nosilke dr. Andreje Kutnar (Oddelek za tehnologijo) v sodelovanju z dr. Guillermom Josejem Martinezom Pasturjem (Centro Austral de Investigaciones Cientificas (CADIC), Ushuaia): Povezovanje upravljanja z gozdovi in tehnologijo predelave lesa za učinkovito rabo gozdnih virov v celotni vrednostni verigi/Intergrating forest management and wood processing technologies for effective use of forest resources throughout the entire value chain/Integrando las technologias de produccion primaria y manejo forestal para el mejor uso a lo largo de toda la cadena de valor en Argentina y Eslovenia.

Prijaviteljema in nosilcema iskreno čestitamo ter jima želimo uspešno raziskovanje!


ponedeljek, 9. februar 2015 UP IAM kot vodilni partner pridobil nepovratna sredstva EU za raziskovalno in inovacijsko odličnost v okviru programa OBZORJE 2020

Koper, 30. januar 2015 – Danes je Evropska komisija objavila seznam projektov, ki bodo financirani z nepovratnimi sredstvi v okviru novega mehanizma Teaming. Med 169 prijavljenimi projekti je bilo 31 izbranih. Dva od teh sta slovenska, enega od njiju vodi Univerza na Primorskem kot vodilni partner za raziskovalno in inovacijsko odličnost v okviru programa OBZORJE 2020 na področju obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja.

 

Doc. dr. Andreja Kutnar

 

V okviru programa Obzorje 2020, ki je namenjen podpori raziskavam in inovacijam,  sodi tudi eden izmed ukrepov za širitev znanstvene, predvsem pa inovacijske odličnosti in širšo udeležbo partnerjev iz držav, katerih kazalec inovacijske odličnosti je pod 70 % povprečja EU27. To je instrument Teaming, katerega namen je investiranje v evropski raziskovalni in inovacijski potencial preko podpore ustanovitvi ali nadgradnji obstoječih centrov znanja na podlagi partnerstva z mednarodnimi vodilnimi institucijami. Namen dodeljevanja nepovratnih sredstev je pomoč pri zmanjševanju razlik v inovacijski odličnosti med državami članicami ter okrepitev konkurenčnosti in rasti v Evropi.

Univerza na Primorskem se je povezala z inštitutom »Fraunhofer Institute for Wood Research – Wilhelm-Klauditz-Institut«, ki bo v projektu deloval kot mentorska institucija, saj je vrhunska ustanova za raziskave in razvoj ter prenos inovacij v industrijsko prakso. Skupaj s še sedmimi slovenskimi partnerji (Univerza v Mariboru, Zavod za zaščito kulturne dediščine Slovenije, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Inštitut za celulozo in papir, Zavod E-Oblak, Nacionalni inštitut za javno zdravje ter Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije) so na omenjeni razpis prijavili projekt »Renewable materials and healthy environments research and innovation centre of excellence (InnoRenew CoE)«. Namen projekta je vzpostaviti center odličnosti za raziskave, razvoj in inovacije na področju obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja ter z njegovim delovanjem omogočiti preboj Slovenije na vodilno mesto v Evropi na področju trajnostnega gradbeništva. Izkoriščujoč raznoliko znanje in veščine partnerjev konzorcija ter partnerstvo z mentorskim inštitutom Fraunhofer WKI bo InnoRenew CoE razvijal nova, pametna, trajnostna in moderna bivalna okolja, primerna za vse generacije.

Odobrena nepovratna sredstva znašajo predvidoma 500.000 evrov, saj gre za prvo fazo razpisa, v kateri bodo sedaj strokovnjaki s področij zdravja, informacijskih tehnologij in računalništva, inženirstva, gradbeništva, urbanizma ter s področij uporabe in ravnanja z obnovljivmi viri ter trajnostnega razvoja pripravili poslovni načrt za izvedbo centra odličnosti. S tem načrtom (vzpostavitev, delovanje in vzdržen razvoj) se bodo v konkurenci danes izbranih 31 prijaviteljev potegovali za končnih predvidenih 10 projektov, ki jih bo sofinancirala Evropska Komisija (višina tega sofinanciranja je omejena na predvidoma 20 milijonov evrov za posamezen center). V novem centru odličnosti bodo pridobivali vrhunska izvirna znanstvena spoznanja ter nudili podporo pri raziskavah, razvoju in inovacijah slovenski, evropski in svetovni industriji. Z obširnim programom predstavitev delovanja in rezultatov javnosti bodo tudi poudarjali pomen uporabe obnovljivih virov ter trajnostnega razvoja.

Vodja projekta, doc. dr. Andreja Kutnar, vodja Oddelka za tehnologijo na Inštitutu Andrej Marušič, je ob današnji vzpodbudni novici, povedala: »Zelo smo veseli priznanja, ki smo ga danes dobili od Evropske Komisije, saj so nam s tem potrdili, da se na pravi način ukvarjamo z raziskavami, razvojem in inovacijami na področju, ki je ključnega pomena za Evropo in svet. Ponovno smo dobili potrditev, da je usmeritev k vrhunskem delu v odprtem sodelovanju in hkrati tekmovanju z najboljšimi v Evropi in svetu edina, ki nam omogoča preživetje in razvoj. Zato se zahvaljujem sodelavcem ter vodstvu Univerze na Primorskem, ki še posebej sedaj, pod vodstvom rektorja, prof. dr. Dragana Marušiča, takšno naravnanost izrazito podpira. Zahvaljujem se vsem sodelujočim inštitucijam, ministrstvom Republike Slovenije za izkazano podporo (še posebej Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport), ter Stalnemu predstavništvu Republike Slovenije pri Evropski uniji. Veseli me, da nam bo odobreni projekt omogočil pripravo vrhunskega centra odličnosti. Želimo si, da bi uspeli tudi v drugi fazi razpisa in s tem pomagali slovenski znanosti ter industriji s področja obnovljivih virov in trajnostnega gradbeništva (in drugim) do preboja na svetovni vrh.«.

Preberite tudi:  New grants to close research excellence gap across Europe


torek, 3. februar 2015 Tudi v leto 2015 z uspešnimi obiski v tujini

Leto 2015 smo pričeli z uspešnimi obiski v tujini.

Dr. Martin Milanič, član Oddelka za matematiko in mlada raziskovalka Tatiana Romina Hartinger sta v januarju (19. do 23. januar) najprej obiskala konferenco International Workshop on Graph Decomposition v centru CIRM (Centre international de rencontres mathématiques) v Luminyju blizu Marseillesa (Francija). Na konferenci je bilo 75 udeležencev. Konferenca je bila priložnost  za predstavitev raziskovalnega dela (mlada raziskovalka je na njej predstavila svoj prispevek), spoznavanje najnovejših odkritij na področju barvanj grafov, grafovskih dekompozicij in širinskih parametrov grafov in seveda tako nadaljevanje dela nadaljevanje diskusij s sodelavci iz tujine kot tudi vzpostavitev novih raziskovalnih stikov.

Med 26. in 31. januarjem pa sta obiskala tudi dr. Daniela Paulusmo in dr. Matthewa Johnosna na Durham University v Veliki Britaniji, kjer so dokončali raziskovalno delo, začeto v okviru obiska gostiteljev v Kopru oktobra 2014. Delo nameravajo objaviti sprva v obliki razširjenega povzetka na konferenci avgusta 2015, nato pa poslati članek v polni obliki za objavo v SCI reviji. V okviru obiska je dr. Milanič predaval tudi na seminarju raziskovalne skupine ACiD (Algorithms and Complexity in Durham, a research group in the School of Engineering and Computing Sciences).

 

Vodja bilateralnega projekta z Rusijo (financiran s strani ARRS), dr. Andreja Kutnar (v. d. predstojnice Oddelka za tehnologijo) in Olga Kaliada, sta v okviru bilateralne obiska med 25. in 30. januarjem obiskali Volga State University of Technology v Yoshkar-Ola, Rusija. Z raziskovalci se je nadaljevala priprava SCI članka za objavo v SCI reviji European Journal of Wood and Wood Products, načrtovali pa so tudi nadaljnje raziskovalno delo na projektu. Gostitelji so pokazali laboratorije Oddelka za lesarstvo na Volga State University of Technology in predstavili  raziskovalne projekte, ki trenutno potekajo na področju lesarstva ter pripravili srečanje z vodjo znanstveno-raziskovalnega dela, prof. dr. Yuriyem S. Andrianovim.

Med 23. 1. in 2. 2. 2015 je na Madeiri potekala konferenca 7th workshop on Algebraic, Topological and Complexity Aspects of Graph Covers. Aktivno so se je udeležili raziskovalci oddelka za matematiko – dr. Aleksander Malnič, dr. Edward Dobson in dr. Rok Požar, ki so na njej prestavili tudi svoje prispevke.

 


četrtek, 22. januar 2015 Napoved konference: 6th TRIPLE i Conference Intuition, Imagination and Innovation in Suicidology

We are pleased to invite  you to the 6th TRIPLE i Conference Intuition, Imagination and Innovation in Suicidology

The conference is taking place in a beautiful town in the Slovenian seaside, Piran, on 1 - 2 June 2015.

Students, professionals, scholars, practitioners and others interested in the topic of suicidal behaviours from different fields and different parts of the world are invited to join the conference.

For the first time this year, participants are also invited to submit abstracts for oral presentations at the conference. The deadline for abstract submission is 31st January 2015. Authors will be informed of the decision regarding their abstracts by 1st March 2015.

Please find all further information on the conference at our web page zivziv.si/triple-i-2015.

We hope that you will join us at this year’s TRIPLE i and let the conference to be an opportunity to express and practice your intuition, imagination and innovative ideas in suicidology!

 

With warmest regards, 

Prof. Diego De Leo,

Dr. Vita Poštuvan, 

TRIPLE i in Suicidology Conference chairs


četrtek, 22. januar 2015 UP IAM in UP FAMNIT podelila 17 štipendij študentom UP

Koper, 22. 1. 2015 - Po 212 že podeljenih štipendijah iz Štipendijskega sklada Univerze na Primorskem v preteklih šestih letih, jih je letos, že sedmič zapored, kot nagrado in spodbudo za nadaljnje uspehe, prejelo 41 najboljših študentk in študentov Univerze na Primorskem (UP).
 

Največ, kar 17 štipendij sta skupaj podelili članici UP: Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije ter Inštitut Andrej Marušič (od tega eno skupaj z Rektoratom UP), po 5 Rektorat UP in družno Rektorat UP s Študentskimi domovi UP, 4 podjetje Actual I.T. d.d. iz Skupine Istrabenz, po 3 Pedagoška fakulteta (od tega eno skupaj z Rektoratom UP), 2 Fakulteta za vede o zdravju, po eno štipendijo pa so podelili Mestna občina Koper, Občina Piran, Občina Ilirska Bistrica, podjetje Luka Koper, d.d., ter Znanstveno-raziskovalno središče.

Več v novici: http://www.upr.si/index.php?page=news&item=5&id=3590&preview=true

Foto: Alen Ježovnik